Gyógyszerészi Közlöny, 1933 (49. évfolyam, 1/1-45. szám)

1933-01-01 / 1. (egyesített 1.) szám

GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET ÉS A BUDAPESTI GYÓGYSZERÉSZ ___________________________TESTÜLET HIVATALOS LAPJA____________________________ F lsfi-rotóoi ár • Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : Szerkesztőség: • KARLOVSZKY GEYZA Vili., Muzeum körút 10. szám Negyedévre. . . . 10.- pengő Kiadóhivatal: Egyes szám ... öü fillér 1 arsszerkeszto: Ember Elek Vili., Rökk Szilárd ucca 31. Megjelenik minden 3-ik vasárnap. Jogi munkatárs : dr. Nagy Dezső Rálint. ügyvéd Telefon : J. 314— 0. XL1X. évfolyam._________________Budapest, 1933 január 1. 1. (egyesített 1.) szám. ' Illlllllllllllllllllll!llllllll!llllllllli;ill!!ll!lllll!llll|[[l!llllllli|||llllllil ~ -______ _ _—■*||||[||||||||i|[[||i|||||[||||[]|||||!l|||||||||||||MHt||||||||[||||||[|||||l|r---------- , ------= gsdj | V fik B =. _____ ____= . .illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll W_lllílllllllliiliillllllilj|llilllilllilllllllllllllllllllllllM 9.600—1932. szám. Minisztériumi rendelet. — ■ A beteg-sági és baleseti, valamint az öregségi, rokkantsági, özvegység! és árvasági kötelező biz­tosításra vonatkozó egyes rendelkezések kiegészítése tárgyában. — (Kivonat.) 5- §• 2. Egyes intézetekkel vonatkozásban elren­delheti, hogy a biztosított a maga vagy igény- jogosult családtagja részére vényen, vagy utalványon rendelt gyógyszer vagy gyógyá­szati segédeszköz költségéből minden egyes rendelés alkalmával meghatározott összeget a gyógyszer vagy a gyógyászati segédeszköz ki- szolgáltatójának az intézet javára megtéríteni köteles; e szabály alól kivételeket is meg lehet állapítani; E § első, második, harmadik és negyedik be- k;xC -ében foglalt rendelkezések a háztartási alkalmazottakra nem terjednek; ki. 30. §. (5) Ezt a rendeletet a m. kir. belügyminisz­ter hajtja végre. Budapesten, az 1932. évi december hó 15-én. Vitéz Gömbös Gyula m. kir. miniszterelnök. 185.640—1932. szám. Belügyminiszteri rendelet. — Az Országos Társadalombiztosító Intézet részéről nyújtott betegségi biztosítási segélyekért járó megtérítés tárgyában. — ( Kivonat.) A betegségi és a baleseti kötelező biztosítás­ról szóló 1927:XXI. t.-c. 31. §-ának hetedik be­kezdésében (a 9.600/1932. M. E. számú rende­let 5. §ával megállapított szöveg) kapott fel­hatalmazás alapján, a következőket rendelem: 2- §­(1) Az Országos Társadalombiztosító Inté­zetnél betegség esetére biztosítottak kötelesek a. maguk vagy igényjogosult csaláltagjaik ré­szére vényen vagy utalványon rendelt gyógy­szer vagy gyógyászati segédeszköz költségéből minden egyes rendelés alkalmával 30 fillért a gyógyszer vagy a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatójának az Intézet javára megtérí­teni. SImonyl Pál Gyógyárúnagyhereshedő Budapest, VI., Jókai tér 3. — Telefon : Aut. 162—44 és 143—75. ______ reggel 8-íól este 7-ig expediái — vidékre utánvéttel iranco szállít

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék