Függetlenség, 1939. október (7. évfolyam, 224-248. szám)

1939-10-01 / 224. szám

Vasárnapi sxám Tiibb helyen eső Badapesten délben % hő- PiéreékJet 13 fok, a t«ng:€r* ssintre átKámított léj^nyo- más 7A5 ram., gyengén stillj’edő Irányzatú. ~ Vár­ható id(«*járás: Keleti szól. Felhősodég. Több helyen, főként az ország: déli felé­ben, eső. Az éjjeli taffy ffyenffül. a nappali hőmér- séklet sliff változik. Előfizetési ár egy hóra 1 P 50 fillér Ciano váratlanHl Berlinbe utazott Anglián és Franciaországon a sor, hogy huszonöt év küzdelmei után megnyissák a béke kapuit Lemondott Moseieki elnök és a lengvel kormánv RÓMA, szeptember 30. (A Függetlenség római szerkesztőjének telefon jelentése.) Az olasz külügyminisztérium szombat on este fél hat órakor hivatalos közlemé­nyében bejelentette, hogy Ciano gróf, Olaszország külügyminisztere szom> haton este hat órakor Berlinbe utazik a német kormány meglüvására. Az olasz külügyminiszter berlini útjá nak bejelentése még az olasz fővárost is váratlanul érte. Római politikai körökben épen ezért óriási meglepetéssel vették tudomásul a Ciano gróf külügyminiszter berlini látogatásáról szóló közleményt. Talán mondanunk sem kell, az olasz külügyminiszter berlini útja sorsdöntő jelentőségű lesz az európai válság szem­pontjából. Osszehívfák a német birodalmi gyűlést BERLIN, szeptember 30. A jövő héten összehívják a német birodalmi gyűlést, hogy meg­hallgassa a kormány nyilatkozatát. (MTI.) A birorialom lobogódíszben lógja ünnepelni a német csapatok ▼orsói beTonulősót BERLIN, szeptember 30. Hitler vezér elrendelte, hogy hét napi időtartamra lobogózzák fel az egész birodalomban a középületeket a küszöbönálló varsói német bevonulás alkalmából. A bevonulás napját a sajtó és a rádió útján közük. A lakosságot felhívják, hogy a középületekhez hason­lóan házait lobogózza fel. (MTI.) „Az orosz-német együttműködés valamennyi eurénai nép érdekében áll'' nyugati hatalmak nem írnák alá á Lengyelország felosztását szentesítő békél^ London, szeptember 30. Az angol sajtó nem árulja el, hogy meglepetésszerűleg érte a német—orosz szerződésről ki­adott közlemény. A sajtó a béke- offenzivával szemben vHágos magatartást tanusít és kijelenti, hogy a nyugati hatalmak nem írják alá a Lengyelország felosztását szentesítő békét. A nyugati hatalmak nem enge­dik magukat befolyásoltatni a fenyegetésektől, még akkor sem, ha Orosz­ország ténylegesen beavat­koznék a háborúba. Valamennyi lap számára ez a le­hetőség nagyon kérdésemek tű­nik fel. A Kreml álláspontjával a lapok egyáltalán nincsenek tisztában. A Thnes zz orosz—^nAmet ▼!- ■nmjral kapcsolatban aat ltja. hogy ezt a viszonyt az események fogják meghatározni, még­pedig olyan módon, ahogy Sztálin a most még homályos szándékait felfedi. A lap arra a következtetésre jut, hogy a szövetségeseknek ' Len­gyelország számára tett Ígérete megváltozhatatlan marad. Az új béke egyik pontja Lengyelország szabadságá­nak és függetlenségének tel­jes «sszaállítása lehet. A Neio Chronicle hangsúlyoz­za, hogy ha pozitív ajánlatokat szövegeznek meg, a kormány természetesen tárgyalja majd ezeket, de — folytatja — emlé­keznünk kell arra, ami Lengyel- országgal történt. A Daily Sketch szerint a szer­ződés nem módosította a hely- aetttt, Az olasz külügyminiszter szombaton este hat órakor indult el a termini pálya* udvarról küiönvonatán. Búcsúztatására m egjelentek S t a r a c e párttitkár vezetésé­vel az olasz kormány tagjai. Ciano grófot berlini útjára csupán legbizalmasabb munkatársai kísérték el. Az olasz külügyminiszter előreláthatólag két napot tölt a német fővárosban és berlini tartózkodása alatt több megbeszél est fog folytatni Hitler kancellárral és Ribbentrop báró külügyminiszterrel. A késő esti olasz lapok Ciano gróf berlini útjához természetesen már semmi­féle kommentárt sem tudtak hozzáfűznL VAJTA FERENC. „4 némeí-orosz egyObműbődés háború cselén is érvényben marad" Hitler-a fronton ebédel A lapok Ribbentrop moszkvai látogatásáról igen sok fényképet közölnek. A képeken Ribbentrop Sztálinnál, Molotovval, Potemkin- nel és más vezető személyiségek­kel beszélget. A iszerződés aláírá­sáról készített képen látható az orosz vezérkar főnöke Stepostni- koff is. A Börsenzeitung kommentár­jában a következőket írja: „Né­metország és Oroszország között az utolsó nehézségei is el­tűnnek annak, hogy létre­jöjjön egy olyau szövetség, amely nem ismer kompro­misszumokat. A birodalom készen áll nyugati határán a harcra, amennyiben szomszédai ezt a harcot még mindig kívánják, annak ellenére, hogy a szeptember 28-án kötött szovjet-német egyezmény kö­vetkezményeit illetően sem­miféle kétség nem forog többé fenn“. Az említett fénykép és a Börsen- ?eitung megállapításai berlini körök felfogása ezerint nem igé­nyelnek bővebb magyarázatot. A Deutsche Alhjemeine Zei­tung a szerződés aláírásával kap­csolatban emlékeztet a nagy po­rosz szabadisagharcra és azt ír­ja, hogy ,(Németország háta fe­dezve van!” A Völkischer Beobachter a kö­vetkezőket állapítja meg; ,,Ugy északon, mint délen és nyugaton a vezér ismételt, ünnepélyes ki­jelentései állandó és biztos hely- aetet tsremtetteík. Majnafrankfurt, szept. 30. (NST.) „A döntés Anglia és Franciaország kezében van” — írja a Frankfurter Zeitung a be­jelentett német—orosz békelépés- sei kapcsolatban. A lap ismétel­ten rámutat arra, hogy >^émetországnak nyugaton nincsenek háborús céljai, majd a nyugati államokhoz szól­va a következőket írja; „Meg kell fontolják, van-e értelme a háború folytatásá­nak, amikor inegfogbaló kö­zeibe jutottak a tartós béke feltételei, amelyek Francia- ország és Anglia igényeit is ' kielégíthetik. A döntés, amelynek meghozata­lára szólít most fel Németország és SzovjetoroszoiTszág, nemcsak az angolokat és franciákat, ha­nem a jövőt és valamennyi nép életét érinti. Annál nagyobb te­hát a felelősség, amely elöl im­már sem Londonban, sem Paris­ban nem lehet kitérni.” A lap. végül jiyomaiékoüaa hangsúlyozza, hogy a német-orosz együttműkö­dés a háború esetleges foly­tatása sorún is érvényben marad. A lap rámutat arra, hogy vég­zetes könnyelműség volná, ha Páris és Londonban felelős fér- fiai az eddigi stílusnak megfele­lően 'áltátnák magukat és nem i-memék fel ennek a megállapí­tásnak teljes horderejét. Magyarország fovábbra fs bízik a békés megoldásban — írja a Reuter London, szeptember 30. A Reuter-Iroda jelenti Buda- peMröl. hogy az orosz—német békenyilatkozat nagy feltűnést és érdeklődést váltott ki Buda­pesten. Magyar megfigyelők továbbra is azon a nézeten vannak, hogy a viszályt bé­kés úton el lehet simítani. Nagy fontosságot tulajdonítanak annak a kijelentésnek, hogy Len- gyelország felszámolása alapjául szolgálhat Kelet-Európa megbé- külésére. A Reuter-Iroda végül is meg­jegyzi, liogy semmiféle megjegyzést nem fűztek a moszkvái egyez­mény megkötésének a nyugati demokrata hatalmakra gyakorolt hatásáról. (MTI.) Németország katonai fölényben van Anglia és Franciaország töiöti Milánó, szeptember 30. A Relazioni Internazionali egyik cikkében rámutat Musso- lininck a versaillesi igazságta­lanságok felülvizsgálái-a és a béke fenntartása érdekében ki­fejtett sok fáradozására. A len­gyelországi háború befejezése után még van idő arra, hogy nyu­gaton elkerüljék a borzalmas összecsapást — írja a folyóirat. Ábrándokat kerget az, aki már elhagyott ál­lasokat akar fenntartani vagy éppenséggel vfaszaállítani. Olasz­országnak a njaigati céltalan há­borúval szemben elfoglalt állás­pontja megfelel Olaszország németi érdekeinek, politikai megállapodásainak és szerződé- iscihek és minden nép, beleértve a német nép óhajának is. Oroszország beavatkozása a viláigfaáborá dőtt tnlajdoná* ban volt területek visszaszer­zésére egész természetes ma­gyarázatát leli azokban a döntésekben, amelyeket a nyugati hatalmak Versailles előtt és után Oroszország kárára hoztak. Oroszország súlyos áldozatokat hozott a nyugati hatalmak meg­segítésére s végül nagy terüle­teket és nyugatra kivezető fon­tos állásokat vesztett el. Németország most már abban a helyzetben van — írja vé­gül a lap —, hogy óriási tö­megű hadosztályait a nyu­gati arcvonalon vetheti harcba. A német haderő fölényben van az angol—francia haderő felett, különösen, ami a légi haderejét illeti. A tengeralatjáró háború eredményei már bebizonyították, hogy a blokád kétélű fegyver. (UTI.J * Moszkva, szeptember 30. A moszkvai lapok veaércik- Jcekben foglalkoznak a német— orosz határ- és barátsági szerző­dés megkötésével. A Pravda többi között a kö- (retkezöiket írja: Németországnak és Orosz­országnak egyenlő mérték­ben érdekében áll a jószom­szédi, békés és baráti viszony. De a Németország és a Szov­jetunió közötti béke és ba­rátság egyben Európa min­den népének érdeke. Az Izvesztija „A tartós béka szilárd alapja” című cikkében foglalkozik a német—szovjet­orosz szerződés megkötésével és a többi között a következőket írja; A Szovjetunió és Német­ország továbbra is kizárólag a maga feladatának tekinti az eddigi lengyel területen a béke és a rend fenntartását, valamint az ott élő népek békés létének biztosítását. (MTI.)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék