Gyógyszerészi Közlöny, 1927 (43. évfolyam, 1/3-17/51. szám)

1927-01-16 / 1. (egyesített 3.) szám

HIVATALOS. 16. II. 144,494. szám. Népjóléti és munkaügyi miniszteri rendelet. — A „Distol“-nak gyógyszertárakban való árúsítása tárgyában. — Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület Elnökségének). m. kir. földművelésügyi miniszter úrnak, Distol" elnevezésű állati gyógyszer gyógy- tári eladási árának megállapítása tárgyá- kiadott rendeletét — utalással a tek. El­végnek ugyanezen tárgyban 1251—1926. q alatt hozzám intézett felterjesztésére — olatban idezárva azzal a kéréssel küldöm a tek. Elnökségnek, hogy az abban fog­akat az összes érdekelt hazai gyógyszer- ulajdonosokkal megfelelő módon közölni nnek megtörténtéről engem értesíteni szi­ked jék. gyben hasonló eljárás végett közlöm a Elnökséggel a m. kir. földművelésügyi iszter úrnak, a 113.322—1926. III. r. szám t hozzám intézett átiratában említett azt maszát is, amely szerint tudomására ju- hogy a mételykor ellen forgalomba hoza- a engedélyezett , Distol" gyógyszerkülön­legességet a gyógyszertárak állatorvosi ren­delés nélkül adják ki. Mivel a szóbanforgó szer keresztes szert tartalmaz, mivel továbbá annak adagja az állatok neméhez és súlyához viszonyítva van megállapítva, amit az állat­birtokosok, föképen a kisgazdák esetleg nem tudnak pontosan megállapítani, s ha a szert nem a megfelelő adagban használják, az nem fejtheti ki a kívánt hatást, ennélfogva figyel­meztetem a hazai nyilvános gyógyszertárak felelős vezetőit, hogy a fenálló törvényes ren­delkezéseket (98.065—1925. N. M. M. sz. ren­delet) pontosan tartsák be és ennek megfele­lően a „Distol“-t mindenkor csupán) megfe­lelő állatorvosi rendelvény ühupján szolgál­tassák ki. Budapest, 1926. évi december hő 24-én. A miniszter rendeltéből: Barabás, miniszteri tanácsos. 126. III. 3. 113,150. szám. Földmivelésügyi miniszteri rendelet. — A Distol eladási árának megállapítása tárgyában. — (Valamennyi törvényhatóságnak). mételykor ellen használt Distol nevű szer vas ára nagymértékben korlátozza ezen Jóan hatásos szernek a gazdák és az ál- irtokosok részéről, az említett betegség í való igénybevételét. Minthogy a folyó esős tavasz és nyár nagymértékben ked- ■tt a métellyel való fertőzésnek, a tél fo­lyamán súlyos mételykor járvánnyal kell megküzdeni. Hogy a mételykórnak biztos sze­rét, a Distolt, a gazdaközöségnek hozzáférhe­tővé tegyem és ezáltal a szarvasmarha és. juh­állományunkat fenyegető veszedelmet a lehe­tőségig csökkentsen], az érdekeltekkel történt megállapodás alapján a Distol árát a ki vet­YÖOYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP. 4AGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET ÉS A BUDAPESTI GYÓGYSZERÉSZ­TESTÜLET HIVATALOS LAPJA Előfizetési ár: Szerkesztő és kiadótulajdonos: ^.AmS^rvaV gyógytóA' 'ü edévre .... 10.— pengő KARLOVSZKY GEYZA Telefon ; József 4-45. s szám .... .80 fillér „ , , Kiadóhivatal: gjelenik minden 3-ik vasárnap. Iarsszerkesztő : Ember Elek Vili.. Rökk Szi|árd ucca 31 ik évfolyam. Budapest, 1927. jan. 16. 1. (egyesített 3.) szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék