Gyógyszerészi Közlöny, 1939 (55. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. Törvények: önvédelmi törvény (1939 : II. te.) ............................ 188 s idók közéleti és gazdasági térfoglalásának kor­látozásáról szóló 1939 : IV. te..................................... 336 K ormányrendeletek; seh-szlovák hatóságok és intézmények tényei alap­ján támasztható követelések iránti bírói eljárás felfüggesztése 6000/1939. M. (E..................................... 433 g yes anyagkészletek zár alá vételével kapcsolatos rendelkezések kiegészítése és módosítása (12.117/ 1939) 840 'árpátalján a gyógyszerészi gyakorlat (orvosi ka­marák stb.) kérdések rendezése 7810/1939............... 582 K árpátalján külföldi követelések érvényesítése 7930/1939. 595 isszacsatolt felvidéki területek pénzügyi közigaz­gatásáról, valamint a közszolgálati alkalmazottak nyugellátásáról és betegsegélyezéséről 9800/ 1938. iM. E...........................................'................................ 11 i sszacsatolt területeken a gyógyszerészi gyakorlat rendezése 5240/1939 ............................................................ 399 i sszacsatolt területeken a munka- és szolgálati vi­szonyra vonatkozó jogszabályok kiterjesztése . . 402 isszacsatolt területen orvosi kamarák kérdése . . 400 sidótörvény végrehajtási utasítása 7720/1939............ 575 Pénzügyminiszteri rendelctek; elvidéki területeken működő pénziigy.igazgatósá- gok alá tartozó hatóságok, hivatalok stb. terü­leti beosztása és ügyvitelének szabályozása 200/ 1939.) 50 jvedelem- és vagyonadó 1939. évi kivetése (30.000/ 1939.) 101 árpátalján pénzügyigazgatóságok területi beosz­tása (300/1939.) 523 Földmívelésügyi miniszteri rendeletek: llalegészségügyi törvény végrehajtási utasításának módosítása gyógyszerészi vonatkozásban (49.000/ 1939.) ' .............................................................. 631 K ereskedelemügyi miniszteri rcndeletek: Rákszem kereskedelmi forgalmának eltiltása 78.830/ 1939. ............................................................... 755 Iparügyi miniszteri rendeletek: Egészségügyi intézetek (egyesek) által felhasznált gyógy- és kötszerek bejelentése (72.700/1939.) . . 672 Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöknek és sze­reknek készletben tartásáról az ipari (kereskedel­mi) vállalatok telepén (7400/1939.) 726 Gyógyszeripari anyaggazdálkodás szakbizottságának felállítása (64.500/1939.) .................................................. 796 Polgári lakosság légoltalmi egészségügyi cikkekkel ellátása 15.500/1939.) ...................................................... 250 Zár alá veit gyógyszeráru cikkek forgalombahoza- tala és felhasználása (46.908/19391.) ........................ 620 Kultuszminiszteri rendelctek: Gyógyszerészképzés reformja tárgyában leirat (37.437/1939.) 798 Visszatért városok (községek) gyógyszertáraiban mű­ködő gyakornokok felvétele (26.201/1939.) ........... 154 B elügyminiszteri rendelctek, körrendeletek, leiratok: Ambesid rendelése a közgyógyszerellátás terhére (247.402/1938.) 87 Bismosalvan inj., Pentahi sol. árleszállítása (187,558/1939) 608 Bízol, Solubismuth és Subismini inj. árának leszál­lítása (184.360/1939.) 131 Cortipan pulvisnak az Egyesített Gyógyszerársza­básba felvétele (186.238/1939.) 371 Cortipan pulvis újabb ára (187.616/1939.) ............... 528 C ortipan közgyógyszerellátás terhére (187.616/1939.) 525 Colostrin és Gotamin közgyógyszerellátás terhére (188.020/1939) 525 Donoplast rendelése a közgyógyszerellátás terhére (248.015/1938.) 87 Egyesített gyógyszerárszabásba felvétele néhány gyógyszernek (189.811/1939.) ............................. 702 Felvidéki gyógyszertárak részére IV. Magyar Gyógy­szerkönyv kedvezményes árú beszerzése ............... 51 G landubolin, Ovarium, Tophosan, Hogival, Ovosan, Pentabi, Deér tahi. árának leszállítása .................. 131 \ \ 5°165 A GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY 1939. esztendei LV. évfolyamának TARTALOMJEGYZÉKE. Szerkesztő: Társszerkesztök: KARLOVSZKY GEYZA f 1892-1936 KORITSÁNSZKY OTTÓ és LÖCHERER TAMÁS ; C > :

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék