Gyógyszerészi Közlöny, 1924 (40. évfolyam, 1/2-17/50. szám)

1924-01-06 / 1. (egyesített 2.) szám

2 GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY megállapí totónál alacsonyabb kártérítési ősz- szeget biztosít. Ez a törvény nem zárja ki, hogy a hitelező a 2, 3, és a 4. §. alapján járó összegen felül bizonyított magasabb kárának megtérítését az általános jogszabályok szerint követelhesse. Ez a törvény nem érinti az uzsoráról és kár ró® hitelügyletékről szóló 1883: XXV. t.-c.-mek rendelkezéseit, különösen azt a rendelkezést, amely szerint uzsora miatt büntetendő az, aki másnak 'Szorultságát, fcönyelmüségét vagy ta­pasztalatlanságát felhasználva, az idézett tör­vényben meghatározott kikötések mellett ad fizetési halasztást. 6. §. E törvény életbelépésének napja előtt lejárt .tartozások után, a 2-ik §-ban meghatá­rozott kártérítés, e törvény életbelépésének napjától jár és az eljárás bármely szakában folyamatban levő ügyekben is alkalmazást nyer. Ha azonban az ügy befejeztével a tör­vény életbeléptekor, végrehajtási eljárás van folyamatban, a második §. 2-ik bekezdésében meghatározott mértékű kártérítés jár; de sza­badságában áll a hitelezőnek külön per útján érvényesíteni a késedelem vétkességét. 7. §. E törvény hatályossága alá eső tartozá­sokra nem nyernek alkalmazást a fennálló jog­szabályoknak a késedelmi kamatra vonatkozó de a törvénnyel ellenkező rendelkezései. 8. §. Ez a törvény nem nyer alkalmazást a nemzetközi egyezményeken és a vasúti üzlet- szabályzaton alapuló pénztartozásokra, úgy­szintén az államnak, törvényhatóságnak, köz­ségnek (városnak) vagy állami törvényható­sági, községi (városi) intézménynek (üzem­nek) kölcsöntartozásaira, valamint oly pénz­tartozásaira sem, amelyek tekintetében a hi­telezővel szemben nem kizárólag magánjogi alanyként jelentkeznek. Az említett hatóságoknak, intézményieknek ((üzemeknek) egyéb pénztartozásaira ezt a törvényt azzal az- eltéréssel kell alkalmazni, hogy az említett hatóságok, intézmények, üze­mek közszállításon alapuló pénztartozás te­kintetében csak az 1907 évi III. t. c. 13. §-ának 2-ik bekezdéséiben meghatározott határidő el­teltével esnek késedelembe és hogy bármely pénztartozásuk után, késedelem esetében is csak a 2-ik §. 2-ik bekezdésében megállapított mérsékelt összegű kártérítés jár. 9. §. Ez a törvény, kihirdetésének napján lép életbe. Az életbelépés napja előtt kötött jogügyleteken alakuló olíy pénztartozások te­kintetében pedig, amelyek a 8-ik §. második bekezdésében vannak felsorolva, a kihirdetés tői számított GO nap 'elteltével lép életbe. E törvény hatálya minden irányban csakii a kihirdetéstől számított 2 évi időtartamra szól. E törvénycikk kihirdetését ezennel elrende­lem, e törvénycikkét mint a nemzet akaratát, mind magam megtartom, mind másokkal is megtartatom. Kelt Budapesten, 1923. évi dec. hó 13. Horthy Miklós Magyarország kormányzója. Dr. Vass József miniseterelnökhelyettew. 1923. Minisztériumi rendelet. 8759. szám. Pénztartozás késedelmes teljesítése esetében a hitelezőt megillető kártérítés összegének megállapítása tárgyában. A m. kir. pénzügyminisztérium, a pénztar­tozás késedelmes teljesítése esetében, a hitele­zőt megillető kártérítésről szóló 1923: XXXIX t'.-e. 2-ik §-ának első és második bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli: 1. §. Ha az adós a pénztartozás késedelmes teljesítése esetében a hitelezőt megillető kár­térítésről szóló 1923. XXXIX. t.-c. 1. §-ában meghatározott pénztartozás teljesítésével ké­sedelembe esik, a lejárat napjától a tényleges fizetés napjáig az idézett t. c. 2-ik §-ának első bekezdése értelmében járó (kártérítésül a tőké­nek heti két (2) százalékát, az említett §. 2-ik bekezdése értelmében járó mérsékelt összegű kártérítésül pedig a m. kir. állami jegyintézet részéről megállapított hivatalos évi váltóie- számitolási kamatlábat felével meghaladó szá­zalékot köteles a hitelezőnek megfizetni. 2. §. Ez a rendelet az 1923:XXXIX. t.c.-vel egyidejűleg 1923 évi dec. hó 16-ik napján lép életbe. Budapest, 1923. évi nov 23. Gr. Bethlen István m. kir. min. elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék