Gyógyszerészi Közlöny, 1934 (50. évfolyam, 1-52. szám)

1934-01-06 / 1. szám

GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET ÉS A BUDAPESTI GYÓGYSZERÉSZ TESTÜLET HIVATALOS LAPJA Előfizetési ár • Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : Szerkesztőség : Negyedévre ... 8- pengő KARLOVSZKY GEYZA VIII.. Muzeum-körút 10. szám. •gyes szám ... 70 fillér Társszerkeszia KORITSÁNSZKY OTTÓ Kiadóhivatal: Jogi munkatárs: Budapest, Vili., Vas-utca !2 Megjelenik minden szombaton. dr. naGí DEZSŐ BÁI.INT ügyvéd. Telefon : 39-2-25 L. évíolyam. Budapest, 1934. január 6. 1. szám Ff??TT?fT?T HIVATALOS WTWTTWW Magyarországi Gyógyszerész Egyesület. Budapesti Gyógyszerész Testület. !—1934. szám. Tudnivalók az adóváltságrendeletről. — Mi a gyógyszerész tennivalója. — A m. kir. pénzügyminisztérium illetékes :yosztályától nyert felvilágosítás és magyará- t alapján a következőkben közöljük, hogy a úgyszerésznek az adóváltságrendelet életbe- ►ésével kapcsolatban mik a tennivalói. I. Fényűzést adó- és készletváltság. 1. Azok a gyógyszerészek, akik 1933. de- mber 31-éig általános forgalmi és fényüzési lóközösség tagjai voltak, adóátalányuka't f. i január hó 1-től kezdve 6 (hat) hónapon át fizetni tartoznak készletváltságuk és az erre időre eső fényüzési adójuk fejében. Az adó- zösségek elnökségének be kell jelenteniük az itékes pénzügyigazgatóságnál, hogy a gyógy- srészek fényüzési adójukat a 6 hónap letelte in is adóközösségben óhatják leróni. 2. Azok a gyógyszerészek, a kik általános galmi és fényüzési adójukat eddig egyénileg alányozva fizették le, készletváltság és fényü- i forgalmi adójuk fejében 1934 január hó ől 4 (négy) hónapon át tartoznak eddigi adó­lányukat befizetni. Ezek a gyógyszerészek is •elmezhetik az illetékes pénzügyigazgatóság­hogy fényüzési adójukat a négy hónap le- ;e után is átalányban fizethessék. 3. Azok a gyógyszerészek, a kik egyénen- ít akár bélyegben, akár készpénzben rótták le általános forgalmi és fényüzési adójukat, amennyiben a december 20-án kelt értesítésünk­ben közölteknek nem tettek volna még eleget, készletváltságuknak becslés útján való megálla­pítását kérhetik. (Lásd a Gyógyszerészi Köz­löny december 23-i és a Gyógyszerészi Hetilap december 24-iki számában közölt Tudnivalókat.) Ezek az adózók fényüzési adójuknak, valamint a. gyógyszerészi munkálatokból származó bevé­teleik után fizetendő forgalmi adójuknak áta­lányozását kérhetik az illetékes pénzügyigazga­tóságtól. II. Az adóváltsággal kapcsolatos bejelentések. 1. Az a gyógyszerész, aki az általános gyógyszerészi tevékenység keretein kívül gyógy­szerkülönlegességek, kozmetikai vagy egyéb ké­szítmények előállításával és forgalombahozata- lával foglalkozik, ezt a körülményt az illetékes pénzügyigazgatóságnál azonnal bejelenteni tar­tozik. (Lásd a Bejelentési minta szövegét.) Be kell jelenteni azokat a készítményeket is, ame­lyeket a gyógyszertár házikülönlegességként hoz ugyan forgalomba, de azokat ideális vagy speciális elnevezéssel jelöli meg. (Pl. „Antisu- dor“ lábizzadás elleni szer, „Kinai“ fogcsepp, stb. így elnevezve bejelentés alá tartozik, míg ugyanezek a készítmények, ha csak lábizzadás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék