Hadtörténelmi Közlemények, 26. évfolyam, Hadtörténelmi Intézet (Budapest, 1979)

1. szám - A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulójára - Józsa Antal: Az internacionalisták szervezése és a Magyar Tanácsköztársaság katonai megsegítése. – A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulójára. 1979. 22. p.

1918. november 15-én kelt 260. sz. parancsával a Vörös Hadseregben szolgálatot teljesítő önkéntesek, köztük internacionalisták, eredetileg meghatározott, általá­ban 6 hónapos szolgálati idejét meghatározatlan ideig, a frontokon folyó had­műveletek befejezéséig hosszabbította meg. A rendelet érvényét kiterjesztették valamennyi fegyveres testületre, a karhatalmi csapatokra, az élelmiszerbegyűjtő osztagokra, a vasúti biztosító erőkre, amelyek soraiban nem kevés internaciona­lista is szolgálatot teljesített. 4 Komoly ellentmondás jelentkezett az európai for­radalmi folyamat támogatásán fáradozó legfelső pártvezetés és a Trockij irá­nyítása alatt álló Forradalmi Katonai Tanács intézkedései között. Az utóbbi közvetlen alárendeltségébe tartozott I. I. Vacetisz, a szovjet fegyveres erők fő­parancsnoka, akinek ennek révén meg volt kötve a keze. Az adott helyzetben a kommunista csoportok tagjaik tekintélyes részét egyenként berendelték a köz­pontba és elősegítették hazatérésüket. A katonák többnyire hosszú szabadságot vettek ki és ezt az időt használták fel a hazatérésre. Ott, ahol az eltávozást kol­lektíven kísérelték meg, fegyelemsértésekre került sor. Az OK(b)P Külföldi Nyelvcsoportjainak Föderációja, hogy elkerülje a még harcképes internaciona­lista alakulatok felbomlását és enyhítse a párt és a katonai vezetés egy része kö­zött keletkezett nézeteltérést, az internacionalista alakulatok összevonását és az ukrajnai frontra való összpontosítását kezdeményezte. Közvetlenül a Magyarországról származó kommunisták október 24-én tartott értekezlete után, pontosabban 27-én alakult meg az OK(b)P Külföldi Nyelvcso­portjai Föderációjának katonai osztálya, melynek élére a magyarországi szár­mazású Freistadt Fülöp került, aki ekkor érkezett a permi frontszakaszról Moszkvába. Az osztály feladatát a Föderáció az internacionalista vöröskatonák Ukrajnába történő irányításában jelölte meg. 5 Első lépésként az I. moszkvai in­ternacionalista ezred Kurszkba való irányítását határozta el, ahonnan később az ukrán vöröscsapatok a breszt-litovszki békeszerződés semmissé nyilvánítása után megkezdték előnyomulásukat a központi hatalmak kivonuló megszálló csapatainak nyomában. Az ezredet a Föderáció katonai osztálya az ukrán had­ügyi népbiztos rendelkezésére kívánta bocsátani. Ide szándékozott irányítani 700 internacionalistát Permből, valamint a Tambovban jelentkező önkéntese­ket, akiket a katonai osztály tartalékaiból láttak el megfelelő ruházattal. 6 Ezzel egyidőben a Föderáció megnyugtató felhívást tervezett kibocsátani a különböző arcvonalakon harcoló csapatok internacionalista harcosaihoz, hogy várják meg a parancsnokságok intézkedéseit, addig is teljesítsék vállalt kötelezettségeiket. Freistadt, a katonai osztály vezetője, egész november folyamán nem jut be je­lentéstételre a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa elnökhelyetteséhez, Szkljánszkijhoz, hogy az internacionalista alakulatok ukrajnai összpontosításá­nak elhatározása parancs formájában jelenjen meg. Nem kapott lehetőséget a kihallgatásra. December 3-án végül írásban terjesztette elő a Föderáció határo­zatát, s ígéretet kapott, hogy Szkljánszkij fogadja. Közben a Moszkvában össz­pontosított internacionalisták türelmetlenkedtek. A Föderáció december 4-i ülé­sének jegyzőkönyvéből kiderül, hogy — a katonai operatív vezetéstől eltérően — Lenin felismerte az internacionalisták ukrajnai összpontosításának politikai és lélektani jelentőségét, s szakított magának időt arra, hogy erről a kérdésről a Föderáció akkori elnökével, Rudnyánszky Endrével tárgyaljon. ígéretet tett, hogy a Munkás-Paraszt Védelmi Tanács (amely november 30-án alakult Lenin 4 Prikázi RVSZR (A Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsának parancsai) No. 260. ot. 15 nojabrja 1918 g. 5 CPA IML 549. f., 1. op., 1. ő. e., 2. 1. 6 Uo. — 25 — !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék