Függetlenség, 1935. szeptember (3. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-01 / 198. szám

,ra.idrnan. 1935 saepfemfter j «> Belerohant eay szolnoki ékszer­^ 9 It egy Szolnok a lett konzul autófo . szolnoki és egirl^uáapesH^ ékszérész • •neg üzletbe SZOLNOK, augusztus 31. tPéldfitlan szerencsétlenség történt szombaton délután háromnegyed hat óra­kor Szolnok egyik legforgalmasabb út- vopalán, a Gorove-utcában. D á n i Sza- hulcy budapesti lett konzul hatalma^ Meairades gépkocsiján a Gorove-utcán á a Tisza-híd irányában haladt. A Gorov|l utca és a Kossuth Lajos-tér Sarkán,, i Mercedes kocsivaé^-saemben egy ismere' ■ len rendszámú szimélyautó.' robog amelyet a szemtanú» állítás» szerin^g rendőrtiszt vezetett.! A, saérnbejövű^i^ó keresztezte a lett kéi^l koWját.^ir» a konzul, akiimagavi^tte AÄcsij jobbravágtá a "l^mányt. Aj/lrát túrakocsi S követkjző pillana súlyosan rr^egsebosul^ «A L^zló . 4 k b a n. Xí ékszer eyá be ég pill^ataisan és Vi eh L^rpái ykereske^ír tartó autó Leier é szorította s k Az aut» összetört rríjtisn ' ta^as óriási rokájjaí^ belero­hant, Leiei* László ék s,*"e- rész tízle téliek kirakatába s azt áttörve, bef^rott az üzletbe s 'ott i z z é- p 0 11 törte az égé s,» S e r e n d ez él és hozzávclfTleges becsié szerint rS.OOO peágő kár’t' > ok o z o t't 'cdétli sgerésl ékszerni 'áz ]|^ctben. a pultnál rURSt ej.lfet| rajta, ilakvnak szilánkjai rthdktyül súlyn^s sérülést e j t d.t t e k W e i J. A r p á d o n, a k i- nek\ ö ssa so ga 11 á k az arcáig tjnfét és karját, úgy hogy é letveszélyes áMa- potJáan szállították a kór­házba. X D á n i Szabolcsnak nem llöjrtént mi baja. i / A szereÄ|itfenseg hir^yolyan tömeg .^kszerM^ elé, hogy a j-MpAegnek kellet szi^ziatni. A nagy aVarodásban a szerencsétlenséget elő­idéző ismeretlen rendszámú autó eltűnt. Vezetőjének kézrekerítésére a rendőrség erélyes nyomozást indított. sem­Hajsza a Beíyársorí erdő csempészei után A nemzetközi expressz titokzatos utasai Kötetlenül a magyar—jugoszláv határ mentén terül el a Betyársori-erdő. A régi betyárvilág sok színes romantikája fűződik hozzá. Az alföldi híres haramiák, Angyal Bandi, Rózsa Sándor és társaik nem egyszer találtak menedéket itt, de a lókötö bácskai „Kapca” betyárok is sűrűn kerestek védel- inet a Betyársori erdő sűrűjében a pdfftlárok puskái elöl. Azóta sokat vesztett regénye|íégéböl H a Betyársori erdő. Kipusztultak a híres bet; rok, az erdőt pedig a háború előtt rendsze­res erdőművelés alá vette Szabadka városa»; A betyándlág erdejéből békés akácos lett a; idők folyamán. Csak a neve maradt n Bctyársori erdő és a fehérhajú szaba öregek sok-sok betyárhiíítóriát sélni róla. Jött a háború. Vájd az ös^oi?Hás és a trianoni „békegyárt^” köny^Jelen ^ruzája kettészelte az erdőt: nútlan vándoraira. A farkasvermek mélyén hegyesre faragott fenyőkarók valósággal felnyársal^k azt, aki egy ilyen gödörbe Ixúlik bele. ^tárörségetj|délsirHai arnautákból válo- gatt\k össze, yik ^atilmas vérebekkel jár­ják végig a gmnici folytatnald^ Jcfc^rso dórái ellen, ^ágyöí jól pet ^rsfnicsárok kalados út; Kkáztdfja. valóságos hajszát erdő éjszakai ván- :ell ismernie a tere- »kásait annak, aki a lanapság meg­Kártyi cigaretta; % egyik részét Jiigosj; n^ünV inak] oda másikat Meg is fogyatkozott a azért még ma is akad elszánt ember, aki egészségét, a Betyársori ipse; pészek száma, ^gy-egy elkesere- zabadságát, testi életét kockáztatva dő sűrűjének. Tőlünk ismét yársoaTJerdö sötftwb á l^ne^t^lenül ^ c^em; évtizi gédia És ‘Ja H etyáfsori lelye geken: ; ból az i ba hord Virágzó, amelyen endji u1 f«• itipészé ín új ipari jnipészés. lmokba, oi iiil:at a üzlet volt let 1 kezdődött a ét éjszakákon, lak, surrantak jiatár felé. A a hosszú véres tra* b kártyát ra^fnpésznek át a határon. gkifizetöbbJfcempesz-cikk manapság. Ju*sz%viában játékkártyáwk a súlyos dó mel^t az egyes |VárVok és külöiirvigalmi adót is V»h^ek ki. Jényk< ejlödött Id ’ll vé- VMagyarorshág- *az anyaorsz?- csempészel? annakidejéi közi Ezek az játékkárj egja A csipesz tyát, jpdaát lamisít. Is horrib; latáron Fdögbibliji Csempéi ■k azután egye| ^k beszerzési helyeken ötszöro emelik. en ‘ Budapesten adóbély^eke^„s^|^ály^ s láu^egésen olci inai árusí ‘esK keresztül ^cseV^c^ítt ízk^et 1 és ci^rretT izláviában ezt a kalandos utat már megtette. több ízben is Megmotozásakor nagyobb mennyiségű kokaint találtak nála. A ve.'^zedelnies kokaincsempészt a jugoszláv' bíróság hat évi fegyházra ítélte. Titokzatos tőrök nászutasok kelebiai határon szolgálatot teljesítő ma- ,«gyar vámtiszteiének feltűnt, hogy több nász- utaspár érkezik Törökországból a magyar ha­tárállomásra, rendszerint az éjszakai vo­nattal. A török nászutasok minden esetben hálói^jjilKében utaztak s az újdonsült férj az útlevél- és vámvizsgálatot mindig a hálófülke ajtaja előtt várta be. Az útlevél természetesen rendben volt s a török nászutas folyékony német nyelven kérte a vámtiszteket, hogy bőröndjeit a fo­lyosón vizsgálják meg, mert a fülkében fiatal felesége alszik. A bőröndökkel sem volt baj. Feltűnt azon­ban a vámtiszteknek, hogy az eset gj'akran ismétlődik. A férfi személye változott ugyan, de a hölgy, amint az űtlevélbó'I megálla­pítható volt — mindig ugyanaz. Mikor tehát újból megjelent a török nász­utas pár, az újdonsült férj minden kérése, sőt végül tiltakozása ellenére is a vámtisztek felszólították a hálókupé rejtélyes tündérét, hogy a fülkét hagyja el. A vizsgálat azután meg is hozta az eredményt és fényt derített a titokzatos török nászutasok sűrű utazá­saira. A hálófülke matracai alól ezreket érő perzsaszőnyegek és más értékes csempész­áruk kerültek elő. Kiderült az is, hogy a hálókupé tündére egy török mulató csillagával azonos, a „férj­ről” pedig megállapították, hogy nem is tö­rök, hanem román és egy nemzetközi csem­pésztársaság tagja. A hölgyet a csempész­társaság szerződtette a piruló nászutas asz- szonyka szerepének eljátszására. A betyársori erdőben minden csendes A kíméletlen hajsza, melyet a szerb ha­tóságok a Betyárosi erdő éjszakai utasai ellen indítottak, meghozta az eredményt. Ismét csendes a betyárok erdeje s az éjszaka sötétjében mindig ritkábban tűnik fel egy-egy elszánt vándor tovasuhanó árnyéka. A lombsuttogástól megijedt szerb granicsá- rok fegyverének dörrenése, farkaskutyáik­nem egy' vakmerő csempé»|S néhány nap leforgása alatt vagy«dl^||^t szer^ ' A Magyarország és Jc tatott csempés erdő lett. Azí tek kihasználni szaka ledének hordtálá A portijaikat csémpése^ Igaz, no^^^ár ^|zdetbe^ szélytekA e^^mesWrség. Aj csendjét'X nem eg; oíblávia köz^ foly- lifzlve a B^yársori fezö fekvéséi sűrűjéneyésl alatt kJPnyu a tr£Vonlitetá rettapa “ tr| : mon raki d9hányt Más an FOltl Fársori' Ser verte fe( fegyvereine zerb granicsárok Fopogása az elfogott csempészek IlaTtlordítása s az erdő lx)krai alatt nem egy halott nyugszik jeltelen^ sírb.an. A csemjiészek, „hősi halottal”. Vál^- kozó mégis akadt elégr^sábította őket a nyereség, a gyors meggazdagodás fénye. Betonfal, drófakadály, farkasverem A megszállás másfél évtizede alatt a szer­iek alaposan megerősítették a határt Sza­badka körül. Kilátótornyok épültek, amelyek­ből nappal kémlelik a környéket, az utakat félárkolták, sáncokkal zárták el. Egyes helyeken magas betenfalak védik a határt, másutt pedifr ötsoros drótakadályok állják útját a határon átkelni szándékozók jogtalan határátlépőknek. Sok ' helyen veszedelmes farkasvermek leselkednek a határvidék gya­íaphat papírt W és ^§dig imm dohányhoj^O Ériff^lflfctehát, hogy a drága m silán^inöl ségte ]ugo|zláv állami cigareMÍpapír melleti íobb mag^mr papírnak óritesi kjIÜx van, Luionösen azSn között, akil^|^ Abluából izármazó szűzoa^ányból so&c^ ci^bo«ákat idvelik. landos uta: kerekei s a m\zdony ázott Az ' efrssághatárokon kereStíülrobogó nem­zetközi expressz-vonatokat is X^^*‘®^"é,lják a ««empészek illegális üzleteik l^^nyolítására. szigorú vámvizsgálat miatt természetesen '}gen sok leleményességre van szükségük és újabbnál újabb trükköket kell kiagyalniok tervük keresztülvitelére. Nemrégiben történt, hogy a kelebiai ma­gyar határállomásra Budapest felöl beérke­zett expresszvonat mozdonyának kerekei közül az egyik pénzügyőr gyanús neszt hallott. Átvizsgálták a mozdonyt és a hatalmas gép- koloszus kerekei felett levő keskeny üregben egy jól öltözött utast fedeztek fel. A rejtélyes utás csak nagy nehezen volt haj­landó kényelmesnek éppen nem mondható „fülkéjéből” elöbujni. Kihallgatása során ki­derült, hogy Molnár Albertnek hívják, állás­talan pincér, hadirokkant, szabadkai lakos. Becsből utazott a mozdony kerekei között s utazásának végcélja Belgrád volt. Kijelen­tette, hogy VEGVETEK (jQlku Btmäatd SUPERSé’Ot esmmM /bgéok tijudni KONCEilT RÉSZLET BEMUTATÁS CSERE rádiószakiizlet IV,ViCÍ-ü.23 TEL.: 8S4-64 A rádiókészüléket készségesen bemutatja: Magy. kir. udv. hangszergyár VII., RAKÓCZI-ŰT 60 Készséggel bemutatja: Barta és Tsa Podman!czky«ufca 39. FiókiizSel: Rákóczl-úl 30. Nagydiófa -u. sarok nak vészes üvöltése veri fel csak néha csendes éjszakákon a Betyársori erdő egyhangúságát. J. J. Egész Európa gyászolía a tragikus sorsú belga királynét Brüsszel, augusztus 31. A király az éjszal^át a brüsszeli királyi pa­lotában töltötte; reggel hét órakor a laekeni kastélyba ment, hogy találkozzék Erzsébei anyakirályuóval és a piemonti hercegnővel akik Olaszországból jövet rögtön Astrid ki­rályné ravatalához siettek. A délelőtt folya­mán hivatalos küldöttségek járultak a Tava­dhoz. Londonból jelentik, hogy Astrid ki jyné temetésén a yorki herceg fogja kép- 'Ini az angol királyt. .strid királyné halálára való tekintettel Pál jugoszláv kormányzóherceg kéthetes udj ivari gyászt rendelt el. Szófiai jelentés szerinj a királyné temetésén Borisz bolgár király^ Ciril herceg képviseli. A bolgár kormáiiy| Batolov brüsszeli temetésen. bolgár követ képviseli Ez alatt az idő alatt csupán fendes Ic'jif járatok repülőgépei és a katonefi rep^lögcprl^ sTállhni^k le, a ^repülőterekre,/illetve repijßi Hétnek ^ (y^s ^ilkosság íászkiséreii f 1^1q»n|ugusztus 3L Jászkisér a ffíéz?i mimká­sok szombatoiM|mit5^(m:^iin|s gyljkoi fedeztek fel Ijatír&bim a| 4=yiS koricásban.. AB^oMKatálílán egy OS rak indwX érc/ embi / ifj Astrid királyné halála miatt tol a bolgár királyi udvar háromhetes gyászt tart. tesiti ák, ha yilkosd hurykka megal kos áldoz syoni>at1Tta A királyné temetése napján, szeptember 3-án a belgiumi polgári re­pülőterek reggel kilenc órától eddig még meg nem állapított Időpontig, amely a temetés befejezése lesz, zárva lesznek. hoItt^StérA^kaj ték Ä flUé'ndőro y ág történt és megfoj^cjlí í ügy kuj^icáAa. Az őraosi vizjjgnlat szerint a gylíkoss^ öt­hat nappal earffott törtm^ Minthog^^^hoH- test zsebeijjA semmiíáre igazoló ir^WC^nein találtak, i áld kilété^ 3ult ^nyomozás al nek megállapít] holttesten drapp ruha teán. A gyilkos kézrekerítésére is nyomozás indult meg. sV- ♦-lót .. . ..i; •-‘liáít.rjvL • TUirÁazakiar BUOAWST-SAtCÖTAWÄHl OÉPCYARísVAtóHTÖ

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék