HELIKON - IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 51. ÉVFOLYAM (2005)

2005 / 4. sz. - TANULMÁNYOK : A TÖRTÉNELEM, A NYELV ÉS A KÖLTÉSZET VICO FILOZÓFIÁJÁBAN - KELEMEN JÁNOS: Vico körei

KELEMEN JÁNOS / VICO KÖREI 453 Schelling rámutatott, az Isteni színjáték költői formája elválaszthatatlan filozófiai tartalmától, miként a mű „költészet-ellenes" allegorikus módszere is szükségszerű. A kérdést ezért inkább úgy kell feltenni, hogy hogyan lehetséges, hogy a filozófiai tartalom, melyet a költő közölni akar, költészetté szublimálódik, s esztétikai értéket hoz létre. A kérdésfeltevésnek ez a módja azt a feladatot rója ránk, hogy Dante rendkívüli költői teljesítményét az esztétikai autonómia elvének sérelme nélkül, de filozófiájának és költészetének egységéből kiindulva magyarázzuk meg. A XX. században a Dante-kritika fő irányát ennek a feladatnak a tudatosulása határozta meg. Ez nem homályosíthatja el, hogy Dante költészetének vicói meg­közelítése tovább élt Nápoly másik nagy filozófusa, Benedetto Croce nagyhatású interpretációjában, amely az Isteni színjátékról leválasztja a költészettől idegen „struk­túrát" 12 1 (a filozófiai, teológiai, politikai és morális tanítást, vagyis a vicói „reflektált­ságot"), s csakis a mű költőiségére van figyelemmel. Kétségtelen, hogy Croce ezzel a distinkcióval is elsősorban a lírai intuícióról alkotott saját esztétikai koncepcióját alkalmazza, de lehetetlen nem észrevennünk, hogy Vico szellemében rajzolja meg Danténak, a költőnek a képét. Befejezésül tegyük hozzá, Croce természetesen többet köszönhet Vicónak, mint a Dante-kérdésben tőle kapott ihletet. Megfordítva: Vico is többet köszönhet Cro­cénak, mint neki szentelt alapvető könyvét. Ha igaz, hogy Vico szellemét idézik egyes szubsztantív történetfilozófiai konstrukciók, mint akár a hegeli spirál vagy a születő és hanyatló civilizációk körforgásának spengleri víziója, még inkább igaz, hogy a crocei szellemfilozófia alapképlete vicói. Az a kör, mely Croce rendszeré­ben összekapcsolja az elméleti és a gyakorlati szellem négy autonóm formáját, az esztétikát, a logikát, az etikát és a gazdaságot, vicói kör. ш BENEDETTO CROCE: La poesia di Dante. Laterza, Bari, 1921. 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék