Geodézia és kartográfia 1976 (28. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA # ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZI AI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA Szerkesztő bizottság: DR. EGRI ANTAL, HALÁSZ PÉTER, HR. HAZAY ISTVÁN, az MTA rendes tagja, DR. HEGYI GYULA, DR. HOMORÓDI LAJOS, az MTA levelező tagja, DR. HOVÁNYI LEHEL, a műszaki tudományok doktora, JAGASICS BÉLA, DR. JOÓ ISTVÁN, a műszaki tudományok kandidátusa (felelős szerkesztő), DR. KOVÁCS BÉLA, DR. RADÓ SÁNDOR, a földrajztudományok doktora, RAUM FRIGYES, DR. REGŐCZT EMIL, a műszaki tudományok doktora (főszerkesztő), DR. SOMOGYI JÓZSEF, a műszaki tudományok kandidátusa, SZÉKELY TIBOR­1976. 28. ÉVFOLYAM T A R T A L 0 M J E (í Y Z É K Ádám József: Mesterséges holdra végzett egyidejű távolság- és iránymórések pontossági vizsgá­lata ..........................................................^ ....................... 397 Balla György: Történelmi atlaszok készítése Magyarországon ....................................................... 36 Bán István: Légifénykép-interpretálás a növény­védelemben ................................................................... 118 Baranyi János — Földi Ervin: Megjegyzések egy új tórképvetülethez .................................................. 383 Bartha Lajos: Magyar térképészek a Vietnami Demokratikus Köztársaságban ............................. 20 Bátkai Sándor: Fotointerpretáció az erdőgazda­ságban ......................................................... 14 Bendefy László: Adatok Lázár deák személyének ismeretéhez ................... 174 Biró Péter—Halmos Ferenc—Joó István: A geodé­ziai tudomány helyzete hazánkban ............ 237, 334 Bölcsvölgyi Ferencné: A kollokáeió alkalmazása koordinátatranszformációra .................................. 166 Bummer Antal—Halmai Endre—Szádeczky-Kar- doss Gyula: Egy csillagászati kupola sínpályái­nak kitűzése ................................................................. 3 Burger András: A nadírpont helyének meghatározá­sa sík-fotogrammetriai eljárással ........................ 25C Detrekői Ákos: A hibaelmélet és a legkisebb négy­zetek módszere az ipari geodéziában................. 317 Egri Antal: Az ingatlannyilvántartás szerkeszté­sének tapasztalatai ................................................ 206 Fejes István—Mihály Szabolcs: Időmérés és geodézia 347 Fialovszky Lajos: Azimutméréses és törósszögméré- ses sokszögeléssel meghatározott pontok meg­bízhatóságának összehasonlítása ........................ 260 Fialovszky Lajos: Beszélgetés Székely Andrással és Füry Klárával.............................................................. 268 Halász Péter: A földmérés és térképészet előtt álló feladatok ..................................................................... 157 Hazay István: Beszélgetés Székely Andrással és Füry Klárával ........................................................................ 179 Hoványi Lehel—Kolozsvári Gáboi—Gál László: Metróállomások mozgólépcső-létesítményei­nek ellenőrző mérései ................................................ 82 Hrenkó Pál: A Dobozy-legenda nyomában Pilisma­róiról Pusztamaróira .............................................. 273 Hrenkó Pál: A Fehóregyháza-kutatás és a félreis­mert Fel kis-térkép ..................................................... 25 Hrenkó Pál: Szerelmey Miklós 1848-as csata- és Balaton-térképei .......................................................... 425 Illyés Ferenc — Nagy József: Művelésiág- és föld­minőségi változások Szolnok megyében .... 440 Jójárt László: Lakásszövetkezeti formák az ingatlan­nyilvántartásban ........................................................ 286 Jójárt László: A tulajdonjogi eltérések rendezése . . 46 Joó István: A geodézia várható fejlődése .................. 77 Joó István: A geoidkép Európában az UGGI köz­gyűlésének tükrében ................................................ 341 Joó István: A ponci Kozmikus Geodéziai Obszerva­tórium és jelentősége a magyar geodéziában .. 159 Koen, Benjamin: A térképészet fejlődése és további feladatai Bulgáriában .............................................. 90 Koronczay Miklós: A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelmével kapcsolatos szabálysértések 42 Mélykúti Gábor: A legkisebb négyzetek módszere és a kollokáeió ............................................................. 95 Mihály Szabolcs: , Mesterséges holdak fotografikus megfigyeléseinek hazai feldolgozása ...................... 249 Miskolczi László: Hídtámaszok magassági mozgás­vizsgálata ...................................................................... 321 Nagy Pál Jenő: A geodéziai vállalatok néhány szervezési kérdése ...................................................... 355 Papp-Váry Árpád: A regionális atlaszok készítésé­nek munkaszervezési kérdései ............................. 201 Papp-Váry Árpád:—Sziládi József: Magyarország tervezési-gazdasági atlaszának mezőgazdasági térképei ........................................................................... 17 Pásztor íjászló: At. ingatlannyilvántartási adatvál­tozásokkal kapcsolatos tapasztalatok ............... 120 I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék