Geodézia és kartográfia 1977 (29. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS T ÉRK É P É S Z E TI HI V AT A L ÁN AK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS K ARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA Szerkesztő bizottság: DR. EGRI ANTAL, HALÁSZ PÉTER, DR. HAZAY ISTVÁN, az MTA rendes tagja. DR. HEGYI GYULA, DR. HOMORÖDI LAJOS, az MTA levelező tagja, DR. HOVÁNYI LEHEL, a műszaki tudományok doktora. JAGASICS BÉLA, DR. JOÖ ISTVÁN, a műszaki tudományok kandidátusa (felelős szerkesztő), DR. KOVÁCS BÉLA, DR. RADÓ SÁNDOR, a földrajztudományok doktora, RAUM FRIGYES, DR. REGÖCZI EMIL, a műszaki tudományok doktora (főszerkesztő), DR. SOMOGYI JÓZSEF, a műszaki tudományok kandidátusa, SZÉKELY TIBOR. 1977. 29. ÉVFOLYAM TARTALOMJEGYZÉK Adóm József—Gzobor Árpád: Az első geodéziai pon­tosságú műholdas Doppler-észlelések hazánk­ban .................................................................................... 397 Bacsa Imre: A földkataszter Bulgáriában .............. 120 Babos Lajos: Egyszerűsített Gauss-féle eljárás a ki­egyenlítő sík meghatározására ............................. 249 Bagó László: A mérnökgeodéziai munkákra vonat­kozó főbb jogszabályok ........................................... 260 Balázs László: A földmérési szakfelügyelet feladat­körének és szervezetének kialakítása .............. 255 Balázs László: A földmérési szakfelügyelet mai te­vékenysége és jövőbeni útja .................................. 346 Balla György: Történelmi falitérképek készítése Ma­gyarországon ................................. 352 Biró Péter: A felszínmozgások vizsgálata és a Föld dinamikai folyamatai .............................................. 9 Ecseri Ferenc: Egy toronyépület függőlegességének vizsgálata ...................................................................... 341 Egri Antal: Az ingatlannyilvántartás közhitelessége 441 Egri Antal: Az ingatlannyilvántartási jogorvoslati rendszer ........................................................................... 186 Detrekói Ákos: Statisztikai próbák felhasználása mérnökgeodéziai mozgásvizsgálatokhoz ............ 157 Divényi Pál: Szervezési feladatok a térképészet te­rületén ............................................................................... 358 Domokos Györgyné: Távérzékelési eljárások ............ 106 Halmai Endre: Hordozható komparátor invárbeté­tes szintezőlécekhez ................................................... 25 Halmos Ferenc—Kádár István: További vizsgála­tok a rövid hatótávolságú távmérők alkalmazá­sához .................................................................................. 83 Halmos Ferenc—Szádeczky-Kardos Gyula: Ellipszo­idi húrhosszak geodéziai átszámítása ............... 21 1 Halmos Ferenc—Kádár István—Karsay Ferenc: Lo­kális kiegyenlítés a legkisebb négyzetek mód­szerén alapuló szűrőkkel .....................................237,335 Hazay István: A szintezési hálózatok kiegyenlítése és a földfelszín vertikális mozgássebességének számítása a gyorsulások, figyelembevételével 317 Homoródi Lajos: A földmérőmérnöki szak új tan­terve a Budapesti Műszaki Egyetemen ...... 164 Hoványi Lehel: Bányáműveletek okozta külszíni mozgások tanulmányozása geodéziai mérések alapján ............................................................................. 92 Hoványi Lehel: Külfejtések kőzetmozgásainak geo­déziai mérése ............................................... 245 Hoványi Lehel—Kolozsvári Gáboi—Szarka Zoltán: Nagyméretű külszíni kőolajtartályok alakvál­tozásainak meghatározása geodéziai módsze­rekkel ................................................................................ 322 Hrenkó Pál: Csongrád régi térképi ábrázolásai .... 428 Hrenkó Pál: Krieger Sámuel 1766. évi Balaton-tér­képe..................................................................................... 264 Hrenkó Pál: A pest-budai víziátkelő, Budavára és az Invalidusház Jászkun-kerülete Mikoviny térképein ...................................... 31 Inczédy János: Libellamérleg vizsgálata Michelson­interferométerrel ........................................................ 332 Joó István: A fénysugár haladási irányának megvál­tozása a Nap gravitációs hatásától, és ennek jelentősége a földrajzi helyzetmeghatározásban 18 Joó István: A magyar geodéziai alapok korszerűsí­tésének és egységesítésének helyzete .................. 79 Joó István: Magyarország magassági alapszint-prob­lémái .................................... 169

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék