Gyógyszerészi Közlöny, 1932 (48. évfolyam, 1/3-16/48. szám)

1932-01-17 / 1. (egyesített 3.) szám

HIVATALOS ... Budapesti Gyógyszerész Testület. Értesítés az „Eötvös” jótékonysági egylet megszűnése és az OTI vények helyes számlázása tárgyában. Értesítem a Testület t. tagjait, hogy az „Eötvös44 jótékonysági egylet megszüntette a működését, tehát az egylet vénykönyveiben felírt gyógyszereket ezentúl csak készpénz­fizetés ellenében-szolgáltassák ki. Egyben, minthogy az OTI terhére rendelt vények számlázása a tapasztalat szerint még mindig nem minden esetben történik a gyógy­szerszállítási egyezmény előírásainak megfe­lelően, újból közlöm, hogy a vények árát a számla 1—10. oszlopaiba f üggőleges sorrend­ben kell bejegyezni és ugyancsak függőleges irányban összeadni. Az egyes oszlopok össze­gét a számla oldalán, az összesítés 10. oszlo­pába beírva, ugyancsak függőleges irányban kell összeadni. Ez az összeg a „mindössze44 ro­vatba kivetendő és a kivetett összegek egyik oldalról a másikra folytatólag átvitelezve és áthozva, a számla végén összeadandók. Külön csoportosítanánk, illetve külön számla készí­tendő az összes bruttó és az összes nettó vé­nyekről. A számlát olvasható írással kell ki­állítani. Az engedményt a számlából nem kell levonni. A számlákat a következőképen kell felbélye­gezni : 200 P-ig ívenként 2 fillér 200— 500 P-ig ívenként 5 fillér 500—1000 P-ig ívenként 10 fillér 1000—2000 P-ig ívenként 20 fillér 2000—5000 P-ig ívenként 50 fillér A végösszeg után esedékes értékű bélyeg a számla [minden ívére külön-kiilön felragasz­tandó. Budapest, 1932 január 14. Kovács, Ödön, ügy. titkár. Kk ÍÍ Dr. Szalóky-Navratil Dezső felszólalása a képviselőházban, a hazai gyógyszervegyészeti gyárak védelme tárgyában. Mint a Gyógyszerészi Hetilap két hét előtt röviden megemlítette, dr. Szalóky Navratü Dezső orvos, országgyűlési képviselő, a Ház december lió 22-iki ülésén engedélyt kért és rapott a napirend előtti felszólalásra. Beszé- lébetn a hazai gyógyszervegyészeti gyárakat '■ette védelmébe, a külföldi gyárak propagan­dával szemben. Beszédének szószerinti szövege a következő volt: Szalóky-Navratil Dezső: T. Képviselőház! A magyar gyógyszer- és vegyiáruk védelmé­ben vagyok bátor a magas kormányhoz azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulni, hogy miután a gyáraknak a termékei ma még nem teljesen hozattak be nálunk a közforgalomba, adassák lJGYÚGYSZERESZI közlöny ^TTuDOMÁNYOS^ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP |Ha magyarországi gyógyszerész, egyesület és a budapesti gyógyszerész Bl _________________________TESTÜLET HIVATALOS LAPJA_________________________ Szer kesztő és kiadótulajdonos: Szerkesztőség: H,, ln KARLOVSZKY GEYZA Vili., Muzeum körút 10. szám. ^■Negyedévre .... 10.- pengő Kiadóhivatal: 9^Hhgyes szám ... 80 fillér Társszerkesztö: Ember Elek Vili., Kökk Szilárd ucca 31. Megjelenik minden 3-ik vasárnap. Jogi munkatárs: dr. Nagy Dezső Bálint, ügyvéd Telefon : J. 314— 0. \LVlII. évfolyam. Budapest, 1932 január 17. 1. (egyesített 3.) szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék