Geodézia és kartográfia 1979 (31. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA ^ 1 / ji A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRRÉ PÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA Szerkesztő bizottság: DR. DETREKŐI ÁKOS, a műszaki tudományok doktora, DOMOKOS GYÖRGY, DUSNOKI SÁNDOR, DR. EGRI ANTAL, DR. GABOS GYÖRGY, DR. GEBRY JÁNOS, HALÁSZ PÉTER, DR. HAZAY ISTVÁN, az MTA rendes tagja, DR. HO- MORÓDI LAJOS, az MTA rendes tagja, JAGASICS BÉLA, DR. JOÓ ISTVÁN, a műszaki tudományok kandidátusa (felelős szerkesztő), DR. KOVÁCS BÉLA, LUKÁCS BÉLA, MATÚZ JÓZSEF (elnök), DR. PAPP-VÁRY ÁRPÁD, a földrajz­tudományok kandidátusa, RAUM FRIGYES, DR. REGŐCZI EMIL, a műszaki tudományok doktora (főszerkesztő), DR. SOMOGYI JÓZSEF, a műszaki tudomá­nyok doktora. 1979. 31. ÉVFOLYAM TARTALOMJEGYZÉK Balázs László: Beszélgetés a földhivatalok föld­mérési tevékenységéről ............................................ 347 Balázs László: A földmérési alaptérkép hitelessé­géből fakadó gyakorlati feladatok .................... 97 •Balázs László: Területszámítási elvek elemzése ... 33 Balla György: Magyar vonatkozású kéziratos tér­képek Karlsruheban................................................... 199 Bartha Lajos ifj.: Wolfgang Lazius és Francesco Rosselli ........................................................................... 139 Bölcsvölgyi Ferencnél A véletlen mezők értelme­zése és felhasználásának jelentősége a fizikai geodéziában .................................................................... 166 Czellár András: Külfejtések fotogrammetriai fel­mérése, és a számított volumen megbízha­tósága ................................................................................ 335 Deme Gyula: Kísérlet földmérési adatbankrendszer kialakítására ................................................................. 16 Deme Gyula—Mentes Gyula—Reszler Ákos: Kísér­letek a digitális mérőszalaggal ............................. 406 Domokos György: Hozzászólás ,,Á munkaerő minő­ségének és a termelékenységnek pontosabb mérése” című cikkhez .............................................. 269 Domokos Györgynél Fotogrammetria és távérzé­kelés .................................................................................. 181 Drexler Zoltán—őri István: A fizikai távmérés eredményeinek feldolgozása többféle hullám­hosszon végzett mérésekből .................-...... . 420 Egri Antal: Bejegyzés az ingatlan-nyilvántartásba 115 Egri Antal: A nyilvánosság elvének érvényesülése az ingatlan-nyilvántartásban ................................ 271 • Erdélyi Balázs: Légifénykép-értelmezés a régészet­ben ..................................................................................... 355 »Fleck Alajos: Miről beszélnek régi idők földrajzi koordinátái...................................................................... 425 Földváryné dr. Varga Magdolna—Mélykúti Gábor: Nehézségianomália-értékek meghatározása kol­lokáció^al............................... 172 Füsi Lajos : A Kárpát—Balkán—Dinarid terület metamorfittérképe ..................................................... 438 Halmos Ferenc: Doppleres szatellitamegfigyelések 7 értékelése ........................................................................ Homoródi Lajos: A földmérőmérnök-képzós tan­anyaga ............................................................................. 254 Homoródi j Lajos: Hozzászólás a gazdasági és veze­téselméleti ismeretek oktatásáról szóló cikkhez 192 Hoványi Lehel: Bányaműveletekből eredő kőzet­mozgás-folyamatok tanulmányozása geodéziai megfigyelésekkel .................................................... 89 • Hrenkó Pál: Hozzászólás a Lazius—Rosselli közlé­sekhez .............................................................................. 369 'Hrenkó Pál: Lazius magyarországi térképei . . 276, 362 •Hrenkó Pál: Petzelt József mérnök alezredes .... 442 'Hrenkó Pál: Zrínyi-Újvár (Újzerinvár) helyszínraj­zai nyomában . .......................................................... 119 Joó István: Magyarország felsőrendű vízszintes alapponthálózatai és az idő ..................................... 243 Joó István: Magyarország régi és új felsőrendű háromszögelési hálózatainak irány- és méret­arány-eltérései a hely függvényében ................. 319 Joó István: A régi és az új felsőrendű három­szögelési hálózatunk azimutértékeinek össze­hasonlítása ...................................................................... 77 Joó István: A régi és az új felsőrendű három­szögelési hálózatunk méretarányának össze­hasonlítása ...................................................................... 157 László Sándor: A geodézia oktatása a győri mű­szaki főiskolán ............................................................ 194 László Sándor: Szabatos mérések Zeiss BRT—006 távmérővel ................................................................ 43 A magyar-—szovjet geodéziai együttműködés .... 317 Matúz József: A föld ügyi szakigazgatás időszerű feladatairól ................................................................ 1 Mélykúti Gábor: Szintvonalak automatikus elő­állítása ............................................................................. 415 Mentes Gyula—Nagy Ildikó: Jénai Zeiss 1818 sztereokomparátor átalakítása digitális ki­jelzésűre .......................................................................... 264 Mike Zsuzsa: Kísérleti légifényképezés és össze­hasonlító vizsgálat a penci mintaterületen . . . 352

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék