Geodézia és kartográfia 1973 (25. évfolyam, 1-6. szám)

1973 / 1. szám

GEODÉZIA ES KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA 1973. 25. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KIADJA A KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT BUDAPEST r------------------------------------------------------------------------------------------^ TARTALOM Dr. Soós Gábor A topográfiai térképek szerepe a nép­gazdaságban Dr. Joó István Az állami földmérés alapmunkálatai­nak helyzete Földváryné dr. Varga Magdolna A nehézségi anomáliák számítása az 1967. évi geodéziai vonatkozási rend­szerben Dr. Detrekői Ákos A vízszintes értelemben kitűzött pon­tok egymáshoz viszonyított közép­hibája Dr. Ugrin Nándor A képdőlést kiküszöbölő korrekciós mechanizmusok működése Márkus Béla Számítógépek használata a geodéziai hálózatok tervezésében Dr. Klinghammer István— dr. Papp-Váry Árpád A diagramtérképek számítógépes elő­állítása Dr. Békési Ferenc Földhasználati problémák az állami gazdaságokkal kapcsolatban Platthy Mihály A számításgépesítés szervezeti kér­dései SZEMLE Topográfiaitérkép-kiállítás és tudo­mányos tanácskozás — Bene András Az abszolutizmus korának technika- történeti anyaga az Országos Levél­tárban — Dr. Bendefy László Hologram — Dr. Alpár Gyula At. Egységes Számítógéprendszer —- Deme Gyula Nemzetközi történelmitérkép-kiállí- tás és tanácskozás — Bárdosi Mária At. ENSZ-nek a földrajzi nevek nem­zetközi szabványosításával foglal­kozó II. konferenciája — Dr. Radó Sándor—Földi Ervin Százéves a méterrendszer Ausztriá­ban — Dr. Lukács Tibor Tudományos minősítés — Dr. Regőczi Emil Személyi hírek Innen-onnan VÁLTOZÁSOK A TÉRKÉPEN EGYESÜLETI HlREK SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK V. ______________________J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék