Függetlenség, 1935. október (3. évfolyam, 223-249. szám)

1935-10-01 / 223. szám

JSg0Smtf^ Zcű.0, oKiöt>er I í tl-^^ •. K ry ííen/e fel aifával vékonyán ax arcra a Hexoliie^Rapid gyorsborotvaürémet és minden további várakozás néláQl borotváWozűat. — Sem 6eílax arcbőrét percedig dörzsölni, nem áell tűrelmetlenüednie, mert a Hezolite^Rapid arc­ápoló gyorsborotvaürémmel víz, szappan és ecset néíMl egy perc alatt tökéletesen borotvál6ox6atiá, megszüniát ax arcbőr száraz feláapartsága, nem pattan ^i ax arcbőre, fianem bársonyos és üde lesz, PBOBiOfIBOZ 24 F!LLÉ Ezt Is visszatérítem azut&n eredeti doboz vagy tubusz vdsárlásán&l Kapható minden szaküzletben és a készítő: Dr. HOLCZER vegyész illatszertárában, Budapest VI. Teréz-körút 8. sz. \ Diszeiűadás a minisz az aiiami Este fél 8 órára volt kitűzve az állami operaházban az Aida díszelőadása, me­lyet a magyar miniszterelnök Goring díszpáholyából hallgatott végig. A mi­niszterelnök, aki az utolsó pillanatig lá­togatókat fogadott, tüneményes gyorsa­sággal öltözött át frakkba, úgy Jiogy maga is mosolyogva jegyezte meg: — Atöltözésl világrekorder^ lehetnék. Az Adlon Hotelben nagy sürgés-forgás váltotta fel a halinak különben előkelő csöndjét. . A nagy külföldi lápok munkatársai ^ereinoii fiszieieiire ogspában ülnek csapatostól az asztaloknál és várják a jószerencsét, hogy esetleg egykét szót kapjanak a magyar miniszterelnöktől. Fotóriporterek tartják gépeiket felvételre készen. A német lapok is kimerítően írják le a magyar miniszterelnök teljes programját és minden lépéséről hatalmas képekben számolnak be. Adlon xíT, a szálloda tulajdonpsa maga vigyáz a miniszterelnök lakosztálya előtt arra^ hogy minden rendben mén jen. Läiogaias Hessndi £s Riebaeiiipopiiai Hétfőn reggel a miniszterelnök foly­tatta látogatásait. Elsőhek Hess birodalmi minisztert, a Führer helyettesét látogatta meg, majd az ugyanabban a palotában székelő von Riebbentrop nagykövettel találkozott, aki visszakisérte a miniszterelnököt ho­teljébe, hogy a pompás szarvasagancsot, melyet Gömbös Romintenben ejtett el, megnézhesse. A Wilhelm Strassen, ismét nagy tömeg .gyűlt egybe, hogy a miniszterelnököt lát­hassa, akit meleg ovációban részesített. Szállásáról a kormányelnök Schacht bi­rodalmi gazdasági miniszterhez, á biro­dalmi bank-elnökéhez hajtatott. ' A birodalmi bank palotája előtt ugyancsak nagy tömeg várta a mi­Ma, október hó l.én van hu­szonötéve, hogy boldogult elő­dömtől, Wampetics Ferenctől az állat­kerti vendéglő bérletét átvettem. Ügy érzem: nagy idő, amit ez em­beröltő alatt Budapest közönségének szolgálatában eltöltenem adatott és ha máma — az évfordulón — azt kell lát­nom, hogy ez időnek anyagi eredmé­nyeitől meg is fosztott a trianoni Magyarország polgárainak kgzös, ke­serű sorsa, — elégülten gondolhatok arra az erkölcsi sikerre, mely e ne­gyedszázadon végigkísért. Hál'atelt szivvel. fordulok tehát éle­tem e bensőséges nagy ünnepén ked­ves vendégeim 'seregéhez: meleg kö­szönetét kütdve elismerő támogatá­sukért, ragaszkodásukért és ígérem, hogy — míg a jó Isten engedi — az akarok maradni — aki eddig voltam. 1935 október 1. Gundel Károly ■ véndéglősmester. nisztcrelnőköt, akit', ismét lelkesen megéljeneztek. Sohachinál a miniszterelpök nem folyta­tott gazdasági tárgyalásokat, csupán fel­használta az alkalmat, hogy az európai gazdasági élet eme kimagasló alakját kö­zelebbről megismerhesse. Schachttól a miniszterelnök a propa­gandaminisztériumban Oöbbels propagandaminiszterrel ta­lálkozott, akivel szívélyesen, hossza­san elbeszélgetett. Délben fél 2 órakor a miniszterelnök Neurathnál volt dezsönén, onnan egyene­sen Göring vadászkastélyába hajtatott, amely Berlintől 60 kilométernyire Schorfsheidenben van. Haiaulazás GQPing pfpDiögapan Gömbös miiiisz^Jl^öl^a délelőtt folya­mán fogadta -rneg testületileg megjelent berlini magyd^Boj^^úr urait is, akik a magyar minfl^Hj^ököt hároméves hivatalbalépésének évfordu­lója alkalmából üdvözölték. Gömbös mi­niszterelnök keresetlen, szívélyes szavak­ban válaszolt az üdvözlésekre, és kifejezte, hogy még csak m elején tart annak a munkának, anítit a ma­gyar nemzet érdekében vállalt. A hétfő délutánt és a kedd délelőttöt a miniszterelnök kedvenc sportjának, a va­dászatnak szenteli a schorfsheideni gyö­nyörű vadászterületen, ahonnan csak kedden 12 órakor jön vissza berlini szál­lására, hogy délben 1 órakor a tempel- hofi repülőtérről Göring miniszterelnök saját repülő­gépén Budapestre repüljön, ahová körülbelül délután 4 óra tájban fog megérkezni. A repülőgépet ismét Bodenschaft őrnagy fogja vezetni. A miniszterelnököt Göring megbízásából első adjutánsa, Gritzbach miniszteri tanácsos fogja Budapestre kísérni. UJHÄZY ISTVÁN Elítélték a aki Szóváltái 90 j 'Ol birtokost, őzben rálőtt cseh csendőrre szlót- bízta meg, happ' í- megi^^ádt kis bii;wc­Az merve a viszonyodat, m^aga; egyik cseiidőc e^e düI ember hátába dulakodás 'kezdői Me^^íó^Sfianoíii '-ttagédia foglalkoztatta hétfőn a /ftipkolcl törvényszék Csórba-tanátísát. A. vádtrfftalf padján Éhik László' földbirtokos fiit) tikit szándékos emberölés bűntettének kí­sérletével jpdolt az ügyészség. Az ügy előzményei még a múlt év októberére nyúlnak «ssza. A megszállott területi Jánok községbe élt Éhik Mihály földbirtokos két fiával, Ijpiszlóval és Bélával. A c*|iek' állandóan zaklatták a családot, úgy/Wogy Éhikék a csehszlovák területen i ;levö birtokuk egy részét eladták és áftibltözíek Gönczpi^ta közSegbe. Éhi Miháfy idősebb fiát, ^szlót- bízta meg, b«|| a csehszljivályterületA megm^ádt kis bii;wi részét kateelj/ 4 ■ • ÉhikAidwót is /u^ndóan úgy hogy 6 ii kénytelen volt átjflj^^pMgyai;- orphkiTj és helyette tovább Egy ízben, amik^fi^Ir László meglátogatt öccsét, egy vendflfS^értek be. Csendese borozgattak, amíi^^^ét csendőr és egy finár lépett a helyiségbe. Az Éhik-fiúk asztaláho léptek és felszólították a fiatalembereket, hog kövessék őket a rendőrségre. Éhik László, ii Vad maj({ lik László önvédelrab« előkapta revo1-j Vtrét és a csendőrökre küt. ! egyi^ csendőr súlyosan niegsebeíílt. Éhik z’ó átszökött Magyarországi«‘is önként je- l#itkezetUa miskolci ügyé^áígen. A fiatalem- rt letartóztatták. A,-eSehek kérték kiadatá- háfoságok n 'A hétfői tájgyaláson Éhik László azzal vé­dekezett, szorongatott helyzetében lőtt rá a csepdőrbkre. A 'törvényszék elfogadta Éhik László véde­kezését és egyhónapi és 20 napi fogházra íté'.te, amit a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vett. Az ítélet indokolásában a törvényszék meg­állapította, hogy a vádlottat Csehszlovákiában mint kém- gyanus egyént tartották nyilván és így az joggal félt a súlyos tortúrákkal járó előállítástól. Százezer ember vonult fel a huszonhatodik katolikus nagygyűlésre A gyermek jegyében folyt le vasárnap a SeXVÍ-ik katolikus nagygyűlés. A gyermek volt a főszemély ezen a gyűlésen és a g:yer- mek kapott első helyet abban a százezres tö­megben, amely Krisztus előtt hódolt a ragyo­gó őszi vasárnapon. A gyűlés hivatalos része, vasárnap délelőtt tíz órakor kezdődött az Iparcsarnok előtt Serédi Jusztinián biboroshercegprimás megér­kezése után a legfelsőbb díszemelvényen, fog­laltak helyet a hivatalos előkelőségek, köztük Inniizer Tivadar, bécsi bibornok, Angeló Rótta c. érsek, pápai nuncius, a magyar püs­pöki kar, József főherceg és családja, Hóman Bálint, Kánya Kálmán és Bornemisza Géza rtiiniszterek, Széchenyi Bertalan gróf, a felső­ház és Putnoki Móric, a képivselöház képvise­letében, azonkívül a bírói, kar, a közigazgatás, a főváros éa a társadalom sok más előkelő­sége. A városligeti Iparcsarnok előtt felállított pltárnál Serídi Jusztinián bíboros hercegprí­más pontifikáit misét, majd ugyancsak , a hercegprímás mondta el megnyitó be­szédét, hangoztatva, hogy az idei nagy­gyűlés egyetlen témája a gyermek lesz. A hercegprímás után Angeló Rótta érsek, pápai nuncius mondott latinnyel'vű beszédet, majd József főherceg szólt nagyhatású beszéd- a százezres tömeghez. A főherceg után P. Bangha Béla jezsuita attya beszélt, akit a töemg lelkesen ünnepelt. A.Z eucliaris tíkus körmenet A katolikus nagygyűlések szlnpompában legimpozánsabb megnyilatkozása az eueha- risztlkos körmenet volt. A- kora délutáni órákban a főváros minden részéből hömpölyögtek a tömegek a Szent Ist­ván bazilika felé, onnan a Vilmos császár- útón és az Alkotmány-úton át az Országház- térre vonultak. Kisdiákok, árvalányhajas cser­készek, egyenruhás intézeti növendékek és a felnőttek tömege lepte el a nagy fényes te­ret és a felnőttek mély énekéből messzire ki- tiangzott a sokezer gyennekszáj csengő zsolozsmája. Ette hat óra tájban a Bazilika felől az oltári- szentséget vitték apácák és csendes barátok kíséretében és a hatalmas sokaság, mintegy parancsszóra térdelt le a nagy titok előtt. A némaságból csak a cesngő vékony hangja hal­latszott ki és a tömjénfüstböl, nagy miszté­riumként bontakozott ki az oltári szentség. A baldachin alatt Zichy Gyula gróf kalocsai énsek lépdelt az oltáriszentséggel, utána köz­vetlen Innitzer bíboros Bács hercegérseke és Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás. Mö­göttük haladt Angeló Rótta pápai nuncius, a magyar érseki és püspöki kar, továbbá Hotrhy Miklósné kormányzóné, József Ferenc főher­ceg, Anna föhercegasszony, a kormány tagjai, majd a világi és egyházi előkelőségek. A téren Glattfelder Gyula Csanádi püspök mondott nagy beszédet. Többek között a következőket mondotta: — Ez a balga kor fél a gyermektől, pedig a gyermek a nemzeti nagyság hordozója. Éppen azért szóljon az ünnepi órán még hangosabban Krisztus szava: Engedjétek hozzám az ifjáságot, ha a jövőt nem akarjátok elveszteni. A püspök szavai után egy kis cserkész mondta el az ifjúság hódolatát a diadalmas Krisztus előtt, majd a bíboros hercegprímás, magasra emelte az oltáriszentséget és áldást osztott vele. Az euchari.sztikus körmenet befejezése után különböző egyesületi ülések, találkozók é.s vacsorák voltak, így többek között a legény­egylet! vezetők tanácskozása, Innitzer kardi­nális vacsorája a . l’ázmáneumban végzett magyar papok tiszteletére, a szociális front vacsorája, országos terciánus nagygyűlés, ka­tolikus bányászgyülés, a keresztónyszocialista szakegyesülctek gyplése és a dolgozó leányok szövetségének dlszgyülése. Az A<pUo cathollca gyűlése < '■ A nagygyűlés hétfői napját reggel félkilenc órakor az Orökimádús templomban eukarisz- tikus ünnep vzette be, majd mcgkezdődöit a nagygyűlés második nyilvános ülése a Vigadóban. Ez az ülés az Actio Cathollca szakosztályai­nak egyesített gyűlése volt, amelyre oly nagy számban vonnltak tel az érdeklődők, hogy nemcsak a Vigadó haisimas nagyterme, hanem az eidalter- mek és a folyosók is szorongásig megtel­tek hallgatókkal. A kormányt ezen az ülésen IJúman Bálint vallás- és közoktatá.sügyi miniszter kép­viselte, majd Kemenes Illés tankerületi ki­rályi főigazgató. HuszH József dr. egyetemi tanár, Szilléry Péter dr. közjegyző és Johau Béla dr. államtitkár mondtak nagy beszédet. A nagygyűlés után a katolikus népszövet­ség vezetőségének ülése következett, majd a Credo Egyesületek vezetőinek tanácskozásai. Délután öt órakor a keresztény gazdasági párt helyiségében volt szervező értekezlet, amelyen Tury Béla országgyűlési képviselő és Ernszt Sándor foglalkoztak a párt aktuáli.s problémáival. Este hét órakor a Rózsafüzór társulatok vezetőinek volt az értekezlete u Szent Domonkos Egyházközség székházénak dísztermében. Szabadtéri színpadon „A gyermek út'a‘* A városligeti Iparcsarnok előtti téren, ahol vasárnap a megnyitó ülést tartották, hétfőn délután öt órakor szabadtéri szín­padon bemutatták Dienes Váléria dr. és Bárdos Lajos „a Gyermek útja“ - című kórusdrámáját. Az ünnepi játék tárgyát Mihalovits Zsig- mond th. kanonok, az Actlo Catholica orszá­gos igazgató ismertette. A katolikus ünnep két első napján a főút­vonalakon egyházi zászlók lengnek és a tö­meg magyar egyházi énekeket zengve vonul végig a városon. Közöttük, apró lábaival mindenütt ott lépked a mostani ünnepségek füszemélyc; a gyermek. Őszi divatszővefeinkből mérték után férfi Qfl D Awl öltönyt vagy felöltőt 2 próbával készítünk uU r"bl i Megrffyőződésiink, hogy egyszeri rendelés után állandó vevőnk, mara^ VERSENYSZABÖSÁGy VII., RottenbiHer-utca 4/a. L emelel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék