Függetlenség, 1935. december (3. évfolyam, 274-297. szám)

1935-12-01 / 274. szám

lÉSHeit y ^, KÉranfiÍE^wm VaaUrnapi sxdm ÁTtM lO FILEÉR SVÄRCGELBEK Teljesen érthető az az elemi felhábo­rodás, amely országszerte kirobbant a szomoaiiielyi botrány miatt s amelyről leveles szazai tanúskodnak a szerkesz­tőség íróasztalán. Teljesen érthető a szomcaihelyi fiatalság elkeseredése, dühe, szenvedélye, ameiynek elemi ere­je elül rendőröknek kell megvédeni azt a szánalmas, gonosz és sötét figurát, aki úgy akart hódolatot szállítani a Habsüurgok felé, hogy romlott agy­velejének szellemi szemétdombjáról akarta meggyalázni a 48-as magyar szabadsághösök szent, áldott és hótisz­ta emlékét. Ezek az új svarcgelbek, ezek a kótyoníitty kis hazaárulók, ezek a nyomorult, új Kucug Balázsok a talp­nyalásban, az elaljasodásban már odáig mentek, hogy szállítani akarják a múl­túnkat is, a történelmünket is, a leg­szentebb hagy'ómánj'ainkat is annak a kótyagos „összbirodalmi” elgondolás­nak, amelyik konok maiíacssággal még ma is hiszi, hog>' jövője és létjogosult­sága lehet a megváltozott Európában. A megriadt és fülöncsipett legitimiz­mus, amelyik ennek a szombathelyi bomlott figurának poziciót, tekintélyt, pártszerkesztést és elnökséget adott, most sietve tagad meg vele minden összeköttetést. Nem is ismeri, azt sem tudja, hogy a világon van. Elnéz felet­te, mint valami szegény rtikon felett. Pedig- ez a szegény rokon nem csinált mást, mint bnitális nyiltsággal hangot adott annak a szellemnek, amely a mag>’arországi legitómizmus nálánál előkelőbb vezetőiben is él. Ez a törté­nelmi fajankó csak más hangszerelés­ben, de ugj'anazt szajkózta le, amit előtte mások is mondottak. Azt gon­dolta a szerencsétlen flótás, hogy ha Pallavicini György őrgrófnak szabad a TT^gyar királyi honvédség vezérkari tisztjeit a kémekkel és hazaárulókkal egj' sorban emlegetni, anélkül, hogy ezért a Nemzeti Kaszinó kizárná tag­jai sorából és anélkül, hogy a legiti­mista arisztokraták ezért megtagadnák vele az érintkezést, akkor neki is sza­bad Kossuth Lajost együtt emlegetni Károlyi Mihállyal és Kun Bélával. Ha Pallavicini őrgrófnak szabad Magyaror­szággal kapcsolatban csekarendszerröl beszélni, akkor viszont neki szabad ^ a ipag> ar szabadsághősöket csőcselékként aposztrofálni. Az a szerencsétlen szom­bathelyi flótás abban a hitben volt, hogy ha Apponyi György grófnak és társainak szabad magukat túltenni szóban és írásban a tételes törvényen, amelyik a Habsburgok uralkodói jo­gainak megszűnéséről és^ a Habsburg- ház detronizációjáról intézkedik, akkor neki joga van túltenni magát azon a másik tételes törvényen, amelyik a rna- gj’ar szabadsághősök emlékét örökíti meg. í'ejtöl büdösödött meg az a hal, amelyik eddig Szombathelyen ficánkolt 8 a magyarországi legitimizmus elké­sett a kiközösítéssel és felháborodással akkor, amikor a szombathelyi hal kel­lemetlen illata immár az egész ország­sak csavarja az orrát. Vannak princípiumok, amelyeket az egész ország minden egyes polgárának tiszteletben kell tartani, tartozzék bár akármelyik párthoz, vagy csoporthoz. Ezek a principiumok: a magyar nem­zet megbecsülése, a nemzet megszen­telt hagyományainak tisztelete és az or.szág függetlenségének, önállóságá­nak és szuverénitásának féltékeny megőrzése. A magyarországi legiti­mizmus szálljon magába és vizsgálja meg: vájjon megtartotta-e e hármas princípium mindenikét? És ha nem, úgy ne csodálkozzék rajta, ha a ma­gyar nép idegenül fordul el_ tőle és tö­rekvéseit el nem titkolható .'ellénszsnv-i vei szemléli. Másfélmillió pezetát raboltak el Madridban az állampénztár autójából Olaszország sürgősen berendezkedik a kdoiafgyár- fásra - Diplomáciai kOrOkben még bíznak a viszály W békás elintézésében Tervszerűen folyik az olasz élű- nyomulás az üsszes frontokon RÓMA, november :W. B a d 0 ff 1 i o táboniagy távirat ózza: Az első hadtest Uoniborta vidékén folytatja a tisztogatási műve­letet. Az eritreai hadosztály Tembien vidékén folytatja hadműveleteit. A Geba patak nyugati partján az egyik olasz csapat meffiitközött egy ahesszin osztaggal. Az abcsszinek tiz halottat hagytak a csatatéren. A Szomáliái harctéren ogadeni, abdailai és atlamogei több főnök és más főember meghódolásra jelentkezett a callafoi olasz politikai ható­ságoknál. A ineghódolók kérték, hogy résztvehessenek az addisz­abebai kormány elleni hadműveletekben. A Szomáliái harctéren szolgálatot teljesítő repUlőhad újból bombá­kat dobott Daggabur erőditményeire és elpusztított egy tevekaravánt. Az eritreai repülőhad eredménnyel hajtotta végre a szokásos hírszerző repülést az olasz vonalaktól délre elterülő vidéken. eraziani megepfisitett hadsereggel foiglatia az elfini^oinuiast London, november 30 Tempciley vezérőrnagy írja a Daily Telegraphbai;; A jelek arra mutatnak, hogy az ola­szok Ogadeuheu támadást indítanak. Graziani tábornok folytatni fogja az előnyomulást a Fafaii-folyó és a Vebbe Sibell mellékfolyóinak men­tén. Gépesített hadoszlopát valószínűleg a sivatagon át küldi, hogy a Sassabaneba induló egységgel együtt érkezzék meg. Hír szerint Graziani újabb hadosztályt is kapott Olaszországból. Kassza herceg „Snailúsflotta“ magat A Daily Telegraph liaditudósitója szerint már régóta nem adott magáról életjelt Kassza herceg, aki 200.000 főnyi seregével- november e.I'm hetében, ki­ürítette Dcbra-tábort Azóta egyetlen í noha rádiófel.s:-- - Abebábaii attól t sem küldött, van. Addisz- mk. hogy tel­jesen a saját szakállára kUlön- háborút akar viselni az olaszok ellen. Tekintettel az általános nyugtalanságra, ,a kormány hivatalos közleményében azt a nézetét fejezi ki, hogy Kassza nyilván Mulugeta herceg seregével igyekszik egyesülni­Az ahesszineh dum-dum goiyűhat hasznälnah Geuf, november 30. A Népszövetség titkársága megkapta azt a táviratot, amelyet a szomáíiai had­színtérről több francia és angol újság­író intézett hozzá, bejelentve, hogy az ahesszin csapatok dum-dum­golyókat iiasziiálnak ellen. az olaszok A Népszövetség titkársága tudomásul vette az újságírók közléseit. Olaszország shrgfisen berendez- hediha höoial- gydrSisra Róma, november 30, Az olasz kormány tagjai, szombaton délelőtt Mussolini elnökletével miniszter- tanácsot tartottak. Egyes hírekkel ellen­tétben a mini.sztertanácsnak nem volt rendkívüli jellege. A niinisztertanácson a legfőbb honvédel­mi bizottság tanácskozó bizottságának módosítását és kibővítését határozták el. A legfőbb honvédelmi bizottság titkársá­gát a minisztertanács elnökségének ren­delték alá. A minisztertanács elhatározta, hogy 70 millió líra költséggel Olaszország, ban ásványolajfinomító gyárat létesí­tenek, amely az olasz petróleum- hivatal által kiaknázott albániai forrásokból származó nyersolajat fogja finomítani. A minisztertanács elhatározta továbbá, hpgy a katonai szolgálat bevezetése után minden olasz állampolgárnak be kell lép­nie. a nemzeti lövész egyesületbe és 32 éves koráig gyakorolnia kell magát a cél­lövésben. A ko-rmány az eritreai mező- gazdasági pénztár terhére nagyobb össze­get fordít az eritreai aranyfeldolgozó- ipar fejlesztésére. A kormány továbbá: intézkedéseket .szándékozik tenni a szicíliai, szardí­niái és grosseto-tartománybeli olaj. termelés előmozdítása érdekéi)^

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék