Gyógyszerészek Lapja, 1927 (22. évfolyam, 1-23. szám)

1927-01-01 / 1. szám

Évforduló — sorsforduló. Elmúlt ismét egy esztendő. Boldog új évet! — hallatszik mindenünnen. Az emberek nagyrésze vi­dám hangulattal búcsúztatja az elmúltat és gondta­lan jókedvvel üdvözli az újat! Csupa jókedv, derűs arc, mosolygó tekintet mindenütt. Mindenki vidám, csak nekünk nem lehet erre okunk, mert ha az új esztendő küszöbén, csalódásteli múltunk és kétségbeejtő jövőnk miatt az eljöven- döre gondolunk, ismét csak borús, ünneprontó, le­hangoló érzések fognak el bennünket és félve, ag­gódva kérdezzük, hogy egyszer, végre tényleg el- jön-e a mi boldogabb esztendőnk is, életünk sok-sok sovány hétesztendeje után??! Elmúlt tehát 1926 is, minden jó, minden ered­mény, minden célhoz jutás nélkül. Pedig mikor ezelőtt egy éve a múlt évet meg­kezdtük, úgy üdvözöltük, hogy: 1926. Korpótlék- esztendő! Azt írtuk, mert jogosan és méltán hihettük, hogy a kari béke ezen fő feltétele, az alkalmazotti társadalom igazságos kérése, tisztességes munkánk után tisztességes és nyugodt jövőt biztosító kíván­ságunk, az elhangzott garanciát adó ígéretek és er­kölcsi következményekkel bíró határozatok után, végre a komoly megvalósulás stádiumába fog jutni, végre életbe fog lépni — még tavaly. Sajnos azonban, ezen hitünket csak megerősítő örvendetes debreceni határozattól eltekintve, ennek érdekében az évben nem történt semmi. Szomorú és lehangoló, hogy ezt nekünk, a veze­tőség tagjainak kell leszögeznünk, de ennél még szomorúbb az a tény, hogy nem tudjuk, de nem is értjük, hogy miért nem történt semmi? Mindig hallottunk kifogásokat arra nézve, hogy miért nem hívható össze a bizottsági ülés; volt ezer és egy ok, ami mind-mind előbbre való volt a mi ügyünknél. Ami mind háttérbe szorította a mi va­ja ló reménységünket. Nem csodálható, hogy ennek láttán most azt kérdezzük: hát az alkalmazotti kér­dés megoldása tényleg az utolsóf Bár a jelek erre vallanak, még sem hihetjük ezt, mert ellene mond ennek a többi tény. Nem hihetjük, nem akarjuk hinni, mert akkor meginogna lelkünk egyensúlya és bizalma. És akkor nem jöhetne más, mint a ránk kényszerített, elkeseredett harc. Nem hihetjük azután főleg azért, mert ismétel­ten meggyőzödhetttünk arról, hogy legfőbb hatósá- g nk, a népjóléti minisztérium is, a legnagyobb jó­akarattal van az eszme iránt. A tulajdonosi egyesii- leiek választmánya és agilis elnöke múltjához méltó következetességgel' ismételten kijelentette, hegy híve és támogatója a megvalósításnak. Ily ér­telemben nyilatkozott a gyógyszerész tulajdonosi társadalom majd minden megértő, számottevő tagja. Mi lehet mégis az oka annak, hogy az elmúlt egy év alatt még sem történt semmi? Ezt nem értjük. Erre nem tudunk feleletet adni. Úgy a hazai, mint a külföldi szaksajtó és közvé­lemény egyhangúlag szögezi el azt a tényt, hogy a gyógyszerészet jelen körülmények és viszonyok kö­zött való megmaradása külső és belső okok miatt ve­sz lyben forog. Meghúzták a vészharangot felette és mint Sterbender Stand állapotban kezdik emlegetni. És, hogy ebből a veszélyből csak a belső egység, minden erők egyesítése mentheti egyedül meg, az kétségtelen, amely belső egység azonban az alkalma­zotti kérdés méltányos j endesése nélkül el sem kép­zelhető. Mindenesetre lesznek sokan, akik a vagyon és hatalom önszédítő magaslatáról bírálják, azaz ki­csinyük le ezt a kérdést, csak a múló jelen szemüve­CHEMIA MAGYAR VEGYI1PARI R.T. BUDAPEST III. Bécsi-ut 96. Telefon T. 99-93. Gyártja az összes galenikumokat, ínjektiókat, pilulákat, tablettákat. Dr. FRITZ GUSZTÁV, egyetemi m. tanár állandó ellenőrzése mellett. W Mindennemű bérmunkákat a legolcsóbban vállal. U LtJii XXII. évfolyam. 1 szám. Budapest, 1927. január 1. Gyógyszerészek Lapja Az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesületének hivatalos közlönye A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik minden hónap 1 én és 15-én J.J, °nAuATAiiLS|!iine Szerkesztőség és kiadóhiv.: Baross-tér c , ,, ... DR- dómotok lajos 9.ik szám> emelet. _ Telefon: Egyesület, tagok díjtalanul kapják. Főmunkatá s: József 103-14. - Hivatalos órák d. e. Előfizetési ára: negyedévre 5 Pengő ÁDÁM IMRE 9—2-ig. PoMatakpénzt. csekksz. 19318.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék