Gyógyszerészi Közlöny, 1923 (39. évfolyam, 1-34/51. szám)

1923-01-07 / 1. szám

HIVATALOS. 1922. IV. 107.172. szám. Népjóléti és munkaügyi miniszteri rendelet. A forgalombahozatal engedélyezése végett bemutatott gyógyszerkülön­legességek elbírálásáért fizetendő díjak tárgyában. (Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóságnak.) A forgalombahozatal engedélyezése végett bemutatott gyógyszerkülönleges­ségek elbírálása költséges vegyi és egyéb természetű vizsgálatokat tesz szüksé­gessé. Ezek a vizsgálatok elsősorban az engedélyt kérők üzleti érdekeit és anyagi előnyeit szolgálják, miért is indokolt, hogy a vizsgálatokból kifolyólag felmerülő költségeket a jövőben a gyógyszerkülönlegességek forgalombahozata- lára engedélyt kérők viseljék. Ennélfogva a gyógyszerkülönlegességek és titkos összetételű gyógyszerekről szóló 1903. évi 90.900. B. M. számú Szabályrendelet határozmányainak kiegészítéséül a következőket rendelem: A forgalombahozatal engedélyezése végett bemutatott gyógyszerkülönleges- ségek szakszerű elbírálásának költségei fejében a kérvényezők bírálati díj czimén a magyar királyi központi állampénztárba készítményenként 5000 koronát tar­toznak a magyar királyi népjóléti és munkaügyi minisztérium tárczája javára előzetesen befizetni. A magyar királyi állampénztárnak a befizetést igazoló nyugtáját vagy a pénz beküldését igazoló postai elismervényt a kérvényhez kell csatolni. Amennyiben pedig a vizsgálat költségei az előbbi pontban meghatározott összeget meghaladnák, a többletet a kérvényezők a felhívás átvételétől számított 8 napon belül pótlólag befizetni kötelesek. Ez a rendelet 1923. évi január hó 1-én lép életbe. «^^p^idapest, 1922. évi deczember hó 22-én. Vass. SZAKÜGYEK. Az általános kereseti adó és a gyógyszerészek. (Folytatás.) Ott hagytuk el múlt heti közleményünkben, hogy a gyógyszerész az évt tiszta jövedelem megállapítása czéljából, 1923. évi január hó 1-től kezdve pénztárkönyvet köteles vezetni, amelybe időrendben beírja az összes üzlet bevételeket és kiadásokat. A bevételek beírása semmi különösebb nehézségei GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP A MAGYARORSZÁGI GYÚGYSZERÉSZ-E6YESÜLET ÉS A BUDAPESTI GYÓGYSZERÉSZ-TESTÜLET HIVATALOS LAPJA Előfizetési ár: Szerkesztő és kiadótulajdonos : Szerkesztősé# és kiadóhivatal: Negyedévre... ... ... 600 K wr ^ ^ VIII., Múzeum - körút 10. E KARLOVSZKY GEYZA Megjelenik minden vasárnap. Társszerkesztő: Ember Elek. Irodai örák : hétköznap 9—2-lg, XXXIX. évfolyam. Budapest, 1928- famiár 7. 1. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék