Állami leánygimnázium, Győr, 1922

A GYŐRI M. KIR. ÁLLAMI LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1922/23. ISKOLAI ÉVRŐL. XV. ÉVFOLYAM. KÖZLI: STRASSER SÁNDOR KIR. IGAZGATÓ. I. Adatok az iskolai év történetéhez. Az iskolai év lefolyása. Az iskolai évet a rendes időben, szept. 4.-én nyitottuk meg s 5.-én megkezdődött a rendes tanítás, amely ez évben minden megszakítás nélkül zavartalanul folyt le. Fűtési nehézségek sem akasztották meg ez évben az iskola működését, mert a vallás- és közokt. m. kir. minisz­térium által a győri iskolák tüzelőanyag ellátásával megbízott bizottság Bozzay Zoltán igazgató, főigazgató helyettes, elnök és Kóczán Aladár főreál­iskolai tanár körültekintő gondoskodásával mindig kellő időben látta el az iskolát fával és szénnel. A minisztérium a fűtési költségek legalább egy- harmadrészének megtérítésére a szülők hozzájárulására számít. E célra iskolánkban 457.000 K gyűlt be. A tanulók. Az I. osztályba a tanulókat a 100.403/1920. sz. VKM. rendeletben megszabott felvételi vizsgálat alapján vettük fel. A felvételi vizsgálatra, amely aug. 29.-én volt, jelentkezett 83 tanuló, megjelent 80. A vizsgálatot megállotta 78 tanuló, akik közül rendes tanulónak beirat­kozott 76. Az egész intézetbe beiratkozott 360 rendes tanuló. Osztályaink száma ez évben is 12 volt, amennyiben a négy alsó osztály párhuzamos volt. A tanártestületben a következő változások történtek: Az iskolai év elején megvált szeretett tanítványai és munkatársai köréből dr. Aczél József igazgató. Munkásságának javarészét a fiumei állami felsőbb leányiskola és leánygimnáziumban töltötte el, hol az 1914/15-ik iskolai évig mint tanár, azután pedig mint igazgató mélyen szántó, nagy tudáson alapuló lelkes, hazafi lélektől áthatott buzgó munkásságot fejtett ki. Fiumei működésének végső szakasza a nehéz, sőt a legnehezebb viszonyok példája lehet a leg­nagyobb tökéletességre törekvő magyar tanárnak és tanügyi szervezőnek. Sajnálattal láttuk, hogy hazánk jelen szomorú sorsfordulatai őt is elragadták arról a helyről, melyen mint egész ember, mint széles látókörű paedagogus olyan nagy sikerrel vette gondjaiba és fejlesztette a magyar nevelés ügyét hazánknak ezen annyira kényes szempontok szerint kormányzott pontján. Győri tanítványai és kartársai mindig hálásan gondolnak a jó tanárra és munkatársra, aki iskolai működésén kívül még jeles irodalmi alkotásokkal is gyarapította a magyar tudományt. Dr. Kató Sándor tanár, aki 2 évig működött intézetünknél, saját kérésére a helybeli áll. Révai Miklós főreáliskolához nyert áthelyezést, honnan helyére ugyancsak saját kérésére Balkdnyi Ernő tanár került intézetünkhöz. Gold Erzsébet gyakorló tanár a szombathelyi áll. női felsőkereskedelmi iskolánál kapott állást, hová a tanártestület jó kívánságai kisérik. Tekuschné Scharbert Sarolta tanár betegsége miatt az egész iskolai évben szabadságon volt. A hitoktatói karban csak annyiban volt változás, hogy Dizseri Sándor ref. hitoktató távozásával helyét Nagy Sándor hitoktató foglalta el. Tanártestületünk legtöbb tagja hol irodalmi, hol társadalmi téren, hol nyílt szerepléssel az iskolán kívül is fejtett ki kulturális működést. l

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék