Gyógyszerészi Közlöny, 1925 (41. évfolyam, 1/2-17/50. szám)

1925-01-11 / 1. (egyesített 2.) szám

HIVATALOS. 1924. 172,200. szám. Pénzügyminiszteri rendelet. — A vámtarifáról szóló 1924. évi XXL törvénycikk egyes rendelkezéseinek végrehajtása, va­lamint ezen törvénycikk életbelépése után érvényben maradó tilalmak és forgalmi korlátozá­sok tárgyában. — (Kivonat. Folyt, és vége.)* Az 1. pontban megjelölt anyagokat és készít­ményeket csak meghatározott városokon és községeken át szabad behozni, illetőleg kivinni. Ezeket a helységeket a m. kir. népjóléti és mun­kaügyi miniszter a m. kir. pénzügyminiszter­rel egyetértve jelöli ki s ugyanő állapítja meg azokat a közelebbi feltételeket, amelyek szerint a kivitelnek, illetőleg a behozatalnak történnie kell. Azoknak a hatalmaknak országaiba, birto­kaira, gyarmataiba és bérelt területeire, ame­lyek a nemzetközi ópiumegyezményhez csatla­koztak, a kivitelt csak azoknak a határozmá- nyoknak figyelembevételével szabad teljesíteni, amelyeket a behozó állam a kérdéses anyagok behozatalára nézve megállapított. A kivitelre szánt küldeményt., amely 5 kg.- nál több nyers ópiumot tartalmaz, vörös színű „N. 0.“ jelzéssel kell ellátni. A felírás betűinek legalább 8 cm magasaknak kell lenniök. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter a jelen rendelet hatályát kiterjesztheti a morp- hinnak, a kokainnak^, vagy sóiknak minden új származékára és az ópiumnak minden más oly alkaloidjára, amely tudományos megállapítás szerint a fentiekéhez hasonló káros hatásokkal járhat. v A kikészített (szívásra alkalmas) ópiumnak behozatala és kivitele, valamint, előállítása és mindennemű forgalomba hozatala tilos. Ugyanezen tilalom alá esik az ópiummocsok *Első része megjelent a Gy. Értesítő mait heti számában. (u. n. dross) és a szívásra alkalmas ópiumnak mindennemű más üledéke (1. 7340—1924. M. E. sz. rendeletét.) A vámhatóságok kötelesek, minden az 1. §- bán említett szerekkel előforduló és tudomá­sukra jutó visszaélést (csempészet stb.) a nép­jóléti és munkaügyi miniszternek haladéktala­nul és közvetlenül is bejelenteni. II. Mindennemű elkészített gyógyszer és gyógyszerként forgalomba hozott kozmetikus és cliétikus szer (u. n. gyógyszerkülönlegessé- gek is), valamint gyógyszerként forgalomba hozott egyéb anyagok (1. vámtar. 452., 456, 459. számait). 1. Mindennemű elkészített gyógyszerárúk, bármely tekintetben gyógyhatásúnknak jelzett vagy gyógyszer jellegével bíró árúk, gyógyító italok, gyógyeledelek, gyógypasztillák, gyogy- konzervek, kivonatok stb. és gyógyszerként forgalomba hozott kozmetikus és diétikus sze­rek, az ú. n. gyógyszerkülönlegességek vámta­rifaszerű osztályozásra való tekintet nélkül (ha nem a közegészségügyi hatóság külön engedé­lye alapján, vagy nem gyógyszertárak, tudo­mányos orvostani intézetek, közkórházak és or­szágos gyógyintézetek, vagy nem gyógyszer- árúkkal való nagybani vagy kicsinyben való kereskedésre feljogosított üzletek (drogériák) által hozatnak be.) A gyógyszerárú nagy- és kiskereskedők jo­gosítványa azonban csak olyan elkészített gyógyszerekre és gyógyszerek gyanánt forga­lomba hozott kozmetikus és diétikus szerekre GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP. A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET ÉS A BUDAPESTI G YÓGYSZERÉSZ­TESTÜLET HIVATALOS LAPJA _______ F Jöíizat™ ór • Szerkesztő és kiadótulajdonos: . Szerkesztőség és kiadóhivatal: negyedévre 125.000 korona KARLOVSZKY GEYZA Vili Múzeum körút 10. SZ. i? ® r__ irmon w 1 eleion: Jozsei 4— 4d. Egyes szám................1ÜUÜÜ K , p u ci i „ . 1 ársszerkeszto : Lmber Elek At-áIí • Q Megjelenik minőén 3-ik vasárnap. * Irodai QraK . neiKOZnap ^ Z lg XLI. évfolyam. __________ Budapest, 1925. jan. 11. I. (egyesített 2.) szá

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék