Hajdú-Bihari Napló, 1962. december (19. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-09 / 288. szám

7» A játékosoké a szó .. . A DVSC labdarúgói beszélnek az őszi idény érdekes epizódjairól Tizenhárom mérkőzést ját­szott a DVSC labdarú í-csapa­ta az NB I. őszi idényében. Tizenhárom izgalmas csata folyt a pályákon, feszültséggel, örömökkel és keserűségekkel telítve. Mindezekről írtak az újságírók, nyilatkoztak a sportvezetők, az edzők; az'olva- sók képet kaphattak a mérkő­zések lefolyásáról, az eredmé­nyekről, a gólokról. A szurko­lók ezrei is hallatták vélemé-' nyűket, csak éppen a főszerep­lők, a DVSC labdarúgói ma­radtak „némák”... Ezt a hiányosságot pótoljuk most. Megszólaltatjuk a játé­kosokat, akik az alábbiakban elmondják az általuk legérde­kesebbnek tartott epizódokat, eseményeket. Tehát a játékosoké a szó... JAKAB SÁNDOR: A Ferencváros ellem fordult elő velem nemcsak az őszi idény, hanem a labdarúgó­pályafutásom legérdekesebb epizódja. Az a bizonyos fejes­gól. -Én juttattam saját kapum­ba. Ez volt a Ferencváros má­sodik gólja, 2:0 lett a vendé­gek javára ... A lövésre hiába vetődtem, a labda túljutott rajtam. Már azt hittem, az alap­vonalat is elhagyja a labda, amikor hirtelen ütést éreztem a fejemen. A labda volt, s mi­re visszafordultam, már bent táncolt a kapuban ..; Remélem, nem lesz többé ilyen „érde­kes” epizód életemben ... LANDI FERENC: Sok mérkőzésen vettem már részt, de még olyan körülmé­nyek között nem álltam a ka­puba. mint Szombathelyen. Hó, sár, latyak, víz; volt ott min­den. ami nem a labdarúgó­mérkőzések tartozéka. Külö­nösen bosszantott ez engem, mert náthásán vállaltam a já­tékot. S hogy, hogynem a sok védés közben vett hideg fürdő következtében — elmúlt a nát­hám. Azért a megfázott sport­tolóknak mégsem ajánlok „szombathelyi” fürdőt, azt hi­szem, ezzel a sportorvosok is egyetértenek. BECK FERENC: Legkellemesebb epizód volt az számomra, amikor Debre­cenben a Dorog ellen szabadrú­gásból megszereztem a győztes gólt Viszont az is igaz, hogy ezt a gólt a volt egyesületem, a Tatabányai Bányász ellen szerettem volna elérni. Igaz, lehetett volna másik is, de nem sikerült Majd legköze­lebb ... VARSÄNYI ANTAL Mindössze egyszer játszot­tam a DVSC-ben NB I-es baj­noki mérkőzésen, Budapesten a Bp. Honvéd ellen. Az igazat megvallva, amikor a „mester” közölte velem, íhogy én leszek a jobbhátvéd, valósággal resz­ketni kezdett a térdem. És ez tartott a mérkőzés tizedik per­céig. Aztán már nem volt semmi baj, nem volt okom az izgalomra. GELLÉR ISTVÁN: Legemlékezetesebb számom­ra az őszi idény első mérkőzé­se, ugyanis első ízben játszot­tam NB I-es mérkőzést. S ami még kellemesebb, 9-es osztály­zattal jutalmaztak. Visszaver­tük a pécsiek támadásait, s idegenben az első mérkőzésen megszereztük az első bajnoki pontot. Még egy kellemes epi­zód: a Ferencváros ellen az utolsó pillanatokban a gólvo­nalról fejeltem vissza a lab­dát. És két kellemetlen: Fried- manszki és Pál I. elleni sza­bálytalankodásaimért két 11-esből két gólt kaptunk.., KOVÁCS SÁNDOR: Érdekes, a labdarúgók egy- egy gól elérésénél összeölel­keznek. csókolóznak, talán Szenvedélyesebben, önfeled­tebben. mint a szerelmespárok. Mindig mosolygok, ha eszembe jut Csekő Miki esete. A Vasas elleni kiegyenlítő gólunknál Csekő magasra emelt karok­kal fejezte ki örömét, s mivel egyetlen játékostársa sem volt közelben, hirtelen Bállá Gyu­la játékvezető nyakába ugrott, s őt csókolgatta ... JUHASZ GYULA: Kellemes érzés volt, amikor anyaegyesületem, az Újpesti Dózsa ellen játszhattam a Me­gyeri úti stadionban, s jól ment a játék. Az újpestiek csak nagy szerencsével mentették meg az egyik pontot. Sok ilyen mérkőzésen szeretnék játszani. SOMODI FERENC: Volt elég küzdelemben ré­szem az őszi idényben, volt öröm, volt bánat. S legna­gyobb örömöm? Az volt a legszebb, amikor a játékve­zető a Tatabányai Bányász eilend mérkőzés végét jelezte. Alig vártam a játék végét — annyira fájt a lábam .., GAZSÓ ILLÉS: A DVSC NIJ I-es újonc csapatában újoncként az Új­pesti Dózsa ellen szerepeltem. Életem első NB I-es mérkő­zésén a legnagyobb örömet az jelentette, hogy én szerez­tem meg életem első NB I-es góljával a DVSC-nek a ve­zetést. BŐD AI FERENC: Vegyes érzelmek fűződnek első NB I-es mérkőzésemhez, melyet a DVSC-ben játszot­tam — Szombathelyen. Saj­nálom, hogy csak 3-asra ját­szottam, s bánt, hogy kihagy­tak a győztes csapatból. Ta­vasszal igyekszem visszake­rülni ... ZILAHI ZOLTÁN : Számomra az volt a leg­kellemesebb, hogy az őszi idény végén, hóban, sárban is végig bírtam a mérkőzések fáradalmait. S ha visszagon­dolok az évekkel ezelőttire?... A kemény edzéseknek köszön­hető a jó erőnlét, s részem­ről annak is, hogy igyekszem a jövőben is jól felkészülni a találkozóra. Beláttam, hogy az élvonalban megmaradni, sokszor csak lemondásokkal lehet... MOLNÁR JANOS: A Salgótarján és a Tatabá­nyai Bányász ellen a vezetést az én góljaimmal szereztük meg, a Vasas elleni találkozón pedig a kiegyenlítő gólt rúg­tam. Hát nem bosszantó, hogy még egyszer sem tudtam győ­zelmet jelentő gólt rúgni?! PUSKÁS LAJOS: Győrben vívtuk a legizgal­masabb mérkőzést. Kellemet­len volt az, hogy egymásután kétszer is kihagytam olyan tiszta helyzetet, melyet bár­melyik gimnazista berúg. A befejezés előtt azonban min­den jóra fordult. Harmadjára sikerült. Zilahi tálcán tette elém a labdát, felnéztem, a kapus kimozdult, mellette biz­tosan lőttem a hálóba. Ki­egyenlítettünk. Minden jó, ha a vége jó... CSEKŐ MIKLÓS: Mindössze négyszer játszot­tam ősszel NB I-es bajnoki mérkőzésen. S nemcsak an­nak örülök, hogy a Vasas el­len én adtam Molnárnak a kiegyenlítés előtt a labdát, hanem annak különösen, hogy egyszer sem voltam vesztes csapat tagja... KERTÉSZ TAMAS: A legérdekesebb epizód? Kétségtelenül a Ferencváros elleni mérkőzésen történt. Ugyan nem velem, hanem Zilahi Zolival, de soha nem felejtem el... Az újságok azt írták, s a góllövőlistán is úgy tartják számon, hogy Géczi öngóljával egyenlítet­tünk ki. Pedig nem így tör­tént. Egészen közel voltam, jól láttam: A szögüetrúgásna Géczi kijött majd az ötösre, Zilahi a kapusnak háttal, nya­kát behúzva a lelátón kereste valamelyik ismerősét. Eköz­ben hatalmas ütés a fejére — Géczi a labdát ököllel Zola fejére ütötte, Zilahi fejéhez kapva összeesett, fejétől a lab­da a kapuba pattant. A földre került Zilahihoz szóltam: „Zo­li, felkelhetsz, gólba pattant a labda, középre kell menni.” Zoli felkelt, ö volt a DVSC második góljának a szerzője, ha akarta, ha nem... NAGYKAPOSI ELEMÉR: Érdekes volt számomra az a feladat, amikor a Bp. Hon­véd ellen Tichyt kellett sem­legesítenem. Játék közben Tichy Lajos megkért, játsz- szam finoman, mert neki a másik vasárnapon az osztrá­kok ellen keli a magyar válo­gatottban szerepelnie. Mond­tam neki; „Ne félj, nem bán­talak.” Bizony egyszer any- nyira finom voltam, hogy még a közeléből is elkerül­tem. S Tichy Lajos abban a pillanatban gólt lőtt... A DVSC NB I-es labdarú-, góinak elmondott élményeit feljegyezte: Fűlep Kornél vs/wwwwwwvwvwwwwwwwww Megírná! A Hajdúsági Aruház és a Hajdú megyei Vas- és Mű­szaki Nagykereskedelmi Vállalat december hó 10—15-ig délután 2 órától 6 óráig a Hajdúsági Áruházban a Csepel gyártmányú (Pannónia) varrógépekkel vé­gezhető munkáról varrásbe mutatót trendez. Az érdek­lődőket szeretettel várja a rendezőség. MH. 44 Figyelem! Használt bútorok és egyéb lakberendezési tárgyak, háztartási kisgépek, rádió, óra, hangszer és más mű­szaki cikkek vétele és eladása a Csapó utca 25 sz. alaittd üzletünkben. Felvásá rlónk hívásra házhoz megy. Azonnali készpénzfizetés. Az eladótól a bútort díjmentesen beszállítjuk. Telefon : 30-53 Egyedi bútorkészítést rövid határidőre vállalunk. Asz­talos és Kárpitos Javító Ktsz, I>ebrecen, Csapó u. 103 Telefon: 22-85. iiiuuuiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuuiuiiuiiuiiuiiuiiuiiuiuuu HOSSZÚLÁBÚ REKORDEREK Jutta Heine, a nyugatnémetek „hosszúláb”-ja. Lábhossza testmagasságának 61 százalé­kát teszi ki A 'könnyűatlétika két csil­laga: az amerikai Wilma Rudolph, a „fekete gazella” és Jutta Heine, aki az idei belg­rádi Európa-bajnokságon nem - először bizonyította be kivéte­les tehetségét. Wilma Rudolph az elmúlt évtized egyik leg rokonszen­vesebb és legtehetségesebb nő­sportolója. A százméteres sík­futás világcsúcsát 11.2, a két­százméterét 22.9 másodperccel tartja. Mint a képen is látszik, az amerikai rövidtávfutó hosz- szú, magas növésű, aki nem szapora, rövid, hanem hosszú, nyújtott lépésekkel futja végig i a távot. Már a londoni olim- i pián is feltűnt, hogy a leg- | eredményesebb női futó más, t mint az addig általános sprip- tertípus. Fanny Blankens- Koen, majd a világhírű Marjo­rie Jackson egyaránt hosszú lábaival érte el a sikert. A nyugatnémet Jutta Heine is a hosszúlábú futónők közé tartozik. Lépése 2,10 méter, ami nagy gyorsaságát magya­rázza. Edzője a kezdeti 1,80 méterről javította a lány fu­tási technikáját. A római olim­pián jó eredményei ellenére sem mondhatták el, hogy Jutta érett rövidtávos. Csak az 1961-es évben érte el formá­ja csúcsát, amit azóta is tar­tani tudott. A szakértők vé­leménye szerint az ő sikerének a titka — az edzések mellett — hosszú lábaiban keresendő. Jutta Heine lábainak hossza 110 cm, 100 és 200 méteren Európa-csúcs tartó. Az utóbbi évek női rova­ta vfutóinak szakelemzése ér­dekes megállapításokat tett Levonta azt a következtetést* hogy a legeredményesebbek azok, akiknél a láb hossza a testmagasság 54 százalékát te­szi ki. Az előbb említett két leány megfelel ennek a köve­telménynek. Wilma Rudolph Még ma sincs vége a labdarúgó NB I. őszi idényének A labdarúgó NB I-ben hi­vatalosan ugyan befejeződtek már az őszi idény küzdelmei, azonban még mindig van hátra két elmaradt mérkőzés. E találkozó egyikét ma bo­nyolítják le. A mérkőzést Győrben a Győri ETO az Újpesti Dó­zsával játssza. Ugyancsak mára tervezték a másik elmaradt mérkőzést, a Tatabánya—Bp. Honvéd ta­lálkozót is. A mérkőzést azon­ban még ma sem játsszák le. Egy meccs tehát még min­dig hiányzik az őszi végered­ményhez. A Sportfogadási és Lottóigazga­tóság közli, hogy a december 9-i, 49. heti totószelvényekről törölték a Tataibánya—Bp. Honvéd mérkő­zést. Helyette a Grenoble—Toulouse francia bajnoki találkozó számit. (MTI) Hétfőn: Sportakadémia Debrecenben A debreceni városi testne­velési és sporttanács elnök­sége második sportakadémiai előadását rendezi december 10-én, hétfőn délután fél 5 órai kezdettel Debrecenben, az Ady Endre művelődési ott­hon nagytermében. Ez alka­lommal Pető Béla, a Sport és Tudomány főszerkesztője Az olimpiai eszme és a béke cím­mel tart előadást. Az előadás után kerül sor a Ki mit tud? sportvetélkedő második fordulójára. Sport­filmek vetítésével zárul a vtst hétfő esti sportakadé- miája. SPORTHÍREK A D. Vörös Meteor NB I-es sakk­csapata ma délelőtt Budapesten a Bp. Petőfi ellen játszik bajnoki mérkőzést. A DEAC sakkozói ugyancsak a fővárosban játszanak a Maróczy-kupáért. Ellenfelük: a Vasas Izzó. Berettyóújfalui SE—DVSC és Püspökladányi VSK—D. Kinizsi elhalasztott megyei ifjúsági lab­darúgó bajnoki mérkőzéseket rendeznek ma Berettyóújfaluban és Püspökladányban. Az országos ifjúsági súlyemelő csapatbajnokság küzdelmeit ma bonyolítják le Budapesten. A labdarúgó játékvezetők de­cember ló-én, hétfőn este 6 óra­kor, a megyei tanács III. emele­ti nagytermében taggyűlést tar­tanak. A labdarúgó NB I. tartalékbajnok' ságában a DVSC 10 ponttal a 12. : helyen áll, megelőzve a Dorog (9) Ludas Matyi Bábszínház műsora december 9-én, va­sárnap de. 10 órakor, du. 3 órakor RAVASZDI RÓKA, VITÉZ LÁSZLÓ, MIÉRT RÖVID A MACKÓ FARKA? de. Hüvely Matyi-, du. Csipke Ró zsika-bérletben. /V/k «sA/WV\AAAAA<\A/\A/ Í Családiházat ;! épít? Mindennemű ' > építési anyagot ,' BÖ VÁLASZTÉKBAN 11 kaphat a TÜZÉP Vállalat telepein! S Most vásárolja meg! Íj A/WWVWVWWVNÄ/V Wilma Rudolph, a „fekete gazella”, az évtized legered­ményesebb nőatlétája lábai magasságának 58, Jutta Heinének 61 százalékát adják. Ez az érdekes tudományos megállapítás sok segítséget nyújthat a könnyűatléták ki­válogatásánál, a tehetségek felkutatásánál jciiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiy, = A Dongó Színpad §j új műsora: 5 „Eles anyanyelvűnk” § S Minden szombaton és va- s Z sárnap este 7 órakor az S S Ady Endre művelődési ház- j5 — ban, Vörös Hadsereg útja S ■5 28 IC. Jegyek válthatók — S szombaton de. 8—1 óráig, -g SE du. 4-től, vasárnap d. 10-től S ™ 12-ig, du. 4 órától. MH. 52 S illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll A jelzőtábla figyelmeztet! A KÉPCSARNOKTÓL! Debrecen, Vörös Hadscnz •> 1—3. ZSÁKUTCÁBA KERÜLHET ha gépkocsiját baleset éri és nincs általános gépjárműbiztosítása! Állami Biztosító ^■i-*’i‘+*+*+*+*****w*** NAPLÓ a Magyar Szocialista Munkáspárt Hajdú-Blbar megyei Bizottságának lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Pallás Imre Szerkesztőség: Debrecen. Tóthfalusl tér 10. Telefon : íl-40 Kiadja a Naplő Lapkiadó Vállalat Debrecen, Vörös Hadsereg útja 11 Felelős kiadó: Balogh Endrén* Telefon: SO-ól Terjeszti a Magyar Posta Előfizetési díj egy nőra: 11 forint Előfizethető » helvt postahivata­loknál és kézbesítőknél Szabadság Lapnyomda Debrecen, Feleiéi vezető: Bazsó László és a Szombathelyi Haladás (3 pont) csapatát. A megyei és a debreceni kézi­labda szövetség évi beszámoló gyűlését ma délelőtt 9 órakor tartja a Postás Bethlen utca 3. szám alatti kultúrtermében. DEBRECEN MAI t&ctfníí&aca LABDARÜGÁS GÖCSr-pálya, 10 óra: D. Dózsa I.—D. Dózsa n. Barátságos mér­kőzés. RÖPLABDA DVSC sportcsarnok, 10 óra: DEAC—Zuglói Damiuvia. Férfi NB I-es bajnoki találkozó. TEKE Klinikád pálya, 7.30 óra: Debre­cen—Miskolc. Férfi válogatott mér­kőzés. |9 Karácsonyra Jy ■ ygjj képet, II grafikát, iparművészeti i| U alkotást

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék