Gyógyszerészi Közlöny, 1922 (38. évfolyam, 1-53. szám)

1922-01-01 / 1. szám

HIVATALOS. Budapesti Gyógyszerész Testület. 1222/1921. szám. A Budapesti Gyógyszerész Testület t. Tagjaihoz! Tudomásulvétel és miheztartás czéljából van szerencsénk a következő­ket közölni: I. A M. Á. V. külön-betegsegélyző pénztárának értesítése szerint azok a sárgaszinű vénylapok, a melyekre «Tisztviselő-vény» van Írva, külön számlázan- dók, de a Testülethez benyújtandó csoportosításban a többi sárga vényekkel együtt lesznek kimutatva. II. A Magyar-Olasz Bank r. L a saját kebelében vállalati betegsegélyző pénztárt alakított, a mely a törvény szerint felvétetett az Országos Munkás­pénztár kötelékébe. Ez új vállalati pénztár 1922. évi január hó 1-én kezdi meg működését s a gyógyszerkiszolgáltatásra vonatkozólag ugyanazok a szabályok érvényesek, a melyek az Országos Pénztárral kötött gyógyszerszállítási egyez­ményben foglaltatnak: A pénztár helyisége, ahova negyedévenkint a számlák benyújtandók, V. kér., Nádor-utcza 16. szám alatt van. Budapest, 1921 deczember hó 28-án. Réthelyi József, Dr. Deér Endre, ügyvezető titkár. elnök. SZARÜ GYÉR. Budapesti Gyógyszerészek Betegápoló Egyesülete. Irta: Sivó Jusztin nyugdijintézeti titkár. Az egyesület tarthatatlan helyzetének megváltoztatása, illetve az intézmény fenntartásának lehetősége mind súlyosabb problémaként nehezedik a vezető­ségre. Legfőbb ideje e kérdéseket megtárgyalni és az áldatlan átmeneti állapotot megszüntetve, megfelelő segélyező szervet teremteni, annál is inkább, mert mindannyian érezzük, hogy arra állandó és sürgős szükség van. A «Betegápoló-Egyesület» 81 év óta áll fenn és a régi jó időkben patriar­kális módon, szerény keretek közt működött. Három évvel ezelőtt a segéd­gyógyszerészi kar akkori exponensei kivívták az egyesület autonómiáját és GYÚGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET ÉS A BUDAPESTI GYÓGYSZERÉSZ -TESTÜLET HIVATALOS LAPJA Előfizetési árak: egesz évre Szerkesztő és kiadótulajdonos: Szerkesztőség és kiadóhivatal: 480 kor., iélévre 240 kor., vitt aegyedévre 120 kor.. Egyes KARLOVSZKY GEYZA Tellon JáZ, 4 45 szám ara 10 kor. Telefon: József 4—45. Megjelenik minden vasárnap. Társszerkesztő: Ember Elek. Irodai órák : hétköznap 9—2-ig. XXXVIII. évfolyam. Budapest, 1929. január 1. 1. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék