Gyógyszerészi Közlöny, 1931 (47. évfolyam, 1/1-18/52. szám)

1931-01-04 / 1. (egyesített 1.) szám

HIVATALOS 220.810—1930. szára. Belügyminiszteri körrendelet. — Gyógyszereknek magánfelek által külföldről behozatala tárgyában. — (Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, Budapest székesfőváros polgármesterének is.) A vámjog szbáalyozásáról szóló 1924:X1X. c. végrehajtása tárgyában az 1926. évi június hó 21-én 92.000. P. M. sz. alatt kelt rendelet kihirdettetett a Budapesti Közlöny 1926. évi június hó 25-iki 14. számában) „C“ mellékletét képező jegyzék I. H. II. 1. pontja negyedik jekezdésében foglaltak szerint, magánszem é- yek az emberek számária' való elkészített gyógyszerárukat és különleges gyógyszerké- ízítményeket csakis orvosi rendelet folytán, íz orvosi rendelvényen jelzett mennyiségben is saját használatukra, azon törvényhatóság ;lső tisztviselőjének engedélyével hozhatják >e, amelynek területén laknak. A közelmúltban panasz tárgyává tétetett, rogy magánszemélyek gyógyszereket a fen­lek szerint megkívánt engedély nélkül, pusz- án az orvosi rendelvénynek a hatósági orvos Utal való egyszerű lepecsételése után hoz­nák be. Tekintettel arra, iogy ez a gyakorlat a fen­tiek szerinti rendelkezésekkel ellentétben áll és a gyógyszerészi karra is sérelmes, a pénz­ügyminiszter úr utasította a m. kir. vámhiva­talokat, hogy a magánszemélyek által gyógy­szernek és gyógyszerkülönlegességnek embe­rek számára való behozatala alkalmával az il­lető törvényhatóság első tisztviselőjének enge­délyét mindenkor követeljék meg. A pénzügyminiszter úr említett rendelkezé­sével kapcsolatban figyelmeztetem, hogy a szó- bamforgó gyógyszeráruknak és gyógyszerké­szítményeknek magánosok által való behoza­talához mindén esetben külön engedély szük­séges, amit csakis Alispán (Polgármester) úr adhat meg. Budapesten, 1930 december 6. A miniszter rendeletéből: Janda, miniszteri osztálytanácsos. SZAKÜGYEK A Vas-zalai kerület közgyűlése. Jegyzőkönyv. Felvétetett Szombathelyen, a VT. Gy. E. Vas—zalai kerületének december 1.4-én tartott évi rendes közgyűlésén. Jelen >>annak: dr. Kasztét Ödön, dr. Dvorszky Béla, Eőry Vilmos, dr. Wiener Jenő, dr. Mándi Je-nő, Pálffy László, Eger József, Küttel Dezső, Szigetváry Zoltán, Lukács Vilmos, Lendvay Lajos és Gséby Lajos kartársak. So­kan az időjárás miatt nem jöhettek el, kimen­tették magukat. Dr. Kla szter elnök a nemzeti „Hiszek- egy“ emondása után megnyitja a gyűlést. Üd­vözli a megjelenteket, dr. Wien ért megbízza a jegyzőkönyv vezetésével. Elnök behatóan GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP \ MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLLET ÉS A BUDAPESTI GYÓGYSZERÉSZ TESTÜLET HIVATALOS LAPJA p.,.,. .. . . Szerkesztő és kiadótulajdonos: Szerkesztőség; Rákóczi út 32 , 1 J . KARLOVSZKY GEYZA Arany szarvas” gyógytór Segyedevre . . . . 1U.— pengő telefon: József JU4—4o. egyes szám ... 80 fillér Társszerkesztő: Ember Elek Kiadóhivatal : Megjelenik minden 3-ik vasárnap. Jogi munkatárs : dr. Nagy Dezső Bálint, ügyvéd Vili., Rökk Szilárd ucca31. (LVII. évfolyam. Budapest, 1931 január 4. 1. (egyesített 1.) szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék