Függetlenség, 1935. október (3. évfolyam, 223-249. szám)

1935-10-01 / 223. szám

MA KtVEf MEUÉKtEI KETFELEHANG Az aratási munkák befejezésétől a parlament őszi kapunyitásáig terjedő pár hét az az időszak, amely alatt a politikai élet a népgyülésekre, a kép­viselői beszámolókra helyeződik át. És míg bizonyos baloldali politikai ténye­zők nem szűnnek meg hangoztatni, hop Magyarországon korlátokat szab­nak a gyülekezési szabadság elé, addig ezt a tudatosan rosszhiszemű, hangu­latkeltő állítást mi sem cáfolja meg jobban, mint az a tény, hogy nincsen olyan vasárnap, amelyen a kormány­zattal és a népies reformpolitikával szembenálló politikai tényezők gyűlés keretében ki ne fejthetnék a maguk álláspontját. Senki nem gátolja őket: ám terjesszék nézeteiket, ha akarják. A magyar nép józan politikai ítélőké­pessége úgyis eldönti, hogy melyik fronthoz álljon, mint ahogy eldöntötte ezt fölényesen az általános választá­sok során. S olvasva és hallgatva a beszédeket, amelyek ezeken a gyűléseken elhangza­nak, lehetetlen észre nem venni azt a különbséget, amely a mondanivalók tartalmában és hangszerelésében je­lentkezik. A baloldal gyűlésein ijesztő mértékben eluralkodik a szenvedély, az, alaphang minden szónoknál a gyűlölet, az egyedüli és nem is .kendőzött cél a hatalom — vagy amint ennek a bal­oldalnak egyik előkelő szövetségese mondotta egyszer: a „préda” megszer­zése. Sehol ep elvi kijelentés, mindig személyes élű és személyekr menő tá­madás. Mindez körítve, tűzdelve üres és mulatságos fenyegetésekkel, meri, vájjon leiiet-e másnak, mint üresnek' és mulatságosnak tartani olyan beje-* lentéseket, hogy ez, vagy az a balol­dali vezérpolitikus mepzabott határ­időre „átveszi a kormányt”? Vájjon hiszi-e, hiheti-e a szónak komolyan,' hogy az alkotmányosan megválasztott parlamenti többség egyszer csak fogja, magát és elveivel, meggyőzőlésével, politikai hitvallásával homlokegyenest: ellenkező elveket, meggyőződéseket és, hitet fog, vallani? Ha pedig erre még a baloldali vezérszónok sem számít, vágjon milyen úton-módon akaria, mégis megszerezni azt a bizonyos' „prédát”? Alkotmányellenesen? Állam­csínnyel ? Szabad az ilyen beszédet, az ilyen üres fenyegetést, ezt a rózsa­színű politikai álmot komolyan venni? És nézzünk egy másik gyűlést, aho-, vá a reformpolitika, a népies nemzeti irányzat jegyében, a magyar lelkek összefogásának célzatával hívták a vá­lasztópolgárságot. Itt semmi frázis. A hang is nyugodt. Nem lobog a szen­vedély senki ellen sem, de a beszédet és szónokot a megpőződés heve és nemes szenvedélye fűti. Nem fenye­getnek senkit, de tényeket sorolnak fel. Tényeket és számokat és ezek a számok nem légből kapottak. Ezelc a számok ott élnek, hatnak, jelentkeznek a céltudatos munkával lefaragott költ­ségvetésben, az állami deficit csökken­tjében, a beruházások és közmunkák végösszegében, a leszorított kamatok­ban, a mezőgazdaság évi kamatterhé­nek több, mint .130 milliós lefaragásá­ban, a duplájára emelt búzaárban, a rozs árának négyszeresére történt fel- tornázásában, a mezőgazdasági árin- i jx javulásában, az agrárolló szűkülé- f seben, a több, mint 77 ezer védett biv- , tokban, a megtízszereződött kiviteli , többletben. Sem frázisra,, sem s^nve- déb’re, serh gyűlöletre, sem fenyege­tésre, sem személyeskedésre nincsen szükség ott, ahol a tények beszélnek f és éppen ezek a tények, ezek az ered-1 mények adják meg a mi frontunkon | rendezett gyűlések és beszédek alap-? hangját. S mert itt ennyire erősnek és meggyőzőek a tények, azért lesznek ott mindig öblösebbek és mindig üre­sebbek a frázisok. fiomBos evuui RVIUrKOZIK a FOggetienségnek II minisztereiniik kategűrlkusan megcáfolt minden klliiifidl találgatást - Kát ás három- negyedárás látogatás Hitlernél Hazaérkezés: keiden délután Gorinn reniiiegépén Berlin, szeptoinbcr 30. A Függetlenség lyerlén tüdósitójának telefbnjelentéee A magyar kormányelnök borlisi tar­tózkodásának első napja programszerű látogatások elvégzésével telt el., Már kora reggel imegjelentok a miniszterelnök szalonjáltan a ^ox és a néniét világhír­adó opelatőrjei, fakitnek a miniszterelnök néhány szót mondott a mikrofonba..' Vasárnap reggel 10 órakor Gömbös Gyula miniszte'relnök a berlini magyar követség katonai attaséjának, Kalmár Amjél alezredesnek kíséretében Blomberg néniét birodalmi hadügyminisztert láto­gatta meg, mint magyar királyi honvé­delmi miniszter. Blomberg hadügymi­niszternél Gó'j« bős ininisztereltiök körül­belül .íO percig tartózkodott. Onnan 11 órakor a miniszterelnök von Lowet'zov külügymiuiszteji helyettes szertartásmes- ternek és Szakváry őrnagy, a miniszter- elnök adjutánsának kíséretében a berlini hősök emlékéhez hajtatott, ahol Berlin város katonai őrségének pa­rancsnoka fogadta diszszézad élén. A miniszterelnök és kísérete a dísz­század, zenekarál lépett »Z arcvoii) emlckéjiek maui koszonit .helyezej kövére. A ko§zoi volt' Bk hangjai mellett cl- előW, majd a hősök Dlaamához ment, ahol 'ól a hősök emlékének felírása a következő „A magyar miniszterelnök a német ^ hősöknek“. A köszöni zöld cserfaleyélből és virá­gokból állott. A koszorú letétele után a miniszterelnök néhány pillanatig néma vigyázzban tisztelgett a hősök emléke előtt. majd a mauzóleumból kilépve, fogadta az előtte parádésmenetben elvonuló dísz­század tisztelgését. Körülbelül ,3000 főnyi tömeg nézte végig ezt a szertartást, úgy hogy a rendőrség kénytelen volt az ' Unter “der Linden nyngati úttestét a forgalomtól el­zárni, hogy a kíváncsi tömeget el­helyezhesse Nemcsak a filptíiradók operatőrjei, ha­nem fotográfusok tömegei is megrohan­ták a> magyar miniszterelnököt, hogy ezt azt ünnepélyes aktust megörökítsék. A után Kél és héramnegsiedéPés léumatés Hmeniéi ^ hősök emlékének megkoszorúzása a miniszterelnök Neurath birodalmi külügyminiszterhez hajtatott, akinél kö­rülbelül 4'ß percig időzött. Nearathnál alkalma nyílott a kíséretében lévő ura­kat úgy a külügyminiszternek mint a később hozzájuk csatlakozp<'“T5^*nXathné nak bemutatni. Neurath tértől Gömbös miniszterelnök p órakor érkezett az ugyancsak a Wi Strassén lévő birodalmi kancellár: táha. • = ahol ismét hatalmas tömeg Hitler kancellárnál 2 óra 40 percig má- radt Gömbös miniszterelnök. A látogatás, alatt Göring porosz miniszterelnök is je­len volt Hitlernél. Mielőtt a minisztefel­miniszteraJUTöki. pa­nök lotáí alkalmat talált itt is apfra, hogy a kí­séretében lévő uraUn Hitlernek be- '^utassa. rpál való látogatást Göring nőknél dezsöné. követte, ame- pogosz miniszterelnök felesége . ült n és amelyen a magyar urakon .tnos német, közéleti előkelőség Többek között Neurath külügy- Blomberg hadügyminiszter, gazdasági miniszter, Kerrl biro- almi miniszter. Riebbentrop nagykövet, Ijlch és Körner államtitkárok és sokan ^ások. a miniszierelnélf nyiiatHozala Az Adlon Hotelbeli szállására vissza­térve,. a miniszterelnök szívesen beszélge­tett el benyomásairól környezetének tag­jaival, akik előtt afeletti csodálkozásá­nak adott kife- hogy a. külföldi sajtó bizon’^ ntasztikus kommen­tárokat fűz a magynr. kormányelnök né­metországi látogatásához. Gömbös miniszterelnök ezután fogadta a magyar sajtó képviselőit, köztük a Füg­getlenség tudósítóját is és a következő két mondotta: ■— A fogadtatás nagyon szíves volt az egész vonalon. Különös élmény volt megíht Hitlerrel be.szélnemi Visszaem­lékezve két évvel ezelőtti látogatá.somra, örülök, hogy már akkor megismerhettem a Führert. . A különböző kombinációkra vonatkozó­lag a miniszterelnök így nyilatkozott: Tudatos rosszaKarat — Már Budapesten mondottam egyszer, hogy ezek nem komoly ' kombinációk, hanem tudatos rosszakarattal kUrtöiik világgá. Erről tehát nem vitatkozom, mert mindenki tudja, hogy teljesen lég­ből kapottak. Csak megismételhetém azt, amit egy ma reggeli német újság írt. ' Ha tudniillik a 'kisantant, vagy egy másik tőlünk távolabb eső. alia”» miniszterei vagy politikusai utazga''- nak, ezt természetesnek tartják, Ha- mi mozgunk, baráti államokat látogatunk meg vagy vadászni megyünk valahova, ezt kifogásolják. Ismeretes például egy külügyminiszter, aki úgy. szólván az egész eszten­dőt külföldön töltiésezt természetesnek találják. — Általában örökösek a kombinációk és tanácskozások és ezt is természetes- > nek t'dlálják. Nem tartják azonban ter­mészetesnek azt, ha én Keletporosz, országban, mint Göring miniszterelnök és' fővadászmester vendége vadászom, avagy Berlinben, vagy másutt látoga­tást teszek. Már pedig mi sem termé­szetesebb németországi utamnál, mi. után Németország és Magyarország he. rátsága nem mai keletű. ­. A magyar kormányelnök: kitűnő- üzínb; ú van -és dacára a fárasztó programú;:k,' fris:;. . energikus és a fáradhatatlan mu .i- kabirás benyomását keltj. A késő rá'- utáni órákban még a béi’lirti olasz nagykövet, AttoÜco és az osztrák követ, Tauschitz tettek tisztelgő látogatást a magyar minisz­terelnöknél, utoljára pedig Neurath német birodalmi külügyniin'szter adta vissza Gömbös mi­niszterelnök látogatását.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék