Geodézia és kartográfia 1963 (15. évfolyam, 1-6. szám)

TARTALOMJEGYZÉK Az ÁFTH Szolnok megyei felügyelőségének jelen­tősebb feladatai.: Detrekői Géza, Kacserka Tibor, Papp Elemér, Rakolcai Imre, Szűcs Lajos ...................................................................... .. 47 Alpár Gyula—Somogyi József : A térbeli légi­háromszögelés hibaelosztásáról ........................ 18 Alpár Gyula—Somogyi József: A térbeli légi­háromszögelés magassági hibáinak elosz­tása ................................................................................... 412 Ambrus István : Hozzászólás a „Városméréseink területszámítása” című cikkhez ......................... 220 Andor Gyula : A földrendezéssel nem érintett terü­letek földnyilvántartási adatainak feldolgo­zása a város- és községrendezés szemszö­géből ................................................................................ 204 Andor Gyula : Hozzászólás „A nagyméretarányú térképek készítésének egyes időszerű kér­dései” című cikkhez................................................. 456 Antos Zoltán : A földmérés és térképészet egyes időszerű kérdései ..................................................... 81 Balázs László: A nagyméretarányú térképek készítésének egyes időszerű kérdései ............ 114 Bartháné, Wlassics Ottilia : A budapesti geodéziai alappontok helyszínelése ....................................... 277 Bene András—Nagy Szabó Tibor: A fotogram­metria alkalmazása sík területek térképének helyesbítéséhez . ........................................................ 183 Biró Péter : A tudományos geodézia újabb irányai 42 Csanda Ferenc : A földalatti vezetékek felmérése 350 Faváry József : At. egyképes fotogrammetria né­hány időszerű problémája ................................. 328 Fialovssky Lajos : Még egyszer az 1. különszám­hoz.................................................................................. 284 Gerencsér Miklós: Fotogrammetriai negatívok denzitás-terjedelmének mérése ........................ 188 Hankó Géza : A sztereo-fotogrammetriai magas­ságmérés valószínű hibájáról ........................... 321 Hazay István : Függvényérték megbízhatóságának meghatározása közvetlenül a koordináta­kiegyenlítés normálegyenleteiből .................... 14 Hazay István : A középhibák számítása a fiktív mérési eredményekkel kapcsolatban............. 89 Hazay István : Szögtartó vetületek jellemző függ­vényének meghatározása a szögtartóság alapegyenletével .............................. 317 Homoródi Lajos: A földmérőmérnök-képzés re­formja ........................................................................... 170 Homoródi Lajos : A geodézia tudományának hely­zete és fejlődésének iránya ............................... 110 Homoródi La jos : Szabatos helyi hálózatok leveze­tése az új felsorendű háromszögelési háló­zatból ............................................................................. 247 Horváth Kálmán : Ingatlanok határvonalának ki­tűzése térképi és területi adatok alapján . . . 344 Joó István : Az elektromos távolságmérés néhány kérdése.......................................................................... 340 Joó István: A GET-B1 mikrohullámú távolság­mérő és az elektromágneses távolságmérés hibaforrásai................................................................. 33 Lackó László : A gazdasági kartográfia néhány alapvető problémája ............................................. 357 L’ Auné Ottó : A kiegyenlítő számítás valószínűség­elmélet-mentes felépítése .................................... 410 Lukács Tibor : Elektronikus digitális matematikai gépek és gépi adatfeldolgozó berendezések geodéziai alkalmazása Magyarországon ... 100 Lukács Tibor : Kísérleti munkák a tellurométerrel 417 Magyarosi Béla : A numerikus képháromszögelés egy egyszerű megoldása...................................... 120 Mike Zsuzsa: Geomorfológiai légifénykép-inter­pretálás........................................................................ 266 Milter Josef : At. elektronikus távmérés meteoro­lógiai problémája.................................................... 161 Murányi László : A műanyagfóliák szerepe a tér­képsokszorosításban ............................................. 280 Németh Lajos : A geodéziai jelek elhelyezése és védelme........................................................................ 429 Pesti László : A fémbetétes papírok ragasztása ... 122 Radó Sándor—Bereczky Ödön : Magyarország Nem­zeti Atlasza és komplex gazdasági térképe 16 Rálóti Benő—Tóth Attila : A földrajzi térkép készítésének technológiája Magyarországon 194 Rátóti Benő—Tóth Attila : A földrajzi térképek tisztázati rajzainak készítése .......................... 443 Raum Frigyes: A geodézia, földméréstan, foto­grammetria és kartográfia új beosztása az egyetemes tizedes osztályozási rendszerben 208 Renner János : A gravitációs alapkutatások hely­zete ................................................................................. 40 RoZslay Ferenc György : A városmérés zárómun­kálatai .......................................................................... 199 Strenk Tamás : A térképek névrajzszedésének kor­szerű előállítása ...............................v..................... 363 Szent-lványi György : Városméréseink előrehala­dása 1962-ben .......................................................... 361 Szent-lványi György: A városmérésről ................. 449 Szilvási Sándor : A radiális háromszögelés és sok­szögelés kiegyenlítési problémái ..................... 257 Tárczy-Hornoch Antal : Az elő- és hátrametszós kiegyenlítése a feltételes, valamint a köz­vetítő megfigyelésekre visszavezetett mód­szer szerint................................................................. 1 Tárczy-Hornoch Antal : A meg nem mért isme- retlenű feltételes mérések kiegyenlítésének felhasználási lehetőségeiről ............................... 241 Tárczy-Hornoch Antal : A mért hosszakkal tör­ténő pontkapcsolások kiegyenlítéséhez .... 86 Tárczy-Hornoch Antal : Hosszhálózati négy­szögek kiegyenlítése koordinátákkal a fel­tételes mérések módszere szerint ................. 401 Török István : A százhalombattai erőmű kitűzési hálózatának alapvonalmérése .......................... 421 Trenka Sándoi—Paraszkay Gyula : A kisajátítási és szolgalmi művelet jogösszehasonlító, kri­tikai és gyakorlati szempontból ................... 435 Vagács Géza : A földgörbület és refrakció hatása a térmodellekre a légi fotogrammetriában 272 Varga Ilona : A vízszintes alapponthálózat bizto­sítása ipartelepeken ............................................. 55 Varga Magdolna : Az önműködő szintezőmű­szerek szabályos hibaforrásairól...................... 334 Veröné, Hetényi Mária : Hosszméréses pontbekap­csolás kiegyenlítése a feltételes mérések ki­egyenlítésének a módszerével .......................... 406 Vincze Vilmos : A földmérőtechnikus-képzés .... 176 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék