Geodézia és kartográfia 1980 (32. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA Szerkesztő bizottság: DR. DETREKŐI ÁKOS, a műszaki tudományok doktora, DOMOKOS GYÖRGY, DUSNOKI SÁNDOR, DR. EGRI ANTAL, DR. GABOS GYÖRGY, DR. GEBRY JÁNOS, HALÁSZ PÉTER, DR. HAZAY ISTVÁN, az MTA rendes tagja, HOFFER ISTVÁN, (elnök), DR. HOMORÓDI LAJOS, az MTA rendes tagja, JAGASICS BÉLA, (felelős szerkesztő), DR. JOÓ ISTVÁN, a műszaki tudományok doktora, DR. KOVÁCS BÉLA, LUKÁCS BÉLA, DR. PAPP-VÁRY ÁRPÁD, a földrajztudományok kan­didátusa, RAUM FRIGYES, DR. SOMOGYI JÓZSÉF, a műszaki tudományok doktora, VÖRÖS IMRE, (szerkesztő). 1980. 32. ÉVFOLYAM TARTALOMJEGYZÉK Babos Lajos: A soros érzékelés geometriája ............... 414 Babos Lajos: A soros érzékelők és a dinamikus le­képzések .......................................................................... 256 Balázs László: Részletes ismertetés a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló jogszabályok módosításáról .......................................... 82 Ifj. Bartha Lajos: Pasquich János.................................. 111 Borza Tibor—Fuss Tamás: Műholdakra végzett lézeres távolságmérések feldolgozása ................. 368 Bölcsvölgyi Ferenc—Szentesi András: Középfokú földmérőképzósünk helyzete .................................. 30 Bölcsvölgyi Ferencné: Az inercia-rendszerek és a mechanikai Föld modellek szerepe a geodéziá­ban ........................................................ 201 Bölcsvölgyi Ferencné: A természetes csillagászati és geodéziai koordináta-rendszerek definíciói és transzformációi....................................................... 247 Búcsúzás dr. Regőczi Emiltől, lapunk főszerkesz­tőjétől ............................................................................... 77 Gzobor Árpád—Németh Zsuzsa: Stelláris három­szögelési kísérlet Magyarországon ...................... 165 Csapó Géza: A geodéziai-gravimetriai hálózatok néhány időszerű kérdése ......................................... 402 Csáti Ernő: Egyszerű módszer az űrfelvételek infor­mációtartalmának kiemelésére ............................. 208 Deme Gyula: Gondolatok — egy hozzászólás ürü­gyén — a földmérési és térképészeti vállalatok növekedésének forrásairól ........................................ 193 Farkas Ervin—Kalach Ferenc—Krauter András: Mederszelvény-mérés korszerű módszerrel ... 265 Forgács Zoltán: A Földmérési Intézet szakfelügye­leti tevékenysége és tapasztalatai ...................... 406 Gál Gyula: Az új ingatlannyilvántartás elkészíté­sének és alkalmazásának tapasztalatai Csong­rád megyében................................................................. 237 Halmos Ferenc: Geodéziai hálózatok közötti transz­formációk matematikai modelljei ........................ 97 Hazay István: A kiegyenlítő egyenes változatai ... 88 Holéczy Gyula: Különleges alaprajzú magas tor­nyok geodéziai építésirányításáról...................... 373 Horváth Kálmán—Kenyeres István: A szakértői mérések pontossági vizsgálata, figyelemmel a hibahatárokra ................................................................ 183 * Hrenkó Pál: „Pálóczi” — Horváth Ádám földmérő 272 Joó István : Az állami földmérés fejlesztése és annak hatása a szakértői tevékenységre ........................ 172 Joó István: Az állami földmérés főbb operatív és fejlesztési feladatai a VI. ötéves terv időszaká­ban ................................................................................... 317 Joó István: Az állami földmérés továbbfejlesztése a jogszabályok tükrében......................................... 80 Joó István: Nagyméretarányú térképeink készíté­sének helyzete és technológiája ........................... 1 Kardos István: A penci Kozmikus Geodéziai Ob­szervatórium lézertávmérője ............................... 364 Kis Papp László: Takarmánysiló deformációjának vizsgálata sztereofotogrammetriával ................. 24 Lukács Tibor—Szentesi András: A földmérési adat­bank éS a közműnyilvántartás kapcsolata ... 351 Márkus Béla: Az ívmetszós pontosságának becs­lése ................................................................................... 261 Mentes Gyula: Terepi kazettás adatgyűjtő............... 211 Misi Ernő: A Heves megyei Földhivatal tevékeny­sége .................................................................................... 331 Miskolczi László: Ipari geodéziai mozgásvizsgála­tok néhány gyakorlati tapasztalata ................... 20 Nagy Lajos—Winkler György: Korszerű módszerek, műszerek és eszközök az igazságügyi földmé­rési szakértői munkában......................................... 189 Nagy Pál Jenő: A vezetésre alkalmasság és kivá­lasztás emberi összetevői......................................... 34 Nagy Sándor István: A földhasznosítás két fő kér­dése .................................................................................... 157 Németh István: A szombathelyi közműnyilvántar­tás felhasználásának tapasztalatai a közmű­tervezésben...................................................................... 341 Pólyák Ferenc: Városi pincerendszerek felmérése és térképezési problémái ............../........................ 333 Rátkayné Földvári Ágnes: A topográfiai tömegek szerepe a gravimetriai függővonalelhajlás­számításokban ............................................................... 15 Sárdi András: Vízsebesség- és irány mérés légi fotogrammetriával ..................................................... 267 Szabó Béla: A földhivatalok földmérési munkái és a Földmérői Névjegyzék ......................................... 346 Szabó Bélü: A földmérés és térképészet kapcsolata a mezőgazdasággal ..................................................... 397

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék