Gyógyszerészek Lapja, 1925 (20. évfolyam, 1-20. szám)

1925-01-01 / 1. szám

50155 XX. évfolyam 1. szám. Budapest, 1925. január 1. —.i—n ■i—.t..., Megjelenik minden hónap 15*ik napján. Egyleti tagok díjtalanul kapják. Előfizetési .ára : negyedévre 60.000 korona. Kiadásért és szerkesztésért felelős: BOGLUTZ VIKTOR Szerkesztőség és kiadóhivatal: Baross-tér 9-ik szám, Ill-ík emelet. — Telefon: „József" 103*14. — Hivatalos órák d. e, 9—l*ig. — Postatakarékp. csckkszla 19318 Kiáltvány. Legutóbbi lapszámunkban már megír­tuk közgyűlésünk történetét. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel, tűrhetetlenül elvhű vízőrei mellett szavazott és ezzel a választás­sal bebizonyította azt, hogy sem Gaál Endré­nek, sem senkinek, aki nem tartozik kö­zénk, nincs hatalma ahhoz, hogy kénye-ked- ve szerint beavatkozzék önálló és független szervezetünk belső ügyeibe. Ez a közgyű­lés beigazolta azt is, hogy egyesületünk tag­jai nem engedték magukat megfélemlíteni, mert illő komolysággal utasították vissza azokat az insinnaciókat, amelyek vezérein­ken keresztül az alkalmazotti kar önálló szervezkedési szabadságát célozták bék­lyóba verni. A közgyűlés tehát lezajlott. A közgyű­lés után kÖtelességszerűen a választmány kiküldött egy bizottságot, hogy hivatalosan is vegye fel a tárgyalást a két gyógyszertár- tulajdonosi korporációval. Békés hajlandó­ságainkat egv a múlt lapszámunkban már ismertetett átiratban is közöltükatulajdonosi testületekkel, megemlítvén átiratunkban azt, hogy békét akarunk, mert az áldatlan test­vérharc, mely egyik félre nézve sem kívá­natos, következményeiben mindkét félre nézve káros. r* Őszinte, békés hajlandóságainkat doku­mentáló ezen átiratunkra a gyógyszertár­tulajdonosi testületek egyike sem válaszolt, ellenben dr. Gaál Endre magához hivatta ki küldötteinket és kijelenttete előttük, hogy a tulajdonosi kar testületéi nem hajlandók tárgyalásba bocsátkozni mindaddig, mig elnökünket és titkárunkat el nem távolitjuk Ezt a hatalmi pózban tetszelgő kijelen­tést, mely semmibe vette közgyűlésünk vezéreinkkel szemben megnyilvánuló bizal­mát, szükségesnek tartjuk leszögezni és ol­vasóink emlékezetébe mélyen belevósni, hogy kellő értékén* szállíthassák azokat a mozgalmakat, amelyek a Gaál-fóle beavat­kozás nyomán keletkezőben vannak. A lealázást is célzó kijelentésnek leszö- gezése már csak azért is fontos, mert hisszük, hogy a távol élő gyógyszertár­tulajdonos kartársaink többsége a kari béké­|C ii E M IA magyar vegyipari R.-T. í gyártja az összes galenikumokat, injekciókat, pilulá­1 BUDAPEST, III , kát, tablettákat és felkent tapaszokat dr. VÁHOSSY | Becsi ut 96. Telefon 99-93. ZOLTÁN ny. r. egyetemi tanár ur ellenőrzése mellett. W j \ T Orvosokénál ajánlva: Intertrigo, ctermatitis, decubitus, hyperhydrasis.rtishydrosis. eccema eseteiben \ ILllUL Klinikaílag kipróbálva! Jobb, versenyképesebb a kölföidinél. íSfe? lTZLkw., „ gyermekhintőpor.Sioool-crém“K&Baby-crém I > 1> \ VI tv V IC l , i . ar^lcia,!i4f;

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék