Geodézia és kartográfia 1976 (28. évfolyam, 1-6. szám)

Ve,név, Evlogi: A városok és községek geodéziai tér­képei és tervrajzai Bulgáriában............................. 87 Polevcev, V. V.: [Otven] 50 éves a Geodezija i Kar­tografija ........................................................................ 9 Radó Sándor — Klinghammer István: A térképészet új perspektívái és feladatai .................................. 420 Radó Sándor — Papp-Váry Árpád: Tematikus atla­szok ...................................................................... 123, 191 Regőczi Emil: Az [ezernyolcszáztíz] 1810. évi győri alapvonal ........................................................................ 330 Regőczi Emil: Beszélgetés Székely Andrással ésFiiry Klárával ........................................................................ 101 Simonkovics Sándor—Szilvágyi Imre: Geodéziai és talajmechanikai munkák Algériában ................. 415 Sipos Sándor: A Földmérési Intézet adat- és térkép­tárának tevékenysége ................................................ 368 Suara Róbert: A térképes politikai agitáció és pro­paganda fejlődése Magyarországon ................... 284 Székely András — Füry Klára: Újabb adalékok a 20. század geodéziájának a történetéhez. (1. rész.Beszélgetés dr. Regőczi Emillel) .... 101 (2. rósz. Beszélgetés dr. Hazai Istvánnal) .... 179 (3. rész. Beszélgetés dr. Fialovszky Lajossal) 268 Szende Ákos: A geodéziai és kartográfiai irodalom­kutatás eszközei .......................................................... 405 Tárczy-Hornoch Antal: A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a magyar geodézia fejlődé­sében ................................................................................ 1 Török István: A Budapesti Forgalomirányító Köz­pont építésével kapcsolatos mérések ................. 7 Ugrin Nándor: A főpontvezérlós jelentősége a kép­átalakításban ............................................................... 364 E ertessy György: Buda középkori történetének ^ földrajzi ellentmondásai ......................................... 375 Zsamboki Sándor: Az állami gazdaságok üzemi tér­képei .......................... 119 SZEMLE fíacsa Imre: Tanácskozás az ingatlannyilvántartás szerkesztéséről ..................... 301 Balázs László: A földmérés története Magyar­országon című kiállítás ............................................ 132 Bácsatyai László—Halmos Ferenc: A felmérés és tér­képezés automatizálása ......................................... 64 Biró Péter: Tudományos diákköri konferencia .......... 71 Fallenbüchl Zoltán: Hevenesi Gábor ........................... 218 Fleck Alajos: Megemlékezés Regionion tanúsról halá­lának 500. évfordulóján ......................................... 294 Forgács Zoltán: A KERN DM 1000 távmérő hasz­nálata ................................................................................ 387 Gauss-ünnepségek ..................... 392 Gregerson, L.F.: Helyesbítés Adám József—Fejes István: Új Doppler-vevők és geodéziai alkalma­zásuk című cikkhez ................................................... 227 Halálozás — Honkasalo, Tauno .................................... 138 — Renner János .............................................. 222 — Tóth Elek ................................................... 223 — Viszlóy Ferenc ......................................... 390 Halmos Ferenc: Nemzetközi szatellitageodéziai sze­minárium ........................................................................ 298 Halmos Ferenc: Szatellitageodéziai szeminárium Sopronban ...................................................................... 305 Hazay István 75 éves ........................................................ 131 Hazay István az MTA rendes tagja ........................ 298 Homoródi Lajos: [Huszonötéves] 25 éves az NDK geodéziai egyesülete ................................................... 453 Homoródi Lajos: A jugoszláv földmérőmérnökök és technikusok ötödik kongresszusa ................. 148 Homoródi Lajos: A Nemzetközi Fotogrammetriai Társaság kongresszusa ............................................ 449 Homoródi Lajos — Raum Frigyes: Afrikai földmérési ■ konferencia .................................................................... 452 Horváth Kálmán: A geodézia a tengeri gazdaság­ban .................................................................................... 147 Horváth Kálmán: Ipari geodéziai konferencia Drez­dában ................................................................................ 300 Horváth Gyula: Tanácskozás a kőolaj- és földgáz­mezők feletti recens földfelszínmozgások komp­lex vizsgálatáról .......................................................... 445 II r- . t, Hrenkó Pál: Bottyán-sáncok a Duna mentében . . 13 Hrenkó Pál: Téves adatok a tihanyi múzeum tér­képfalán .......................................................................... 7® Joó István: Földmérési hírek ...................................... 39® Joó István: A Nemzetközi Geodéziai Szövetség (IAG) Végrehajtó Bizottságának ülése ........................... 224 Jójárt László: Ankét az új ingatlannyilvántartás ügykezelésének és tárolásának egyszerűsítésé­ről ....................................................................................... 301 Kalmár Ferenc: [Százharminc] 130 éve áll Nagy Károly csillagvizsgálójának központi tornya 444 Kitüntetések — Barátság érdemérem (Vietnami Demokra­tikus Köztársaság) . . *....................................... 56 — „Fasching Antal” emlékplakett — Fábián László .............................................. 223 — Jagasics Béla ................................................... 223 — Munka Érdemrend arany fokozata — Szabó Lajos ....................................................... 298 — Egyéb ........................................................... 56, 224 Kis Papp László: Fotogrammetriai konferencia Novoszibirszkben ..................................................... 147 Kórógyi Imréné: Környezetvédelmi térképek készí­tése Nagy-Britanniában ........................................... 65 Kovács László: Az [ezerkilencszázhetvenötödik] 1975 évi technikusminősítő vizsga ............................... 148 Marosi Sándor: Hidrográfiai térképek nemzetközi kiállítása ........................................................................ 144 A MÉM-OFTH 1975. évi pályázatának eredménye 148 A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió 16. kongresszusa — I.: Alpár Gyula—Halmos Ferenc—Homoródi Lajos—Joó István........................................................ 57 Pályázati felhívás (MÉM OFTH) ............................... 226 Í Peevszki, V. 70 éves ................................................. 56 Poronyi Zoltán: Térkép használata a török hódolt­ság idején Magyarországon ............................... 306 lladó Sándor a Lomonoszov Egyetem tiszteletbeli doktora .......................................................................... 131 Badó Sándor — Földi Ervin: Az ENSZ földrajzinévi­szakértői csoportjának hatodik ülésszaka .... 68 Baum Frigyes: A FIG állandó bizottságának ülése 451 Baum Frigyes: Geodéziai emlékek átadási ünnep­sége Győrött ................................................................. 386 Busz Kornél köszöntése ..................................................... 395 Szaliscsev, K. A. 70 éves ................................................... 56 Tárczy-Hornoch Antal legújabb kitüntetései .......... 445 Uqrin Nándor: Fotótérkép, ortofotótérkép vagy ortofotó .......................................................................... 146 Új földmérőmérnökök .................................................. 71, 307 Üj üzemmérnökök ............................................................ 392 Vagács Géza: Gondolatok a parallaxisról ............... 145 Homoródi Lajos: Hozzászólás Vagács Géza cikké­hez ............ 145 RENDELETEK Az F. 2. jelű földmérési szabályzat kiadása ............... 232 Az F. 3. jelű szakmai szabályzat kiadása ................. 232 Az F. 3. [jelű szakmai szabályzat] Mellékletek köte­tének kiadása ............................................................... 396 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1976. évi 23. számú törvényerejű rendelete a föld­rendezésekről ............................................................... 459 A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 3/1972. (fii. 7.) MÉM számú rendelete a technikus­minősítésről ................................................................... 151 A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 11/1972. (MÉM É. 14.) MÉM számú utasítása a tech­nikusminősítő vizsgákról......................................... 153 A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 20/1975. (MÉM É. 46.) MÉM számú utasítása a földhi­vatalok ügyiratkezelésének szabályairól .... 155 A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 21/1975 (MÉM É. 47.) MÉM-ÁH számú utasítása a nyílt minősítésű földrajzi alaptérképek adatainak szolgáltatásért és felhasználásáért fizetendő díjakról ............................................. 155

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék