Gyógyszerészek Lapja, 1924 (19. évfolyam, 1-14. szám)

1924-01-01 / 1. szám

5UÍ55 ( _ )) ■ ‘^, X/JT. évfolyam /. «ds|. ^ ' ••- X1;I ^ Budapest, 1924. január 1. Megjelenik minden hó 1. és 15-én. TAGOK DÍJTALANUL KAPJAK. Előfizetési ára: negyedévre 10000 K, CSIKÓS ÁDÁM Kiadásért és szerkesztésért felelős : BOGLUTZ VIKTOR Szerkesztöseg és kiadóhivatal: IV., Muzeum-körut 17., I. em. Telefon : „ József ‘ 103-lt. Hivatalos órák d. e. 9—1-ig. Postatakarékpénzt. csekksz. sz. 19318 Dr. Andriska Viktor magántanári habilitatiója. A budapesti kir. m. Pázmány Péter tudomány­egyetem Orvoskari Tanártestülete december 19-én tartott ülésén dr. Andriska Viktort, a közegészség­tan tanársegédjét .Az egészségtani vizsgáló mód- szerek“ cimü tárgyból egyélemi magántanárrá /ia“ bilitálta. Örömmel közöljük e hirt, mert Andriska Viktor, aki maga is gyógyszerész, Egyesületünk ve­zetőségének tagja, az egész gyógyszerészi kar osz­tatlan szeretetél és tiszteletét bírja. Alapos képzett­ségével, rendkívüli szorgalmával és nagy ambitió- jával méltán rászolgált arra a nagy kitüntetésre, melyben most részesült. Andriska dr. „A tej hygieniai bírálatáról“ cí­men tartotta a II. sz. sebészeti klinika tantermében magántanári próbaelőadását, melyet az orvosi fa- cultás tanárain és tanszemélyzetén kívül szép számú közönség hallgatott és nagy tetszéssel fogadott Andriska Viktor nagyon értékes tudományos munkásságot fejtett ki. Számos dolgozata közül csak a következőket említjük meg: Vaj vizsgálati módszerek (Gyógyszerészi Közlöny 1910), Strychni n kimutatás borban (Gyógy­szerészi Folyóirat 1910), A különböző eljárá­sokkal elkészített thedital c he mi a i vizsgálata (Gyógyszerészi Folyóirat), Uj el­járás lisztek finomsági fokának meg­határozására (Liebermann professzorral együtt közölt dolgozat, Zeilschrift für Unlers, dér Nahrungs und Genussm.). A gyógyszerészek és az élelmiszervizsgálat (Gyógyszerészi Folyóirat 1912), Egyptomi cigaretták vizsgálata ópiumra (Magyar Orvosi Archívum), A gyer­mekek táplálására alkalmas lisztekről (Természettudományi Közlöny), A gyógyszerész laboratóriuma (Siegler Jánossal együtt irt közlemény; 1916), A fér rum lacticum pót­lása a syrup os hypophosphorosusban, Mi rontja különösen a levegőt a vilá­gító gáz égése alkalmával? (Orvosi Heti­lap 1920), A levegő salétromossav és sa­létromsav tartalmának meghatáro­zása (Magyar Chemiai Folyóirat 1920), A cyan- hydrogenes féregirtásról (Liebermann pro­fesszorral együtt végzett vizsgálatok, Magyar Chemikusok lapja 1920), Uber Ursache und Bekampfung einer Typhusepidemie (Dr. Freunddal együtt irt közlemény, Archív für Hygienié), Fontosabb nem hivatalos gyógyszerek vizsgálata (Népegészségügy 1920), A levegő szénoxyd tártál mának meghat ár ozása (habilitatios dolgozat, Gyógy­szerészi Közlöny 1923). Ezeken kívül számos ismer-’ tető cikke jelent meg különböző szaklapokban. Közleményeiből megismerjük Andriska kiváló tehetségét, melyet nagy sikerrel értékesít a tudo­mányos búvár lat terén. Alapos képzettsége és éles Ítélőképessége megküzd a legnehezebb kérdésekkel is, melyeknek megoldását sokszor igen érdekes saját módszereivel sikerül megtalálnia. Előadásai, melye­ket különböző szakegyesülelek ülésein szokott tar­tani, tudományos szempontból rendkívül tartalma­sak s emellett élvezetesek, a legbonyolultabb kérdé­seket is csodálatosan könnyen érthető formában tudja megmagyarázni s talán éppen ez az oka annak, hogy hallgatóinak figyelmét mindvégig le­köti. A személyes érintkezésben rendkívül kedves, előzékeny és nagy tudása mellett is szerény; meg­jegyzései és véleményei azonban már az első pilla­natban elárulják a kiváló képzettségű szakembert. Parfümerle Fiorinda illatszm is piperasiappangyir BUDAPEST, X , SZAPÁBY-UTCA 31. (az liria-HüMk Rt. alapítása)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék