Hadtörténelmi Közlemények, 27. évfolyam, Hadtörténelmi Intézet (Budapest, 1980)

4. szám - Bibliográfia - Az 1978. évi, Magyarországon megjelent hadtörténelmi irodalom bibliográfiája. I. rész. (Viniczai István – Windisch Aladárné). – Bibliográfia. 1980. 658. p.

szag-térképei re vonatkozó megállapítá­sokhoz. — ' Geodézia és Kartográfia, 1978. 6. sz. 452—458. p. Tóbiás Áron: Nyírbátor és a Báthoriak. [Üj múzeum.] — Üj Tükör, 1978. 49. sz. 10—11. p. Várady­Sternberg János: Egy ukrán festő ismeretlen képe II. Rákóczi Ferencről. — ÉT, 1978. 23. sz. 710—713. p. Varga—Takács [Tibor] : Hadsereg szüle­tett. 1918—1978. (Kiállítás a Hadtörté­neti Múzeumban a Vörös Hadseregről.) — Határőr, 1978. 10. sz. 13. p. Általános és összefoglaló munkák Altunin, A.: A Szovjetunió polgári védel­me fejlődésének alapvető szakaszai és irányai. — Ho, 1978. 2. sz. 94—99. p. U. a. Polgári Védelem, 1978. 2. sz. 4—6. p. Efimov, G. P:: A városokért vívott harc­tevékenységek. — Ho, 1978. 4. sz, 6— 14. p. László Lajos: Európai semleges államok légiereje. (Fejlődéstörténet.) 2—13. r. — Re, 1978. 1—12. sz. 10—11. p. Rázsó Gyula: „A csataterek királynője". A gyalogság újjászületése a XV— XVI. században. — ÉT, 1978. 4. sz. .99—102. p. Szabó Miklós: Az összfegyvernemi maga­sabbegység együttműködése a légierő­vel, tüzérséggel és harckocsikkal a har­cászati mélység áttörése során (1941— 1945). — Ho, 1978. 2. sz. 86—93. p. A szakasz és a század harcászata. Harci ' példák a Nagy Honvédő Háborúból, (írták: A. M. Adgamov, E. T. Marcsen­ko stb. Taktika v boevüh primerah. Vzvöd. Taktika v boevüh primerah. Rota. Ford. Nagy László, Kozák Mik­lós.) Bp. Zrínyi K. 1978. 373 p. illusztr. A zászlóalj harcászata. Harci példák a Nagy Honvédő Háborúról (Taktika, v boevüh primerah. Batal'on. [írták:] E. T. Marcsenko, A. K. Sovkolovics [stb.] Ford. Képíró Gábor.) Bp. Zrínyi K. 1978. 242 p. illusztr. Vártörténet Csorba Csaba: Esztergom hadi krónikája. Bp. Zrínyi K. 1978. 235 p. 24 t. Forgách Simon 1570. évi jelentése a török várakról. [Közread, bev., és ford. Pro­kopp Gyula. (Nógrád m. múzeumi év­könyv. "2 3. köt. 1977.) 389—396. p. Joó Tibor: A regééi vár. (14—18. sz.) Miskolci Herman Ottó Múzeum Közle­Visy Zsolt: Pannóniai limes-szakaszok lé­gi fényképeken. — Szabó Klára— Lő­rin.cz Barnabás: Jelentés az Intercisa— 2. jelzőtorony feltárásáról. (A XI. Nem­zetközi Limeskongresszuson kiállított anyagról, említés a Hadtörténelmi Inté­zet Térképtárai térképeiről is.) — Ar­cheológiai Értesítő, 1978. 2. sz. 235— 259. p. Zolnay László : Mátyás király temetési pajzsa. Egy magyar műtárgy kalandos sorsa. — Budapest, 1978. 1. sz,. 42—44. P. menyei, 16. köt. Miskolc, 1977.) 29—35. P­Kecskés László: Komárom erődrendszere. — Műemlékvédelem, 1978. 3. sz. 193— 222. p. Kiss Anikó: A gyulai vár. Gyula, 1977. 34 p. illusztr. (A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiad­ványai. 71.) Marosi Endre: Gyávák voltak-e az egri hősök utódai? A vár feladása 1596-ban. — ÉT, 1978. 29. sz. 914—917. p. Miklós Zsuzsa: Árpádkori földvár Vác­hantyán—Várhegyen, — Archeológiai Értesítő, 1978. 1. sz. 95—105. p. Nagy József: Eger története. Bp. Gondo­lat, 1978. 388 p. 24 t Bibliogr. 374—377. p. Nagy László: A végvári dicsőség nyomá­ban. (Bp. Zrínyi K. 1978.) 274 p. il­lusztr. Bibliogr. a jegyzetekben. Tóth Endre: Sabaria — Szombathely ka­roling vára. — Vasi Szemle, 1978. 3. sz. 396—413. p. A haditechnika története Horváth Árpád: Régi fegyverek. Német harckocsi prototípus 1917-ből. Szórólö­vegek. — Haditechnikai Szemle, 1978. 3. sz. 90. p. Horváth Árpád: A tábori telefon histó­riája. — N, 1978. 11. sz, 16. p. Kováts Zoltán: Óriáslövegek és alkalma­zásuk. [A tűzfegyverek kialakulásától napjainkig.] — Haditechnikai Szemle, 1978. 1. sz, 36—39. p. Nagy István György : A sziabadsagharc hadi rakétái — ÉT, 1978. 10. sz, 290., 299. p. Sárhidai Gyula: Lövészpáncélosak a má­sodik világháború végéig. — Haditech­nikai Szemle, 1978. 4. sz. 155—160. p. Sárhidai Gyula : A repülőgépipar helyzete és teljesítményei Magyarországon a II. A HADMÜVESZETTÖRTENET ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 10* — 665 —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék