Gyógyszerészi Közlöny, 1935 (51. évfolyam, 1-52. szám)

1935-01-05 / 1. szám

LI. évfolyam. Budapest, 1935. január 5. GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA Előfizetési ár: Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Szerkesztőség. Negyedévre ... 8.- pengő KARLOVSZKY GEYZA V,«- Üllöi-Ú* 4 * 6­Egyes szóm. . . . 70 fillér i Térsszerkeszió: KORITSANSZKY OTTÓ Kiadóhivatal: . , , , I Főmunkatórs: Budapest, Vili. Vas-utca 12. HÁmNT üKvvéd. Telefon : 39-2-20. AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA 252.627—1934. szám. Belügyminiszteri körrendelet. A gyógyszerészi gyakorlat tárgyában. (Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.) A közegészségügy rendezéséről szóló, 1876: XIV. t.-c. 124. és 167. §-aiban kapott felhatal­mazás alapján, a következeket rendelem: 1. §. Nyilvános és házi gyógyszertárat csak gyógyszertár önálló vezetésére feljogosító gyógyszerészmesteri, illetőleg gyógyszerésztu- dori oklevéllel bíró gyógyszerész vezethet. 2. §. A gyógyszerész köteles eredeti oklevelét a gyógyszertár vezetésének megkezdése előtt, az illetékes I. fokú közegészségügyi hatóság tisz­tiorvosánál (járási tisztiorvos, ügyvezető or­vos, kerületi tisztiorvosnál) bemutatni. 3. §. A gyógyszertárban alkalmazott gyógysze­rész személyzetet (okleveles gyógyszerész, sa- gt ^/ógyszerész, gyógyszerészgyakornok), al- ka aztatásuk után következő 8 napon belül, a gyóó/szertár felelős vezetője köteles az alkal­maztatás alapjául szolgáló eredeti (másolatban el nem fogadható) okmányok bemutatása mel­lett, az illetékes elsőfokú közegészségügyi ha­tóság u..rtiorvosának bejelenteni. 4. §. Az I. fokú közegészségügyi hatóság tiszti­orvosa köteles az oklevél (bizonyítvány) átvizs­gálása után a bejelentést nyilvántartásba ven­ni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a gyógyszertár megnevezését és helyét, a bejelen­tett fél nevét, születési évét és helyét, az okle­vél (bizonyítvány) kiállításának idejét, számát, a kiállító tudományos intézet megjelölését, az alkalmaztatás minőségét (felelős vezető, oki. gyógyszerész, stb.) és kezdőpontjának idejét. 5. §. A gyógyszertár felelős vezetője köteles a 3. §. szerint bejelentett alkalmazottjának kilé­pését 8 napon belül az I. fokú közegészségügyi hatóság tisztiorvosának írásban bejelenteni, aki a nyilvántartás megjegyzés rovatába a kilépés idejét bejegyezni köteles. 6. §. A tisztiorvos (1. 2. §.) a törvényhatóság tisztifőorvosának a nála eszközölt gyógyszeré­szi ki- és bejelentésekről havonta jelentést ten­ni köteles. A törvényhatósági tisztifőorvos a gyógyszertárvizsgálatok alkalmával a be- és kijelentések helyességéről meggyőződni tarto­zik. 7. §. Ha a gyógyszertár felelős vezetője a gyógy­szertár vezetésében bármily okból akadályozva van, magát gyógyszertár önálló vezetésére fel­jogosított gyógyszerész által helyettesítheti. A helyettesítés bejelentése a 2. §-ban megjelölt módon történik. A helyettesítés tartama egy-egy naptári évben egyhuzamban 6 hétnél, összidőtartam te­HIVATALOS 1. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék