Gazdasági Lapok, 1899 (51. évfolyam, 1-53. szám)

1899-01-01 / 1. szám

TÁRGYMUTATÓ (Január— deczember 1899.) f A. Szerzők névsora.^ B abóti J. Austrália és gyapjutermelése. 756. Az amerikai és p. kamuti poland china sertés . . Balogh Pál. A czikoria termelés költségei . . arány L. Mennyi ideig álljon a tehén szárazon arány S. Buzaszalma mennyisége arányban a JP szemtermeléssel.................................................... Bark Lajos. A burgonya mosása ........................ B edő Zoltán. A nyereg kezelése 529. A lovak magasság mérése............................................... B ihari T. A szövetkezeti biztosítás újjászerve­zése ...................................................................... B ó n i s István. Aranka és szárnyaskerék . . . ■*J’> rauner Győző. A tejelő állat nevelése-Affr A tejszín savanyítása-időr'Á takarmány befolyása a tejre és vajra . . ~T...................................... C serháti S'á-fTÍTor Kovasavas és kénsavas ká­lium a dohánytermelésben 56. Dohánytrágyázás folyékony műtrágyával 70. A lapusnyaki tengeri Csérer Lajos. Komlót ültessünk-e, vagy szőlő­inket ujjitsuk-e meg vármegyénkben 226. A ha zai komlóvásárok 1899-ben................................. JLa r ó c z i L. Szecskavágó védszerkezettel 378. Vajfű (orobanche) irtása a dohányból. 398. Meny­nyi ideig álljon a tehén szárazon ?J>2ÍL Vadlen­cse a búzában 561. „Szőlőkölcsön törlesztése elemi csapás miatt“......................................... B eme Gyula. A henger és borona munkájához 36. A járványos elvetélés kérdéséhez 106. A fa­lusi gazdasági népies előadások 129. Marha- nyirás hizlalás előtt 150. A falusi gazdasági né­pies előadások 221. Valami a kisemberekről . Dudás Dezső. A luczernás feltörése .... Br. Durneisz Sándor. Marhanyirás hizlalás előtt . .................................................................. Fr ideczky Árpád. Mit csináljunk a ritka veté­sekkel 90. Kártérítés a vasúti mozdony által okozott tűzesetért 495. A vészen átment serté­sek értékesítése.............................................. . F üredy Lajos. Magyarország lentermelése . . Gerendy István. Az ismételt serumoltás hatása G r ó f M a i 1 á t h József főrendiházi beszéde. . . Hajós István A leveli tenyészállatdijazás . . Hoffmann Sz. A magyar fajla szürke szarvas­marháról .................................................... . Horusitzky Henrik- A lősz . . . 508, 524, Hreblai Emil. Baromfi keresztezési kísérletek 626. A tenyészbaromfi törzsek kiválasztása. Ivánkái Kherndl Imre. Szövetkezzünk a jég biztosításra 282. A gazdasági tudósítók és termés becslés...............................................­Oldal 926 513 561 933 545 808 656 K a 1 i t o v i g Lőrinc z. Teletalpu ló vasalása . Kandó Ernő. Buzavetés a turnuson kívül Br. Kemény Béla. A komlótermelés kérdésé hez................................................................. K erpely Kálmán. I. Termelési kísérlet dugga tott és melegágyi palántákkal. 492. Az ültetés idő és a sortávolság befolyása a dohány fejlő désére.......................-.................................. K leiszner Károly. A kender áztatása . . Hohn László. Kévekötél fonógép .... Koltay László. Milyen bora van a chasselas szőlőnek............................................................. Körtvélyesi István. A bárányok megfelelő szoptatási ideje................................. . . . K ö v e s s i Fereacz. Az amerikai szőlőfajták és kiimánk.................................................................. Krécsy Béla. A búzatermesztés jövője 52. 68 Dr. Kürti Dezső. Az uj helyzet a mi szempon tünkből 202. Még valami a Kis-emberekről. Csi Lázár Lászlótól. Egy pár szó az én „lapus- nyaki„ tengerimről és a vele tett kísérletekről Lederer Vilmos. Teríteni jobb-e a trágyát vagy kupaczolni.......................... ............... L inhard György. Tervbe vett kísérletek a ga­bonarozsda tanulmányozására 659. A búza torzs­gombája.................................................................. Luft Károly. A hanyatló kendertermelés és ipar felkarolása......................................... . . j ^aár Zoltán. Kézzel vagy géppel arassunk-e ? 375. Vasúti vagy utiláz a fejős teheneknél . . Major Árpád. A vészen átment sei tések értéke­sitéséről................................................................. M ándi Márton Zsigmond. A sertésvészen áteselt sertések immunizálása 184. A sertés­vész kérdéséhez .................................................... Mares László. Tarka marha minden czélra. Olajpogácsa őrlése....................................... M ezriczky SzalayAlix. Napraforgó mint baromfi tápszer 73. A 25-ök. 306. A hamburgi és Plymouth keresztezése 397. Plymouth rocks keresztezésének fölnevelése............................ 5 91 129 948 894 300 495 130 528 168 356 320 722 474 540 566 628 660 202 511 677 9 745 594 642 86 354 108 951 589 910 476 267 952 076 M M Old al illők Sándor. A luczerna zsombolyázása. 438. A here első növése magnak 438. Mikor legjobb a luczernást magnak hagyni. A luczernás feltö­rése ............................................................................513 o kry István. Riczinus-pogácsa mint műtrágya és mint rovarirtó szer 283. Mit kell tenni a drót­féreg kalamitások ellen............................................358 Id. Molnár Lajos. A komlótermelés ;kérdé­séhez 164. Ismét. „A komlótermelés kérdéséhez“ 244. Dohánytermelésünk 285. Műveleti növé­nyeink történetéből 412. 774. Lótetü irtása 458. A luczernás feltörése. 495. Mikor jó a luczernát magnak hagyni 495. A gyümölcstermelés törté­netéből ........................................................................856 N onostori Károly. Az állatbiztosítás kérdése 223 oravek János. A vasút a mezőgazdaság szol­gálatában 264. 283. 304. 324. 357. 377. ... 396 ilhoffer Sándor. Mit csináljunk a ritka ve­tésekkel 68. Hogyan vessük s etessük a csala- mádét. 286. Műveleti növényeink történekéből 432. 472. A len és kender története 640. Agrá- ria 723. A gyümölcstermelés történetéből 872. 878 agy Dezső. A ragadós száj és körömfájás gyógyszere 6. Ujdél-Yales tejgazdasága_29y'Ke- resztezési kísérletek Innthalival és Jerseyvel 22. A vértetü irtása 26. Kukoricza, árpa és ló­bab darálása 26 A hagymatermelésről 70. Az istállótrágya conserválása 71. A nád mint ta­karmány 72. Savanyu rétek megjavítása 73. A bogáncskóró kiirtása 73. Az ezredik cséplőgép 91. Egy magyar gépgyár 109. Zöldtrágyázás műtrágyák nélkül 111. Műtrágya czukorrépa alá 130 A bárányok vérhasa és tetanus betegsége 130. Olajpocsága kezelése 130. Cellulojd lábka­rikák tyúkokra 150. Jég mesterséges előállítása 166. Gabonadara tápanyag kihasználása 169. Zöld trágya tengeri alá 169. Élő nyárfák, mint kerítés oszlopok 169. A gyümölcsfák nyesése és tisztogatása 186. Magyarország lentermelése 186. Pausál biztosítás megszakítása 189. Salét­rom vagy kénsavas ammóniák 188. Az orbáncz elleni védőoltások 204 A váll-lapoczka bénaság gyógyítása 225. Az állatorvosi közszolgálat álla­mosítása 243. Hasmenéses üsző gyógyítása 247. Az istállótrágya conserválása c05. „Vetőmag- szükséglet tavaszi borsóból 306. Védekezés a repczehernyók ellen 306. Csöves tengeri daráló járgány vagy gőzhajtásra 306. A szántóföldek féregvilága 320. A sertésvész széruma 324. Méhlegelő e a vöröshere ? 358. Hernyók a gyü­mölcsfákon 358. Reflexiók a nagy-enyedi állat- kiállításra 374. Búzatermelés ősideje a Keleten 374. A kergejuhok gyógyítása 378. A rétek trá­gyázásáról 394. Képek a nagy-enyedi kiállítás­ról. Gróf Teleky Arvéd drassói tenyészete 415. A here első növése meghagyható-e magnak ? 410. A félheréjü bika tenyészképes-e ? 416. A nyitrai gazda-gyűlés és a szövetkezeti biztosítás 434. Teleky Arvéd gróf drassói gulyája 435. A A Rohr rendszerű lókapák 474. Rovarkár a zabban 476. Jégkár meghatározás a virágzó búzában 476. A kiegyezés és a gazdák 490. A rézgálicz a mezőgazdaságban 525. Képek a „kapuvári“ béruradalomból 526. Képek a „ka­puvári“ béruradalomból 543 Belső gyógyszerek alkalmazása lovaknál 544. Képek a „kapuvári“ béruradalomból 558. Haladás és uj irányok a meteorológiában 572. Mayfarth „Siphonia“ önműködő kettős permetezője. Kísérletek a Karlinsky-féle sertésvész ellen védő vérsavóval. Adatok a lejfölöző gépek értékének megbirálá- sához ££/. Újabb állatgyógyszerek és kezelési módok ’o92 A patkányok kiirtása 594. Kétsoros kormányozható répakiemelő 609. Az istálló trá­gya konzerválása és felhasználása 610 Feminiz­mus a mezőgazdaságban 624. Tarlóbuktatás vagy mély szántás 626. Ürge és hörcsög csapda 626. Néhány szó a haltenyésztésről 640. Egy uj szellőztető szerkezet 641. Gyümölcspálinka főzése. Mi van a sertésvész gyógyíthatóságával. A biborhere vetése 645. A nematódák terje­dése 657. Az akáczfa mint rnüfa. Fazsindelyte­tők conzerválása. Luczerna őszi vetése 660. A szegedi kiállítás 674. Buzavetés a turnuson kí­vül. Mák értékesítése. Gyümölcs leszedése. 677. A szegedi kiállítás díjnyertesei 691. A paraszt- Ä birtok Syrmiában 704. A zsurló vagy békarokkai ^ ' T kiirtásáról 708. A szegedi kiállítás dijnyerteséL1' 708. Formalizmus az állattenyésztésben 722. A szegedi kiállítás díjnyertesei 726. A kosárfüi$ - telepek a mezőgazdaságban 742. Az erjedés*^ befolyása a takarmány értékére 743. A fekete Oj sója olajtartalma és beszerzési forrása 745. A Oldal „bpesti“ kertészeti kiállítás 756. Mandel Eduard és tsai nyírbátori gépgyárosok uj „Boni“ eke- talyigája 759. Az újvidéki „Sándor-telep“ 776. A lovak takarmányozásáról 792. Gépek a szö- lögazdák szolgálatában 793. Árvíztől meglepett asztagokkal mi a teendő a viz eltakarodása után ; használliató-e az elöntött takarmányrépa 795. A megromlott burgonya értékesítése 808. Uj takarmány előkészítő és gőzölőgépek 811. Védekezés az egérkárok ellen. A csirás burgo­nya feltakarmányozása. Legjobb vörösbort termő szőlőfajták. A Percheron vagy a Nori ló jobb-e 824. Állategészségügyi rendészetünk 840. A boszniai szilva 840. Az amerikai aranka 842. A „Rűller“-féle aluminium állatbélyeg^ők 842. JSlennyi jég kell a tej gazdasági ioz\£)jgf A sója- bab művelése és felhasználása 84öTA. védőol­tásokról 858. A magyaróvári szarvasmarha ter­jesztési egyesület működése 1898’9. évben 858. Trágyázás és a termések fokozása 860. Magas keményítő tartalmú burgonya fajok szeszgyár­tási czélra 861. Repcze szárbamenésének meg- gátlása 861. Az aradi agrárgyülés 872. A me lasse takarmány értékéről 873. Zöldtrágyás gaz­dálkodás agyag és vályog talajon 87 6. A pozsonyi agrárgyülés 888. A szeszvilágitás kérdése 892. A daráltatás ára 894. A drassói tehenek járrno- zása ...................................................................... 9 25 Nagy Kálmán. Szalmakötél fonógép munkaké­pessége ...................................................... 561 N agy Lajos. A maleinreaetió hivatalos meg­rendszabályozása..........................................706 Neumann J. A kancza korai fedeztetése ... 63 Báró Nyáry Gyula Káros-e a galamb 56. Ho­gyan lehet a gabona-uzsorán segíteni 68. A gümőkór emberről állatra ragad 166. Borászati közlemények 246. A gazda és a termés/eterők 300. A pontyok etetése és még valami 396 A gyapjumosás 528 A jó és rossz hús. A szőlő és akácz alföldünkön karöltve iárnak. A rosen- steini szarvasmarha 758. A cognac . 841 Tyuk- tenyesztési közlemények • 949 0 m p o 1 y i S z. A járványos elvetélésről 23. Szá­mítsunk 397.\Fejös juhaink tenyésztéséről Gondolatok hfeiállataink szépségéről—jósá'gSfol 775 Ordódy Lajos. A zöldtrágyázásról 6. 24. 37.54. ■ A hússertésekről 7. Egy éves szőlőültetvény trágyázása 130. Luczerna mint zöldtrágya 130. Tavaszi foszfátozás a búza megdőlése ellen? 168. A sertésvész megszüntetése 204 Homok­szőlő trágyázás 205. Szőlőtrágyázás 188. A bur­gonya vetőgumó páczolása 303. A szőlőoltvá­nyok és a döntés 305. Románia katasztrófája 432. Vadrepcze, vadmustár 492. Takarmányo­zási terv magyar tinók hizlalásához 495. Asztag és kazal helyes definicziója 495. ‘ Van-e túlter­melés ? 542. A földek hereuntsága 557. Zabos bükköny és kaszálógép 561. A gabonahozamok Angliában és nálunk 575. A földfurókról 590. Elmélkedések a rozsdáról 607. Az aczat vesze­delme 656. A magy. kir. gyapjuminősitő intézet 726. Őrlést forgalom vámhitelezéssel vagy vám­visszatérítéssel 741. Az amerikai aranka egyuj csapás 760. A földmivelési miniszter törvény- javaslatai 820. A selyemtenyésztés Japánban 890. A szőlő molypille fogdosása lámpákkal 893. Ipari szeszgyárak, mezőgazdasági szeszgyárak 908. A luczernatermelés kiterjesztése 924. A homoki szőlők trágyázása.................................92* Ordódyné Mailáth Gizella. Libanevelés zab hiányában 25. Az eibensützi spárgaterme­lés 202. Baromfi tenyésztési modern fogások 242. Utivázlatok 472. Körte csomagolása 728. A magyar plymouth 861. A nagy ludmájak ha­zájából ................................................................. P arthay Géza. A plymoutok érdekében . . . P a r t h y L. Szőlőfelujitás zöldoltványokkal 9. Az arsenicum előmozditja-e a hízást 41. Takarmány előkészítés 111. Szeszgyár szövetkezeti alapon 269. Szabálytalan alakú földtáblák felmérése. Savanyított vagy zöldhere mint hizlaló takar­mány 358 A hidegszentek 394. Mikor legczél- szerübb a luczernást magnak meghagyni ? 476. Melyek a legjobb kapáló gépek ? 476. A rozsda y* Ö felsége 509 Mennyi a hidegen mosott gyapjú .-»piszok tartalma 513. Buzaszalma arányban a >' ; &»®%zemtermeléssel 529. Vadzab az árpában 561. Js&ratógépek amortisatiója 561. Az „Agraria“ Afi-észvénytársulat 588. Aranka és szarnyaske- “ rék 656. A buzapáczolás legpractikusabb módja 694. Melyik a legpraktikusabb hegyi vetőgép 932 67«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék