Geodézia és kartográfia 1975 (27. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA Szerkesztő bizottság: , ANTOS ZOLTÁN, DE. BALOGH GYÖRGY, DR. EGRI ANTAL, FÖLDI ERVIN, DR. GABOS GYÖRGY, HALÁSZ PÉTER, DR. HAZAY ISTVÁN, az MTA levelező tugja, DR. HEGYI GYULA, DR. HOMORŐDI LAJOS, az MTA levelező tagja, JAGASICS BÉLA, DR. JOÓ ISTVÁN, a műszaki tudományok kandidátusa (felelős szerkesztő), DR. RADÓ SÁNDOR, a földrajztudományok doktora, RAUM FRIGYES, DR. REGŐCZI EMTL, a műszaki tudományok doktora (főszerkesztő), DR. SOMOGYI JÓZSEF, a műszaki tudományok kandidátusa, SZABÓ BÉLA, SZABÓ LAJOS, SZÉKELY TIBOR, DR. VINCZE VTLMOS, a műszaki tudományok doktora, VÖRÖS IMRE. 1975. 27. ÉVFOLYAM TARTALOMJEGYZÉK Ádárn József—Fejes István: Új Doppler-vevők és geodéziai alkalmazásuk ............................................ 327 Annau Edgár: A korszerű földmérés vállalati terve­zése és szervezése ........................................................ 253 Antal József: Az új térképek felhasználása a szak­értői véleményekhez ................................................. 51 Rácsatyai László: Ä mintanagyság hatása az empi­rikus eloszlási paraméterek meghatározására a geodéziában ............................................. 171 Rácsatyai László—Rartha Gábor: Kísérletek lineá­ris egyenletrendszerek megoldására kis számí­tógépen ............................................................................. 32 Ralázs László: Etikai követelmények a földmérő igazságügyi szakértői gyakorlatban ................... 45 Ralla György: A történelmi térkép .............................. 186 Ralla Sándor: Korszerű dombortérkép-készítés mű­anyagok segítségével ................................................... 180 Ralogh György—Németh Gyula: Földrendező-üzem­mérnökök képzése........................................................ 259 Bánhegyi István—Dede Károly—Odor Károly: Alap­ponthálózat létesítése gáztöltő üzem bővítésé­hez ........................................................................................ 105 Rartha Lajos: Magyar térképészek a Vietnami Demokratikus Köztársaságban............................... 412 Rendefy László: Emlékezés Mikoviny Sámuelre . . . 393 Rendefy László: Somogy és Baranya megye térképe 1740 tájáról ..................................................................... 365 Rendefy László: A Werfer-féle kassai litográfiái in­tézet három megyetérképe ...................................... 121 Rene András: Topográfiai térképeink a szocialista mezőgazdaság szolgálatában ............................... 405 Rézzégh László: Ortogonális vetítés optikai úton . . 175 Böszörményi Nagy Emil—Winkler György: Tapasz­talatok az igazságügyi földmérő szakértői véle­ményekkel kapcsolatban a Pest megyei Bíróság gyakorlatában ............................................................... 40 Csortán András: Földmérési és ingatlannyilvántar­tási munkaszervezés hálós programmal ........... 250 Dékány Sándor—Gerencsér Miklós: A holográfia fejlődésének hatása a fotogrammetriai kiértéke­lés és az adatbank távlati fejlődésére 200, 288, 374, 441 Diósdi Sándor: Közműtérképek mint tervezési alap­térképek a pécsi gázelosztó-hálózat felújításá­nál ....................................................................................... 102 Domokos Györgyné: A környezetvédelem térképé­szeti feladatai ............................................................... 14 Földvári Ágnes írisz: Háromszögelési hálózatok ki­egyenlítésének szervezése.......................................... 91 Qálszan, P.: A Mongol Népköztársaság asztrogeodé­ziai hálózatának kiegyenlítése ............................. 334 Halász Péter: Három évtized .......................................... 1 Halmos Ferenc: A kombinált kozmikus geodéziai megfigyelési módszerek elemzése ........................ 233 Halmos Ferenc—Szádeczky-Kardoss Gyula: Azimut- ós távolságszámítás szimultán szatellitameg- figyelésekből, földrajzi koordináták felhaszná­lásával ................................................................................ 7 Homoródi Lajos: A hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülés megnyitója ............................................................ 153 Homoródi Lajos: A légi-háromszögelés alapjai .... 25 Horváth Kálmán: Az igazságügyi földmérő szakértő szerepe a birtokperben............................................... 52 Hrenkó Pál: Düreri Ferdinánd-címer Magyarország térképén? ........................................................................ 194-^ Hrenkó Pál: Magyarország Mátyás király korabeli térképeken ...................................................................... 424 Hrenkó Pál: Magyarország Gastaldi térképén .... 110 Hrenkó Pál: A tátrai csúcsok régi magasságadatai­nak nyomán.................1 .................................................. 345 Jójárt László: Az ingatlannyilvántartási beadvá­nyok vizsgálata .......................................................... 126 Joó István: Alaphálózataink pontjainak megóvása 81 Joó István: A földmérés és térképészet szerepe a mezőgazdaság korszerűsítésében ........................... 400

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék