Állami leánygimnázium, Győr, 1921

A GYŐRI M. KIR. ÁLLAMI LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1921/22. ISKOLAI ÉVRŐL. XIV. ÉVFOLYAM. KÖZLI: STRASSER SÁNDOR KIR. IGAZGATÓ. I. Adatok az iskolai év történetéhez. Az iskolai év lefolyása. Az iskolai évet a rendes időben, szept. 4.-én nyitottuk meg s 5.-én megkezdődött a rendes tanítás, amely ez évben nagyobb megszakítást szenvedett a városban fellépett járvány miatt. Ezért a tanítás nov. 19-én megszakadt s csak január 3.-án folytatódhatott. A fűtőanyag nagymérvű drágasága — tekintettel arra, hogy az állam a fűtés költségeinek csak egy részét képes viselni — az iskolai évben több hónapi megszakítást okozott volna, a tanulók szülei azonban — felismerve gyermekeiknek s azzal hazánk jövendőjének érdekét — ez évben is elis- merésreméltó áldozatkészséggel siettek adományaikkal az iskola segítsé­gére. Így a tanítás januártól kezdve zavartalanul folyhatott. A járvány­szünet miatt az első félévet február végén zártuk be. A tanulók. Az I. osztályba a tanulókat a .100403/1920. sz. VKM. rendeletben megszabott felvételi vizsgálat- alapján vettük fel. A felvételi vizsgálatra, amely aug. 29.-én volt, jelentkezett 87 tanuló, megjelent 85. A vizsgálatot megállotta 76 tanuló, akik közül rendes tanulónak beirat­kozott 71. Az egész intézetbe beiratkozott 361 rendes tanuló, akik közül az évet befejezte 345. Egy kis növendékünk, Síkor Józsa I. A) o. tanuló a járvány áldozata lett; a korán elhalt jó gyermeket szüleivel együtt meg- megsiratták tanárai, tanulótársai. — Az egész év folyamán 27 magán­tanuló vizsgázott. Osztályaink száma ez évben is 12 volt, amennyiben a négy alsó osztály párhuzamos volt. A tanártestületben a következő változások történtek: Az év elejétől intézetünkhöz osztatott be Boreczky Mária tanár, aki a szabadkai állami leánygimnáziumban működött a szerb megszállás előtt. Nyugalomba vonult özv. Vlahovits Emilné Indali Sarolta, aki intéze­tünkben a háziipari tanítóműhely' szervezője és vezetője volt. Lelkesedés­sel és ügybuzgalommal fáradhatatlanul dolgozott, ideálja volt az ifjúság elkesedését fölkelteni a nemzetmentő termelő munka iránt; sajnos, hogy i szeretettel teljesített munkásságában s a tanítóműhely kifejlesztésében s betegsége megakadályozta. Győri szolgálata előtt gazdag és értékes nűködést fejtett ki hosszú éveken át a trencséni és aradi leányközép- skoláknál, munkájában mindenkor rajongó magyar lelke s lelkes munka- ízeretete vezérelték. A leánynevelés terén kifejtett érdemes munkásságáért Ί, miniszter nyugdíjazása alkalmával elismerő levelet intézett hozzá. Mi izeretettel búcsúzunk tőle s kívánjuk, adjon neki Isten erőt, egészséget, loldog megelégedést, hogy ha nem is az iskolán belül, de az életben az gaz magyar asszony példáját adva, még sokáig hasznára lehessen hazájának. Lám Frigyesné tanár betegsége miatt a második félévben szabadsá­gon volt. A hitoktatói karban Gerencsér Zsigmondi, ág. h. ev. hitoktató külföldi anulmányútra menvén, helyét Schrantz Zoltán foglalta el. Tapsonyi Sün-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék