Geodézia és kartográfia 1954 (6. évfolyam, 1-4. szám)

TARTALOMJEGYZÉK A. A. Izotov: A Kraszovszkij-féle ellipszoid és a korszerű geodéziai tudomány ered­ményei ............................................................ 81 A. Lobanov és M. Konsin: Topográfiai tér­képek készítése légi fényképek és foto­grammetria alapján ................................... 209 Bence Tivadar: Korszerű teodolitok .......... 125 Bendefy László dr.: A korszerű szabatos szintezés hibaforrásai ....................... 121, 178 Farkas Mihály: Nagyterjedelmű lineáris egveneletrendszerek problémái a digitá­lis elektronikus számológépeken .......... 241 Feles Antal: A Geodéziai és Kartográfiai Intézet új lécei folyókon való átszinte­zéséhez ............................................................ 245 Fodor Ferenc: A magyarországi Duna tér­képi helyzetének fejlődése a XV—XIX. században ........................................................ 15 Fodor Ferenc: Pozsony, Buda, Kolozsvár földrajzi helyzete legrégibb térképeinken 225 Györgyényi István: A domborzat ábrázo­lása .................................................................... 171 Györgyényi István és Szendy Béla: Az 1:5000 méretarányú állami alaptérkép­ről ...................................................................... 231 Biankó Géza: Fényképillesztőpontok meg­határozása .................................................... 35 Hankó Géza: Dunai áramvonalképek foto­grammetriai kiértékelése ........................... 214 Blazay Istimn: Néhány szó a térképi méret­arányról .......................................................... 189 Homoródi Lajos dr: Nagyteljesítményű szá­mológépek ........................................................ 55 Hőnyi Ede dr: Üj elsőrendű háromszöge­lési láncolatunk szögméréseinek pon­tossági vizsgálata ....................................... 96 H. R. Fischer: A kartográfia a Szovjet­unióban .......................................................... 5 Ján László: A magyar felsőrendü három­szögelés alapvonalai és alapvonalfejlesztő hálózatai ........................................................ 159 UAuné Ottó: Korrelációszámítás alkalma­zása a geodéziában ....................................... 103 Milasovszky Béla dr: A ritmikus időjelek megbízhatósága ........................................... 1 Milasovszky Béla dr: A hibaellipszis és talppontgörbéjének meghatározása szer­kesztéssel ........................................................ 151 / M. K. Kudrjavcev: A topográfiai alaptérké­pek osztályozása ........................................... 90 Niklasz László: A terepfelmérés fontosabb kérdései ........................................................ 112 Pálos Miklós: Nomogrammok alkalmazása a refrakciós szeizmikában ........................... 24C Regőczi Emil dr: Üj állványos gúláink .. 31 Schmidt .József: Földmértani logartábla . . 63 Szepessy József: Az irányszálas tahiméter használata félszáltávolsággal. függőleges léctartással .................................................... 117 Szentiványi Béla: Aknafüggélyezés közve­tett hosszméréssel ....................................... 43 Szent-Iványi György: Budapest felmérésé­nek mai állása ................................................ 192 Sz. G. Szudakov: Az állami geodéziai háló­zatok tervezése és tudományos kidolgo­zása .................................................................... 145 SZEMLE A drezdai műegyetem rektorának látoga­tása .................................................................... 139 A Földmérő és Talajvizsgáló Iroda kiállítása — dr. Bendefy László ................................... 68 A Geodéziai és Kartográfiai Intézet zsebat­lasza — dr. Takács József ........................... 69 A Geodézia és Kartográfiai Intézet iskolai atlaszmunkái — dr. Takács József .......... 253 A GKI gazdasági atlasztérképeinek bányá­szati és ipari jelkulcsa — dr. Takács József ................................................................ 200 A hétszáz éves Marco Polo............................... 251 A Májay-féle grafikus kiegyenlítéssel kap­csolatos tapasztalatok — Császár Ferenc 190 Halálozás ...............................................70. 139. 202 Hegyóriások legyőzése — Homoródi Lajos 68 Hogyan kapcsolódott bele Magyarország a nemzetközi geodéziai munkálatokba — Regőczi Emil .................................................... 201 Két léc alkalmazása magassági részletmé­réshez a müszerállások számának csök­kentése céljából — Zimay János ........ 66 Kitüntetés ........................................................ 253 Munkatársainkhoz — Regőczi Emil .......... 138 Országos geodéziai műemlékek Magyaror­szágon — dr. Bendefy László .................. 252 Új földmérnökök ............................................... 253 Szintezésnél használatos magasságjegyek — dr. Bendefy László ................................... 66 266

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék