Állami Gimnázium, Gyöngyös, 1922

8 Tájékoztatás a jövő tanévről. Az első osztályba beiratkozni készülő tanulók a legújabb miniszteri rendelet értelmében junius 22. és 23. napjain tartoznak jelentkezni a főgimnázium igazgatóságánál elemi iskolai bizonyít­ványukkal. A felvételi vizsgálat napjai: junius 25. és 26. voltak. A gyöngyösi és gyöngyös-vidéki tanulók ezeken a napokon le is vizsgáztak. Azon vidéki és idegenből jövő tanulók, akik ezen leg­újabb miniszteri rendeletről nem értesülhettek, augusztus 25-én jelentkezzenek a főgimnázium igazgatóságánál. Az Írásbeli felvételi vizsgálat tárgya egy magyar nyelvi ol­vasmány szövegének leírása tollbamondás után. A szóbeli vizsgálat tárgya: 1. a magyar nyelvből, valamely a vizsgálaton olvasott, rövidebb olvasmány tartalmának előadása s az olvasmány szövegében előforduló legegyszerűbb nyelvtani je­lenségek felismerése. 2. a számtanból: a négy alapművelet egész számokkal 1000-ig; az egyszeregy biztos tudása s a fejszámolásban való ügyesség és gyorsaság. Beiratás — — — — — julius 2. és 3. Alakuló értekezlet — — — — augusztus 29. Első oszt. felvételi vizsga csakis vidékiek részére . aug. 29. Egy tárgyból bukottak javító vizsgálata — — augusztus 30. Két tárgyból bukottak javító vizsgálata — — augusztus 31. Utólagos felvétel • — — — szeptember 1., 3. és 4. Magánvizsgalatok írásbeli része — — — szeptember 3. Magánvizsgálatok szóbeli része — — — szeptember 4. Veni Sancte — — — — szeptember 5. Tandíjmentesség. A tandíjmentességet a tanulónak a fő­gimnázium igazgatóságához címzett szabályszerű folyamodványok­ban kell kérnie. A kérvényhez egy évnél nem régibb keltezésű hatósági szegénységi ill. vagyontalansági bizonyítványt kell mellé­kelni. Tandíjmentességért csak azok a tanulók folyamodhatnak, akiknek legutóbbi bizonyítványában együttvéve több jeles és jó érdemjegyük van, mint elégséges. A folyamodványok benyújtásá­nak határideje: szeptember 10. Az I. osztályban 10% tandíjmen­tesség adható, a többi osztályban újabb felmentések nem lehetnek. Vagyontalan közszolgálati alkalmazottak fiainak tandíjkedvez­ménye nem hivatalból adományoztatik, hanem azt az igényjogosul­taknak szabályszerű folyamodványban kérniök kell a főgimnázium igazgatóságától. A kérvényhez hatósági vagyontalansági bizonyít­ványt kell mellékelni. Ezen kedvezményért, csak azon tanulók fo­lyamodhatnak, akik legalább elégséges eredményt mutatnak fel. A tandíj-kedvezmény iránti kérvény szeptember 10-ig nyújtandó be.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék