Hadtörténelmi Közlemények, 118. évfolyam, Hadtörténeti Intézet (Budapest, 2005)

4. szám - Tanulmányok - Makai Ágnes - Sallay Gergely Pál: A Mária Terézia Katonai Rend történetének utolsó fejezete. - 2005. 1051. p.

Vezérkar főnökének 24 1943. szeptember 9-i bizalmas tiszti parancsa plasztikus képet fes­tett a Rend iránti kérvényekből kiolvasható szemléletről: „egyre többen [...] jelentkez­nek, akik lényegében nem tettek többet, mint ami esküjük szerint kötelességük volt [...] Ez a_kitüntelés_hajhászás egyrészt ellentétben áll a^Szolgálati Szabályzatbanjninden honvédtől megkövetelt szerénységgel, másrészt arra mutat, hogy egyesek híjjával [sic!] vannak minden önbírálatnak. Ennyi Mária Terézia Rend tettel, amennyi most utólag ki­bontakozik, nem csak hogy csatát nem veszíthettünk volna, hanem több nagy döntő csa­tát kellett volna megnyernünk [...] Elvárom, hogy ezek, a tisztikarra szomorú fényt vető visszásságok [...] megszűnnek és a jövőben csak szigorú önkritikával megfontolt, részle­tes tanúnyilatkozatokkal alátámasztott és az összes elöljárók által alaposan (nem általá­nosságban) véleményezett kérvényeket fogok látni." 25 Bár a kérelmek valóban sok tekintetben nem feleltek meg a követelményeknek, ettől függetlenül elbírálásukra szükség volt. Káptalani ülést kellett tehát összehívni, amely bírál és javaslatot tesz. Az első világháborús haditetteikért kitüntetett, Magyarországon élő Má­ria Teréziás lovagok közül kerültek ki - felkérésre - a káptalan tagjai. Elvállalta a feladatot Janky Kocsárd 26 nyugállományú vezérezredes, Metz Rezső 27 nyugállományú altábornagy, Kratochvil Károly 28 nyugállományú altábornagy, Wulff Olaf 29 nyugállományú folyamőr vezérfőkapitány, Seydl Jenő 30 nyugállományú vezérőrnagy, Ungár Károly 31 ezredes (ké­sőbb vezérőrnagy) és Ambrózy György 32 nyugállományú százados (később őrnagy). 1941. IX. 6 - 1944. IV. 19. között a M. kir. Honvéd Vezérkar főnöke vitéz Szombathelyi Ferenc (Győr, 1887. V. 17 - Pétervárad, 1946. XI. 4.) vezérezredes volt. (Szakúly Sándor: A magyar katonai felső vezetés 1938-1945. Lexikon és adattár. Budapest, 2003. [A továbbiakban: Szukály 2003.] 331-332. o.) 25 HL Vezérkari Főnökség iratai 54.316/Eln. 4. vkf.-1943. sz. 26 Vitéz bulcsi Janky Kocsárd (Déva, 1868. II. 11 - Debrecen, 1954. X. 20.) cs. és kir. ezredes, m. kir. ve­zérezredes. 1886-1889 között elvégezte a bécsújhelyi Mária Terézia Katonai Akadémiát, 1896-1898 között a bécsi Hadiiskolát. 1889-1914 között különböző vezérkari tiszti beosztásokban szolgált, az első világháborúban a cs. és kir. 4. huszárezred, majd a cs. és kir. 6. (később 1.) lovasdandár parancsnoka. Több hónapos román in­ternálás után 1919. IX. 19-től a szegedi gyaloghadosztály, 1920. III - 1922. X. 25. között a szegedi katonai körlet, illetve az 5. vegyesdandár parancsnoka. 1922. X. 25 - XII. 7. között a HM VI. csoport, majd 1922. XII. 7 - 1925. XI. 18. között a HM Katonai Csoport főnöke, 1925-1930 között a honvédség főparancsnoka. 1930­ban nyugállományba vonult. 1922-ben megkapta a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét. {Felszeghy: i. m. 256-257. o.; Hofniann - Hubka: i. m. 156. o.; Szakúly Sándor: Az ellenforradalmi Magyarország (1919­1944) hadseregének felső vezetése. Adattár I. Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 2. sz. 383. o.) 27 Vitéz lovag spondalungai Metz Rezső (Budweis, 1861 - Budapest, 1943. X. 21.) cs. és kir. altábornagy. 1879-1914 között csapattiszti beosztásokban szolgált, az első világháborúban a cs. és kir. 19. gyalogezred, a cs. és kir. 23. gyalogdandár, majd a cs. és kir. 11. gyaloghadosztály parancsnoka. 1921-ben megkapta a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét. (Felszeghy: i. m. 255. o.; Hofmann -Hubka: i. m. 208. o.) 28 Szentkereszthegyi Kratochvil Károly (Brünn, 1869. XII. 13 - Budapest, 1946. IX. 19.) cs. és kir. ezre­des, m. kir. altábornagy. 1903-1905 között a Ludovika Akadémia tanára. Az első világháborúban ezred- és dandárparancsnok, 1918. Xl-től az erdélyi katonai kerület, majd az általa megszervezett Székely hadosztály pa­rancsnoka. 1921. III-tól a debreceni katonai körlet, 1922. VIII-tól a 6. vegyesdandár parancsnoka. 1923. Vili­től a M. kir. Hadtörténelmi Múzeum igazgatója. 1925-ben nyugállományba vonult. 1929-ben megkapta a Má­ria Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét. (Lexikon: i. m. 394. o.) 29 Báró Wulff Olaf Richárd (Budapest, 1877. II. 12 - Costa Rica, 1955. VI. 12.) cs. és kir. fregattkapitány, m. kir. folyamőr vezérfőkapitány, 1920-tól a m. kir. Folyamőrség megteremtője és első parancsnoka. 1914. IX-X. között a Dunaflottilla megbízott parancsnoka, majd monitorparancsnok. 1917-től az I. monitorcsoport (később I. monitorosz­tály), 1918. IV-IX. között az osztrák-magyar haditengerészet Fekete-tengeri különítményének parancsnoka. 1922-ben megkapta a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét. (Felszeghy: i. m. 255. o.; Lexikon: i. m. 735-736. o.) 30 Nemes Seydl Jenő (Pozsony, 1868 - Budapest, 1945. VII. 29.) cs. és kir. alezredes, m. kir. vezérőrnagy. Az első világháborúban, majd azt követően 1922-ig csapattiszti, 1922-től honvédelmi minisztériumi beosztá­— 1058 —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék