Genealogiai Füzetek 1907.

I. Értekezések és önálló czikkek - S. Gyulai Rikárd: A hatmansdorfi Hatfaludi család (III. közl. czímerrel)

AI FÜZETEK 1907. augusztus hó. zelében lovai elragadták kocsiját, melyből oly sze­rencsétlenül ugrott ki, hogy nyomban meghalt. (25.) József, sz. Udvarhelyt 1766-ban, midőn anyja Szom­batfalvára akart utazni (s.-szt.-györgyi ev. ref. egyh. I. sz. anyak. 7. 1.). — 1787-ben beállott katoná­nak 1818. VII. 7-én czímeres nemeslevelet kap a „sepsi-szentgyörgy"-i előnévvel. 1822-ben nyug­díjba megy, mely alkalommal megkapta az őrnagyi czímet. f 1832. VIII. 26-án. Neje: Boda Teréz (az István és Máthé Krisztina leánya). Esküvő: Köpeczen 1798. XI. 8-én. f 1841-ben. (26.) János, sz. 1769. (s.-szt.-györgyi ev. ref. egyh. I. sz. anyak. 9. lap.) — 1802-ben S.-Szentgyörgyön városi főbiró lett. — f 1820. I. 1-én. Neje s.-szentgyörgyi Salati Róza * (a Bálint leánya). Esküvő: 1810. III. 10. (f 1815?) — (27.) Sára, sz. 1772. XII. 4-én S.-Szentgyörgyön (lásd ottani ev. ref. egyh. I. sz. anyak. 12. 1.) — Szülői akarata ellen férjhez ment Kincses Jánoshoz, ki eleinte s.-szt.-györgyi rector, azután sz -királyi és kökösi ev. ref. pap volt. (28.) Anna, sz. 1774. IV. 24-én (s.-szt.-györgyi ev. ref. * Talán köpeczi Salatia Róza ? ** V. ö. s -szt.-gycrgyi ev. ref. egyh. I. sz. anyak. 142. 1. -— • O egyh. I. sz. anyak. 16. 1.). Férje: Incze József, gidófalvi ev. ref. pap (hat gyermekes özvegy em­ber). Esküvő: 1813. I. 4-én. f 1818. X. 25-én. (29.) Rebeka, sz. 1781. VIII. 21-én (s.-szt.-györgyi ev. ref. egyh. I. sz. anyak. 19. 1.) 1830-ban még élt. Hajadon volt. (30.) Julia, sz. 1778. VI. 11-én (s.-szt.-györgyi ev. ref. egyh. I. sz. anyak. 17. 1.) 1819-ben januárban Andrád Elek hadnagy s ügyvéddel jegyezte el ma­gát, ki azonban már február 7-én meghalt. Haja­don maradt. (31.) Mihály s.-szentgyörgyi városi tanácsos. Birtoka Uzon­ban is volt. — f 1813-ban. Neje: nagy-bölöni Sikó Sára (a Péter leánya an­gyalosi Ágh Klárától), sz. 1750-ben, f 1832-ben. (32.) Ferencz uzoni birtokos. Neje: Buták Ilona, ki egy 1804. V. 12-én végbe­vitt esketés szerint S.-Szentgyörgyön a templom alatt levő utcza déli során egy házat birt. (33.) Ilona, sz. 17 0-ban (s.-szt.-györgyi ev. ref. egyh. I. sz. anyak. 2. lap). 1. férje: Ördög Ferencz, 2. férje: Pikier János volt. S. Gyulai Rikárd. A hatmansdorfi Hatfaludi család. • (II. és befejező 86. Ernő, sz. 1854. VII. 5-én Aranykuton. 1887-ben főhadnagy a 63-ik cs. és kir. gyalogezredben. Je­lenleg ny. m. kir. honvéd őrnagy, Szolnok-Doboka vármegyében nagybirtokos és virilista (Sz.-Dob­vm. Monogr. VII. 272, 265—267.) Neje kis-majtényi Majthényi Irén igy származik : k.-majt. Majthényi Tózsef í . , , Korodi Zsuzsa ] Andra s tolcsv. és pacs. Kászoni Sándor l r hatmsdf. Hatfalndi Zsuzsa ( ^ szte r balazsf. Cserényi Dániel ér-mindszt. Pelei Julia Ferencz osd. gr. Kún Károly l _ . far. Keczeli Zsuzsa Anna) ( Koz a Ferencz Francziska Majthényi Irén sz. Alőrben 1870. XI. 22-én egybekelt Hatfaludi Er­nővel Szamos­Ujvárt 1894. VII. 2-án. Közös birtokuk: Szamos-Ujvár, Szilágytő, Deés, Alőr, A.- és F.-Kosály, Kapjon, Kaczkó, Sze­lecske, Hidalmás, Babucz, Berend, Banyika községekben van. Lakóhelyük Deés. 87. Irma, sz. Aranykuton 1860-ban, meghalt Mező-Örmé­nyesen, 1899. IV. 25-én élete 39-ik, házassága 19-ik évében. (Gyászjelentés gyűjteményemben), férje szörcsei Szörcsei Gáspár, kivel Korpádon 1880-ban kelt egybe Máros-Vásárhelyt él. 88. Erzsébet, sz. Aranykuton 1862-ben, meghalt Mező­Örményesen, 1899. IV. 19-én, élete 37-ik, házassá­gának 9-ik évében. (Gyászjelentés gyűjteményemben), férje csik-szentmihályi Sándor János, sz. 1856. IV. 4-én, egybekeltek Korpádon 1889-ben, meg­halt Dezméren 1901. V. 17-én. 89. Jenő, sz. Aranykuton 1864-ben. Jelenleg hivatalnok a kecskeméti törvényszéknél. 90. Lajos, meghalt gyermekkorában, Hidalmáson van temetve. 91. Teréz háromszor ment férjhez. 1. férjétől tolcsvai Kászoni Bélától elvált, 2. férje Ádám Albert elhalt, közlemény.) 3. férje m.-n.-zsombori Sombori Lőrincz (egybe­kelés 1898 előtt). 92. Anda, kinek férje Almai (azelőtt Feueregger) Ákos. 93. Pál, ügyvédjelölt Kolozsvárt. 94. Ernő, 95. Jenő m. á. v. hivatalnok, Zágrábon. Neje Pachler Róza, kivel 1897. XII. 4-én kelt egybe Budapesten. 96. Lajos, villamos vasúti tisztviselő Budapesten. 1. neje meghalt Budapesten. 2. neje Rausz Margit, kivel 1906. III. 4-én kelt egybe Kispesten. 97. Ella, hajadon, gépírónő a kereskedelmi minisztérium­ban Budapesten. 98. Anna, sz. 1885-ben Nagy-Szebenben, meghalt 1896. V 20-án Maros-Vásárhelyt. 99. János, meghalt 1889-ben Nagy-Szebenben. 100. Irén, sz. 1890-ben Nagy-Szebenben, meghalt 1891. IX. 29-én Gogány-Váralján. 101. István, sz. 1892. IX. 8-án Maros-Vásárhelyt. 102. Mária, sz. 1894. III. 31-én Maros-Vásárhelyt. 103. Ferencz, sz. Alőrben. Takarékpénztári vezérigazgató és birtokos Hidalmás és Vaskapu községekben. Lakó­helye : Hidalmás. Neje besenyei Csató Iza, sz. Jolcsvában (Gömör vm.) 1878-ban, egybekeltek Kolozsvárt 1901­ben. Leánya Csató István ny. alezredesnek Ba­lásffi Izabellától (sz. 1860, egybk. 1876, f 1892. VI. 2-án). 104. Mór, sz. Alőrben 1877-ben. Végzett gazdász. Lakó­helye: Hidalmás. Nőtlen. 105. István, sz. Hidalmáson 1879-ben. Ügyvédjelölt. Lakóhelye: Hidalmás. Nőtlen. 106. Antal, sz. 1868-ban, meghalt nőtlen 1892-ben. Szilágyszegen van temetve. 107. Berta, sz. Szilágyszegen 1871. I. 18-án.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék