Geodézia és kartográfia 1978 (30. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁF IÁI EGYESÜLETNEK A LAPJA Szerkesztő bizottság: DR. EGRI ANTAL, HALÁSZ PÉTER, DR. HAZAY ISTVÁN, az MTA rendes tagja, DR. HEGYI GYULA, DR. HOMORODI LAJOS, az MTA levelező tagja, DR. HOVÁNYI LEHEL, a műszaki tudományok doktora, JAGASICS BÉLA, DR. JOÓ ISTVÁN, a műszaki tudományok kandidátusa (felelős szerkesztő), DR. KOVÁCS BÉLA, DR. RADÓ SÁNDOR, a földrajztudományok doktora, RAUM FRIGYES, DR. REGÖCZI EMIL, a műszaki tudományok doktora (főszerkesztő), DR. SOMOGYI JÓZSEF, a műszaki tudományok doktora, SZÉKELY TIBOR. 1978. 30. ÉVFOLYAM TARTALOMJEGYZÉK Babos Lajos: A fizikai földfelszín digitális mo­dellezése ................................ 189 Bacsa Imre: Az új földértékelésről ...................... 459 Bácsatyai László: A földkéregmozgás-vizsgálati szintezési hálózatok tervezéséről ...................... 334 Balogh György: A földmérő-üzemmérnökök sza­kosító továbbképzése ....................„....................... 432 Ijj. Bartha Lajos: Egy háromszáz éves magyar térkép, és a nagyszombati meridián kérdése 379 Bolla Gyula: A földmérési szakfelügyeleti ellen­őrzés hatékonyabbá tétele ...................................... 33 Borza Tibor: Mesterséges holdak előre jelzése Magyarországon ...................................................... 342 Bölcsvölgyi Ferencné: A kiegyenlítő számítások minimumelvének egységes értelmezése az ap­proximációelmélet alapján ........................... 317 Buda Imre: Vas megye környezetállapotának problémái .................................................................. 425 Czellár András: A jénai Zeiss-gyár sztereakama­rájának vizsgálata .................................................. 98 Deli László: Számítógépes feldolgozás az ingat­lannyilvántartásban ................................................. 126 Divényi Pál: Törekvések a kartográfiai techno­lógiák fejlesztésére ................................................. 364 Dóka Klára: Vízügyi térképkatalógus készítése 48 Domokos Györgyné: A távérzékelés alapelve .... 17 Ernyes Éva—Homolya András—Petrik Zsuzsan­na—Sárhidai Attila: Az elektrooptikai távmé­rők visszaverő berendezéseinek helyettesítése egyszerűbb anyagokkal ...................................... 352 Fábián László: A földmérési alaptérképek állami átvételi vizsgálatakor szerzett tapasztalatok 211 Fekete Károly—Szamos Gábor: Beszélgetés dr. h. c. múlt. dr. Tárczy-Hornoch Antallal .... 91 Fekete Károly—Szamos Gábor: Beszélgetés Poro­nyi Zoltánnal ............................................................. 172 Fialovszky Lajos: Az állótengely-ferdeség víz­szintes szögmérésre gyakorolt hatásának csökkentése .............................................................. 81 Font Gyula: Hozzászólás „A földmérési alaptér­kép-készítés szervezési-gazdasági feladatai­nak egyszerűsítése ” című cikkhez .................. 217 Gabos György—Karsay Ferenc: A Földmérő- és Talajvizsgáló Vállalat geodéziai vonatkozású műszaki fejlesztési tevékenysége ..................... 107 Gál Éva: Térkép a Zichyek Óbudájáról .............. 282 Gazsó Miklós—Rátkainé Földvári Ágnes: Térképi kiértékelések pontossága a geodéziai gravi­metriában ................................................................... 404 Gönczi Gergely—Tóth Tamás: A Fővárosi Föld­hivatal földmérési szakfelügyeleti tevékeny­sége ............................................................................... 207 Halmos Ferenc: Giroteodolitos lengések nyugalmi helyzetének meghatározása .................... 1 Holeczg Gyula: Egységes megoldás a pontkapcso­lások elektronikus gépi számítására .............. 325 Homoródi Lajos: A Geodézia és Kartográfia há­rom évtizede ........................................................... 397 Hrenkó Pál: Gondolatok a Zichyek óbudai térké­pei kapcsán ............................................................... 286 Hrenkó Pál: Egy elfelejtett magyar földmérő: Matolai János ........................................................... 197 Hrenkó Pál: Lucas Georg Ssicha hadmérnök to­kaji várképei nyomában ................................... 368 Hrenkó Pál: Magyarország négyszázötven éves térképe ....................................................................... 77 Hrenkó Pál: Térképtörténeti korszakváltás Mi­koviny Duna—Tisza közi térképén .................. 37 Hrenkó Pál: Térképi diszítőrajzok, szakmatör­téneti adalékok ....................................................... 441 Joó István: Az Állami Földmérés tevékenysége 158 Joó István: További adalékok a Kárpát—Balkán régió recens vertikális kéregmozgásának vizsgálatához ............................................................... 237 Kautzleben, H.: Néhány tapasztalat az NDK fe­lett készült aerokozmikus multispektrális űr­felvételek kiértékelése kapcsán ...................... 399 Koronczay Miklós: A tartós földhasználattal kap­csolatos egyes kérdések ....................................... 50 Luchesi Sándor: A földhivatalok földmérési te­vékenysége ............................................................... 115 Márkus Béla: Hosszúoldalú sokszögelés tájéko­zással és anélkül ................................................... 101 Mentes Gyula: A mikroprocesszorok geodéziai műszerekben való alkalmazásának feltételei 422 Mihály Szabolcs: A doppleres megfigyelések ki­értékelési egyenleteinek pontossága .............. 252 Nagy Dezső: Adatszűrés ............................................... 10 I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék