Gyógyszerészi Közlöny, 1938 (54. évfolyam, 1-53. szám)

2 Gyógyszerészi Közlöny 1938. Gyógyszerészgyakomokoklhoz felhívás 71/ "1938............................................................................ 42 Gyógyszertári laboratóriumi készülékeiket és eszközöket előállító gyógyszerészekhez és üzemekhez felhívás. 658/1938 ......................... 344 Gy ógyszerkészítmények árváltozása tárgyá­ban felhívás. 1334/1938................................... 631 Gyógyszerkülönlegességi Árszabás megjele­néséről értesítés. 913/1938.............................. 498 Gyógyszerkülönlegességeik és egységes gyógy- szerkészítménvek árai tárgyában értesítés. 259/1938. .'...........................‘............................ 117 Gyógyszerkülönlegességek és gyógyszerké­szítmények gyártóihoz felhívás. 197/1938. 85 Hatósági orvosi díjszabás. (60/1938. sz. bel. rend. melléklete.) ............................................ 102 He lyesbítés a 4. sz. árváltozáshoz. 559/1938. 277 Karlovszky Geyza ezüstemlékérem adomá­nyozása tárgyában felhívás. 499/1938........... 263 Ka rlovszky Geyza ösztöndíjpályázat. 501/ 1938. '............................................................ 263 Ka rlovszky Geyza segély alapítvány jövedel­mére pályázati felhívás. 498/1938................. 263 Ke rületi teljes ülések meghívói......................... 242, 262, 278, 296 Közgyűlési meghívó. 506/1938..................261. 349 Ma gyar Gyógyszerkönyv (IV.) hivatalos gyógyszereinek kiegészítése. 1648/1928. . . 738 Magyar Hajózási B. B. I.-el kötött gyógyszer- szállítási szabályzat (értesítés). 160/1938. 73 Máv. B. B. I. gyógyszerszállítási egyezményé­nek módosítása tárgyában értesítés. 1050/ 1938.................................. .,.................................... 533 Ny ilatkozat. 118/1938.............................................. 67 Ny ílt árusítási üzletek záróra utáni árusí­tás tárgyában figyelmeztetés. 1154/1938. 568 Posta B. B. I.-ve5 megkötött gyógyszerszállí­tási egyezmény és a terhére kiszolgáltatott vények számlázása tárgyában értesítés. 914/1938..............................'................................... 476 Po sta B. B. I. vények számlázása tárgyában értesítés. 1356/1938.................................. 643 Rozsnyai Mátvás tanulmányi verseny felté­telei. 784/1938...................... 454 Ro zsnyai Mátyás tanulmányi verseny tár»-1 gyában felhívás a gyakornokot tartó gyógyszerészekhez. 783/1938........................... 453 Sa jtóhibák a 2. számú árváltozásban —.... 117 Szakosztályi ülésekről értesítés. 706/1928. 351 Sz. A. S. A. terhére rendelt vények számlá­zása és kiszolgáltatása. 1459/1938............... 690 Sz. A. S. A. terhére történő gyógyszerrende­lés. 537/1938........................... 262 Sz ékesfővárosi Alk. Segítőalapjának terhére történő gyógyszerrendelés (értesítés) 537/ 1938............................................................................ 262 Székesfővárosi Segítőalap vényeinek szám­lázása. 1459/1938................................................. 690 Th an Károly-féle ösztöndíjra pályázati hir­detmény. 500/1938............................................... 262 Törzskönyvezett gyógyszerkészítm. jegyzé­kének kiegészítése tárgyában értesítés. ad 8/1938. ........................................................ 475 Vá laszmányi ülésre meghívó. 326/1938. . . 149 Vidéki gvógyszertártula jdonosoikhoz felhívás. 1421/1938................................................................ 659 M. Gy. E. — B. Gy. T. (közös.) Alkohol szabályszerű kiszolgáltatása. 1766/ 1938..........................................'.............................. 761 „A lkohol” vagy „spir. vini” rendelésekor 70%-os szeszt kell kiszolgáltatni. (1766/ 1938.) 761 „Caritas önsegélyző Egyesület mint szövet­kezet” felszámolásáról értesítés. 1332/1928. 631 Eltűnt orvosi vény-nyomtatványok. 199/ 1938........................... 86 Eu charisztikus világkongresszus szegénybe­tegeinek gyógykezel és érő 1 (értesítés) 505/ 1938............................................... 261 Eu charisztikus Világkongresszus szegénybe­tegei részére kiszolgáltatott gyógyszerek számlázása, ad 505 és 235/1938.................. 383 Gy ógyszerszámlák bélyegilletéke (értesítés). 290/1938....................... 144 Hajózási B. B. I. vényei, (ad 130/1937.) .... 14 Máv. B. B. I. terhére történt rendelések utá­ni térítésekről értesítés. 925/1938, 406/ 19/38............................................................................ 475 Meghívó választmányi ülésre. 1710/1938. .. 761 Orsz. Közegészségügyi Tanács véleménye az „alkohol” kiszolgáltatásáról. (1766/Í938.) 761 Orvosi bélyegző bevonása (ad 1648/1928.) 738 Posta B. B. I. terhére rendelt újabb gyógy­szerkülönlegességekről (értesítés). 1940/ 1937........................................................................... 13 Po sta B. B. I. terhére rendelhető gyógyszer­különlegességek (értesítés). 319/1938. . . 149 Rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult al­kalmazottak szolgálati viszonyának szabá­lyozása 1647/1938.. .717/1938........................ 738 Sz. A. S. A. terhére írt vények számlázása. 431/1938. 194/1938..............'.................................206 Tá rsadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvény végrehajtási utasítása tárgyában értesítés. 874/1938, 398/1938................ 457 Újságírók Szanatórium Egyesületének orvosi számbélyegzője. 1974/Í938............................. 841 Va gyonváltság tárgyában értesítés. 916/1938, 406/1938. ' 473 B. GY. T. Alkalmazott kartársak egyesületi tagdija. 688/1938........................................... 704 Ál talános önsegélyző Egyesület (Zion) szám­lái. 475/1938. ............'......................................... 512 El lenőrző gyógyszervizsgálatok. 279/1938. .. 296

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék