Függetlenség, 1934. augusztus (2. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-01 / 172. szám

Budapest, 1934 augusztus 1, szerda, II. évfolyam 172. szám filelonsziaik Smkeszliséi 238-08, Uadöklntal: 318-77, lúsi NztUr: 3S7-48 Hirdetési osztáiy 291-38. Postatakarékpénztár! csekkszámla 49.927 POLITIKAI NAPIJ^Ä’Pvlvi ________ EMflzetéei éra egy hérapra 1 P 20 fill., negyedévre 3 P 00 Egyes szám ára: Hétkftznap 4 fillér, vasárnap 10 Sze^esztAeég: VI, Rézsa-a. 111. Kiadóhivatal VM, JózsefkÜ. 0 AZ IGAZI BŰNÖS Ma két halálos ítéletet hirdettek ki és két halálos ítéletet hajtottak végre Bécs- hen. Panetta és Holzweber, AuszMa mártír kancellárjának ^ilkosai elvették büntetésüket, ami isteni és emberi tör^ nyék szerint megillette őket Ezzel azonban a bűnösség kérdése még nincs elintézve. Az igazi bűnös még sza­badon garázdálkodik s ki tudja hány élet kioltásánál szerepel még mint fel­bujtó. Mert Panetta és Holzweber és a többiek, akik rendre odaállanak a bíróság elé, hogy* feleljenek gonoszságaikéit, vol faképpen csak eszközök voltak annak az igazi bűnösnek a kezében, amelyik más­fél évtized óta mérgezi az európai közvé­leményt, háborítja a nemzetek nyugalmát és viszi a népeket és embereket új és új katasztrófák felé. Talán már utána vagyunk az osztrák eseményeknek. A vizek talán már vissza­folynak rendes medrükbe. A világ talán nagyobb megrázkódtatás nélkül kiheveri ezt a katasztrófát is. S amint a dolgok tisztázódnak, amint a bécsi borzalmak fel­tárulnak indokaikban éppúgy, mint lefo­lyásukban, a külföld jogosan veti fel a felelősség kérdését. Hiszen a tettesek túl­ságosan jelentéktelen emberkék. Fiatal güvölvények, exaltált álmodozók. Apró percemberek, akik a tragikus véletlen folytán hirtelen felvetődnek, megmutat­ják magukat a közérdeklődés, va^ köz­borzalom premier plan-jában, aztán visz- szahullanak a névtelenségbe, vagy a meg­semmisülésbe, mint Panetta és Holzwe ' bér, -üollfuss gyilkosai. A felbujtó azon­ban garázdálkbdik tovább. , Politikusok, publicisták ki-ki a saját meg^őzödése va^ politikai felfogása alapján keresi az igazi bűnöst. Sokan té­vednek mellékvágányra, de az élesszemű és tárgyilagos nyomozók, akiket nem fe szélyez sem előítélet, sem világnézeti el fogultság, már helyes nyomon járnak. Az olasz közvélemény után ma már az an­gol sajtó is, sőt a francia lapok közül is e^re többen emelnek vádat az igazi bű­nös, a Páriskömyéki békék szelleme és rendelkezései ellen. Panetta csak eszköz, az igazi vádlott a békeszerződések rend­szere, amely megmérgezte, összezavarta, feldühítette és szembeállította egymással Európa népeit. Amíg ezt az igazi bűnöst oda nem ültetik a vádlottak padjára és ki nem hirdetik fölötte a jogerős marasz­taló ítéletet, addig Európában se rend nincs, se béke nincs, se fejlődés, se ki­bontakozás nincs, addig Európa mindig el lehet készülve arra, hogy a lázak és nyugtalanságok megszállottjai vad ter­rorcselekményekben robbantják ki a kol­lektív dühöt. Immár másfél évtizede, 1920 június 4-ike óta hirdetjük, hogy ^ békeszerző­dés, a Kárpátok medencéjének szétdara- bolása, Középeurópa felforgatása új ka­tasztrófa felé viszik a világot. Nem hit­ték. Azt hitték, hogy az összeférhetetlen­ség, a megbántottság, az imperialista vágy beszél belőlünk. Pedig csak a jogot akartuk és az igazságot. Keményen, összeszorított fogakkal vártuk a jobb időket, arról azonban nem tehetünk, hogy más népeknek elfogyott a türelmük, hogy szenvedéseik egy szörnyű önmarcango- lásban robbantak ki s hogy Ausztriában maga a tisztalelkű kancellár lett a béke vértanúja. Az eseményeknek a matema­tika pontosságával kellett bekövetkezniök s ma már nemcsak mi hirdetjük, de lát­ják olasz barátaink, látják az angolok, sőt. látják a józan franciák is, hogy a bű­nöst nem Panettáék környezetében, ha­nem ott kell keresni, ahol a világháború után a. kényszerbékék megszülettek. A revízió nemcsak a megalázott nem­zetek, de egész Európa számára jelen­tene békét és nyugalmat. S mentői to­vább várnak a revízióval, annál több ál­dozatot fognak követelni az igazi bűnö­sök, amelyeknek emberáldozatai között Dollfuss kancellár egyike a legnagyob­baknak. Hindenburg állapota válságos PfiNETIA ÉS HOLZUIEBER AZ AKASZTÚFÁN Kedden délután Kivégezték Dolifuss gyiiKosan Szerdán tovau dolgozik a wész­Sdrősag Bécs, július 3L A Schuschnigg-koTra&nj első intézke­dése hétfőn délben az volt, hogy a külön­leges katonai törvényszék elnökévé ki­nevezte Oberweger vezérőrnagyot és nyomban a kinevezés után délután a törvényszék épületében megkezdődött a lázadók bűnperének első tárgyalása. Az első tárgyalás vádlottjai i Panetta Ottó, Dollfuss gyilkosa te Holzweber Ferenc voltak. A rendkívüli törvényes rendelkezések értelmében az államügyészség Panetta Ottót hazaárulással és gyilkossággal, Holzweber Ferencet pedig hazaárulással vádolja. Panetta Ottó 35 éves római katolikus nős, gyermektelen kereskedelmi alkalma­zott. Bolzweber Ferenc evangélikus, nős, egy gyermek atyja, elektrotechnikus. Lemonilanak a uOdOh Panetta a hétfő esti tárgyaláson azzal védekezett, hogy revolvere véletlenül sült el és tulajdonképpen nem is tudta, ki áll előtte. Holzweber pedig vallomásában azt han­goztatta, hogy azt hitte, felkelésükben az egész osztrák közvélemény, még az ál­lamfő is mögöttük áll. A hétfő esti tárgyalás késő éjszaka a védelem és a bíróság heves összecsapásá­val ért véget. A védelem ugyanis — amely állandóan azt hangoztatta, hogy a kormány szószegést követett el, mikor az adott szó fellenére a puCcs résztvevőit elfogatta és bíróság elé állította — éjfél- után szünetét kért. A bíróság a kérelmet elutasította, mire a védők lemondtak tisztségükről és miután a bíróság védelem nélkül nem tárgyalhat, kénytelen volt a szünetei mégis elrendelni. , A tárgyalás vezetője azonban kijelen­tette, hogy a védők magatartásáról jelen­tést tesz az ügyvédi kamai-ának. Fel a kezeimell Kedden reggel %10 órakor folytatták az éjszaka abbamaradt tárgyalást. A_ lemon­dott védők most ismét a helyükön voltak a védői emelvényen. Oberweger vezérőrnagy tábornoki díszegyenruhában az első sorban ülve hallgatja a tárgyalást. Az emelvényen az elnöklő ezredes foglal helyet, mellette p.zv alezredes és egy őrnagy. Mellettük ül a tulajdonképpeni tárgyalásvezető bírósági ta­nácselnök. A Landesgericht épülete ma nincs katonai mezszállás alatt. Csupán két szuronyor katona vigyáz a rendre. Az első tanú Steinberger János detektiv- főfelügyelő, aki a puccs idején a kancellári hivatalban teljesített szolgálatot.' Stéinber­ger elmondotta, hogy egy óra tájban az ab­lakon át vette észre, hogy az udvarban teherautomobUok álla­nak és arról katonák szállanak le. A katonák azután előreszegezett re­volverekkel megrohanták az épületet. Azonnal beszaladt a minisztertanács termé­be, ahol ott találta Dollfuss kancellárt és Karwinszky államtitkárt. Odalépett a kan­cellárhoz és közölte vele, hogy katonaság ér­kezett az épületbe. DoUfuss kancellár erre besietett dolgozószobájába. A következő pil­lanatban már több revolveres puccsista je­lent meg az ajtóban és arra kényszerítették Steinbergert, hogy emelje fel kezeit és álljon háttal a fal mellé. így állt órákon át és csak utólag tudta meg. hogy a kancellárt >«egs:yi*líolták. 69 pisziolv — 0600 leitdny Steinberger János kihallgatása után á szakértők kerültek sorra. Kummer vezérőr­nagy fegyverszakértő elmondotta, hogy a terroristáknak összesen '' 69 darab 9 milliméter kaliberű önmű­ködő Steyr-pisztolyuk volt. Volt azonkívül néhány forgópisztoly és egy riasztópisztoly. Municiókészletük 4600 darab 9 milliméter kaliberű töl­tényből állott. EJbből a mennyiségből töltény panetTa ottö, A KANCELLÁR GYILKOSA * volt alkalmas arra, hogy felhasználják fegy­vereikben. — Két fegyverről — jelentette ki a vezérőrnagy — kétséget kizáró módon megállapították, hogy lövéseket adtak le belőlük. Az egyik Panetta Ottó fegyvere volt. Panetta pisztolya 1919. évi típusú, s már feltalálható rajta a háború utolsó évében bevezetett újrendszerű szerkezet, amely megakadályozza, hogy az önműködő pisztoly egy csettintésre kétszer egy­másután süljön el. Kizárt dolog tehát, hogy a második lö­vés automatikusan dördült volna el, mint ahogyan azt Panetta állítja. Tizenöt centhnotep távolságról letták le a Hanceliápt A fegyverszakértő után az orvosszak- értő következett. Székely dr. egyetemi magántanár terjesztette be szakvélemé­nyét. Megállapította, hogy

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék