Gyógyszerészek Lapja, 1919 (14. évfolyam, 1-22. szám)

1919-01-05 / 1. szám

GYÓGYSZERÉSZEK LAPJA Alapítási év 1906. fl 6YRK0RL0 GYÓGYSZERÉSZEK 0RSZÁG05 5ZÖUET5ÉGÉnEK H1UHTF1L0S KÖZLÖnYE. 1919. január 5. ■ GYÓGYSZERÉSZEK LAPJA ' ____ ___ 1 L APKÖZLEMÉNYEK. Kiss Károly jognyertes. Örömmel közöljük olvasóinkkal azt a ked­ves hirt, hogy Szövetségünk elnöke, lapunk társszerkesztője: Kiss Károly kartársunk Buda­pestre jogot nyert. Ebben a jogadományozásban nemcsak el­nökünk személyének kitüntetését látjuk, de a közérdek szempontjából is jelentőségteljes ese­ménynek tekintjük azt. . Kiss Károlynak gyógyszerészi múltját te­kintve elmondhatjuk, hogy minden tekintetben reá szolgált a jognyerésre. A pályán eltöltött éveinek számára jellemző adat, hogy tollából lapunk 1914. évi számaiban tárcacikk sorozat jelent meg, amelyben harminc év emlékeit irta meg. Működési éveinek legnagyobb része Buda­pestre esik. A segédi mozgalmakban kezdettől fogva mésztvett. Nem mulasztott el egyetlen vá­lasztmányi ülést sem, jelen volt minden társas­vacsorán. A sztrájk alkalmával elnöke volt a 36-os bizottságnak s ezen minőségben éjt nap­pallá téve. buzgói kopott a sztrájk sikere érdeké­ben. Amióta pedig mint elnök vezeti a Szövet­ség ügyeit — kivette részét minden munkából; elmondhatjuk, hogy megválasztatása alkalmával beléje helyezett bizalmat működése folyamán hatványozottan élvezte mindenkor. Jognyerését a közérdek szempontjából te­kintve, megállapíthatjuk, hogy benne a Szövet­ség programújának a megtestesülését látjuk. Ismeretes olvasóink előtt az a közös akció, amelyet a két segédszövetség a 20 évnél hosz- szabb működési idővel biró segéd kartársak ér­dekében indított s amelynek eredményeképen pártolólag terjesztette fel azoknak a kérvényeit, illetve pótkérvényeit, akik a fenti követelményt igazolni tudták. Akkoriban természetesen nem közölhettük a felterjesztettek névsorát, most azonban leszö­gezhetjük a nyilvánosság előtt, hogy ezek között volt Kiss Károly kartársunk kérvénye is. Ő te­hát a harmadik — Striih/e Antal volt az első, Maurer Armand a második — aki a felterjesz­tettek közül a jól megérdemelt önállósághoz jutott. Üdvözlünk tehát 'leged, szeretett elnökünk, aki méltán reászolgáltál arra a miniszteri kegyre, amely osztályrészedül jutott! Tiszta szívből kí­vánjuk Neked, hogy zavartalanul élvezhesd a Reád váró boldogabb jövőt! De kérünk is va­lamire. Sohase feledkezzél meg arról, hogy még sokan vannak, akik szintén méltán megérdemel­nék azt a jobb sorsot, amelynek a jövőben osztályrészese leszel; légy tehát továbbra is segítségünkre abban a kitartó munkában, ame­lyet az ö érdekükben folytatunk. Mert ismerve nemes gondolkozásodat, érezzük, hogy örömöd csak akkor lesz teljes, amikor az érdemes jog­várományosok ügyét tető alatt tudod! Befejezéssül pedig üdvözöljük a belügy­minisztert, aki ezen jogadományozássa! igazi érdemet jutalmazott. Egyben kérjük, hogy a többi érdemes jogfolyamodók kérvényeit is sür­gősen intézze el, mert — sajnos — még sokan vannak, akik hasonló figyelemre reászolgáltak. A magyar népköztársasági kormány gyógyszerforgalmi ki rendeltségének 5.960 1918. sz. rendelete egyes gyógyszerek árának megállapítása tárgyában. A belügyminister 1917. évi jáiniár hó 2-án 183.546. ,sz. a. kelt rendeletével állapította meg utol­jára a gyógyszerek árát. Azóta a gyógyszerek kereskedelmi ára az áruhiány, a külfödi behozatal nehézségei, a termelési költségek aránytalan drágulása folytán állandóan emelkedett, úgy hogy a gyógyszertárak az érvényes árszabály alapján a beszerzési árnál olcsóbban voltak kénytelenek a gyógyszerek nagy részét eladni. A gyógyszerek eladási árának a beszerzési árral leendő összhangba hozatala érdekében a magyar nép- köztársaság kormányának 6.565/1918 M. E. sz. rende­letében nyert felhatalmazás alapján egyes gyógyszerek árát 1919. évi január hó 1-ei érvénynyel a mellékelt árszabály szerint állapítottam meg. Muzeum-kávéház Budapest,Muzeum-körut 12. A gyógyszerészek otthona

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék