Gyógyszerészi Közlöny, 1940 (56. évfolyam, 1-51. szám)

1940-01-06 / 1. szám

jr ­............ < ■ ■ - .. ■ '1 lWWA,l'l']Wliyi8WW!ilil!PWP^-ywWiiff'^P!HPiW^PyHH ' L VI. évfolyam. 50165 Budapest, 1940. január 6. 1. szám. GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA Előfizetési ár : Szerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Negyedévre . . 8.- pengő K^EOVSZEY GEY^ t Egyes szám . . 70 fillér __________________1892-1936.__________________ Budapest, VIII., Vas-utca 12. Meg jelenik minden szombaton. Társszenkesztők: Telefon- 1 392 25 ____________________________________KORITS.ÁNSZKY OTTÓ és I.OCHERER TAMÁS________________j____________' TARTAL OM: Újévi meglepetés. — Újévi üdvözlések. Üdvözlés az országos egyesületben. A testületi elnök üdvözlése. Ifj. Örvényi Béla, németprónai Wolff Lajos, Nagy István, Urszinyi Károly, Wéber Gábor, dr. Tauffer Gábor beszéde. — Kritikus szemmel. — Hivatalos: Kormányrendelet a tár­sadalombiztosítás rendezéséről a felvidéken. Magyar tea szabályozása. Belügyminiszteri leirat. — Vegyesek. — Fontosabb gyógyszerek beszerzési árai. I o FllYllHITW V** Ar Újévi meglepetés A gyógyszerésztársadalom abban a viszony­lagos nyugalmi helyzetben búcsúzott az óeszten- dötől és készülődött a beköszöntő új év fogadá­sára mely az elmúlt néhány hetet s főleg az ün­nepeket jellemezie. Az általános viszonyok úgy mutatták, hogy a most következő időkben né­hány nyugodt és békés hónap jut majd rendünk számára, amelyet dolgos kezek szorgos alkotás­ra használhatnak fel s Tauffer Gábor újévi sza­vaival élve, nagy lendülettel indulhat meg a munka offenzivája. Ezt a reménységet váratla­nul szétoszlatta a kormány december 31-én meg­jelent rendeleté, melynek a gyógyszerészekre vo­natkozó része kínos meglepetést okozott és mély­séges megdöbbenést váltott ki a gyógyszerészi kar minden tagjából. A m. kir. minisztérium az év utolsó napjai­ban rendeletet bocsátott ki egy régóta húzódó kérdés, a visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai területeken a társadalombiztosítás ügyének ren­dezése tárgyában. A rendelet, mely 11.770/1939. M. E. szám alatt a hivatalos lap december 31-i számában jelent meg, s amelyet kivonatosan hi­vatalos rovatunkban közlünk, vegyes híreink kö­zött pedig rövid összefoglaló ismertetését adjuk, 6. §-ában a felszabadult területeken működő gyógyszertárak részéről az Országos Társadalom- biztosító Intézetnek nyújtandó számlaengedmé­nyeket szabályozza. E szerint a mostani időpontig számlázott gyógyszerek árát, amelyekre tudvalevőleg eddig — kormányintézkedés folytán — 80% előleget folyósítottak a felvidéki kerületi pénztárak, ezek­nek a 80%-os összegeknek kifizetésével kiegyen­lítetteknek kell tekinteni, a visszatartott 20%-ra való igény pedig a rendelet intézkedése követ keztében megsemmisült. 1940 január 1-től vi­szont a felszabadult területek gyógyszertárai 27.5%-os engedményt kötelesek nyújtani az OTI kerületi pénztárainak. Ezek az intézkedések, melyeknél méltánytalanabb sérelem hosszú idők óta nem érte a magyar gyógyszerészetet, határ­talan elkeseredést váltottak ki nemcsak a közvet­lenül érintett felvidéki gyógyszerészekben, ha­nem az ország egész gyógyszerésztársadalmában is. Ismeretes, hogy az országos egyesület veze­tősége kezdettől fogva azon volt. hogy a felsza­badult területeknek a gyógyszerellátással kapcso­latos rendezetlen ügyei kormányintézkedéssel nyerjenek szabályozást. Emlékezetes az is, hogv a komáromi betegsegélyző pénztár a gyógyszer­számlákból önhatalmúlag 30%-ot tartott vissza s a számláknak 70%-át folyósította. Az országos egyesület erélyes közbenjárására a belügyminisz­térium úgy intézkedett, hogy a kerületi pénztá­rak további rendelkezésig a számláik 80%-át fi­zessék ki előlegképpen s a fennmaradó 20% a kérdés végleges rendezése alkalmával nyer majd elszámolást. Ugyanakkor eljárt az egyesület ab­ban az irányban is, hogy a felvidéki kerületi pénztárak által törvénytelenül gyakorlatba vett gyógyszerosztogatás megszűnjön. Mindkét kér­dés megnyugtató rendezésére komoly kilátás volt. Az ígéretek ellenére azonban a gyógyszerosztó - gátlás megszüntetésére nem történt intézkedés, a 80%-os előlegek kérdése pedig oly módon ren- deztetett, amire aligha volt még példa jogszabály- alkotásunkban. Magánfelek már megszerzett jogos követe­léseinek ily módon való megsemmisítése nem más. mint erőszakos belenyúlás a magánjog kő-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék