Hajdú-Bihari Napló, 1981. április (38. évfolyam, 77-100. szám)

1981-04-29 / 99. szám

OLVASÓK VÉLEMÉNYE A KÖZLEKEDÉSRŐL A Napló A hét témája cí­mű sorozatában legutóbb a megyeszékhely hatodik öt­éves terv során formálódó új közlekedési arculatáról közöl­tünk cikksorozatot. A mindannyiunkat érintő témával a Kölcsey Ferenc Művelődési Központban ma, április 29-én 18 órától meg­rendezendő közlekedési anké- ton újra foglalkozunk. Ezút­tal az olvasók véleményére és kérdéseire leszünk kíván­csiak. A kérdésekre meghí­vott közlekedési szakemberek válaszolnak. W^yA'.l á T* W*.msVA ti /! / tTTl TZ lm Félreértés ne essék, a falfeliraton szereplő együtteseket magunk is szeretjük, de azt a gyakorlatot egyáltalán nem, hogy a jobb sorsra érdemes zenekarok nevével csúfítják el a drágán épített házak falait. Ráadásul a furfangos „rajongók” sokszor szinte eltávolíthatatlan festéket használnak nem túl eredeti gondolataik „falravetéséhez”. Nem ritkán pedig olyan feliratok is feltűnnek a falakon, amelyet a nyomdafestékhez hasonlóan a fényképezőgép lencséje sem tűr el. Tegyük hoz­zá, erkölcsi érzékünk is nehezen ... Mivel gyaníthatóan — vagy legalábbis remélhetően — a képen is szereplő „gondolatok” szerzői jobbára fiatalok, ta­lán megoldható lenne, hogy díszítő hajlamuknak megfelelő formát találjanak. (Kalmár István felvétele) A magyar nyelv hetének mai programja Ma, április 29-én két elő- kab László egyetemi adjunk- adást tartanak a megyében tus ad elő. Délután 14 órakor az anyanyelvűnk iránt érdek- Püspökladányban a Zalka lődőknek. Délelőtt 9 órakor Máté Általános Iskolában Berettyóújfaluban, a 2. szá- Nyelvünk virágai, a szólások mú Általános Iskolában If- címmel hallható dr. E. Kiss jóság, ifjúsági beszédmód és Sándor nyugalmazott főisko- magatartás címmel dr. Ja- lai tanár előadása. IFJÜ MATEMATIKUSOK. Hajdú-Bihar nyolc középis­kolájának huszonhét tanuló­ja jutott be az Arany Dániel matematikai emlékverseny második fordulójába, amely­re ma. április 29-én kerül sor a Fazekas Mihály Gimná­ziumban. Ez a versengés dön­ti el az országos helyezése­ket is. NÉMETH LÁSZLÖ-EM- LEKVlES. Az író születésé­nek SO. évfordulójáról emlé­kezik meg ma, szerdán 15 óra 20 perces kezdettel a KLTE irodalomtörténeti tan­székének rendezvénye a Kos­suth Egyetem XII-es előadó­termében. NÉPI IPARMŰVÉSZEK TÁRLATA látható a kábái Mácsai Sándor Művelődési Ház kisgalériájában május 10-ig. Nyakas Miklósné szö­vő, Kathy László szíjgyártó és Szoboszlai Gábor fémmű­ves kiállítását április 29-én, szerdán fél hatkor nyitja meg Cs. Tábori Hajnalka muzeológus. AMADEUS WEBERSINKE (NDK) zongoraestje ma, szer­dán este fél 8 órakor kezdő­dik a zeneművészeti főisko­lán. A IV. zongorabérleti hangversenyre jegyek az Or­szágos Filharmóniánál vált­hatók. KÖZLEMÉNYEK Tájékoztatjuk a T. Utazóké* zönséget, hon' autóbuszjáratain­kat április 30-án hét utolsó előt- tl munkanapjára, május 1-én munkaszüneti napra, 2-án mun­kaszüneti napra, 3-án munkaszü­neti napra, 1-én a hét első mun­kanapjára megállapított menet­rend szerint közlekedtetjük. Vo­lán C. sz. Vállalat, Debrecen. <x) Értesítjük a lakosságot, hogy vízvezeték-átépítési munkák mi­att 1981. máj. 2-től máj. 30-ig a Debrecen, Vörös Hadsereg útja, Dimitrov u. és a Vörös Hadsereg útja, Erzsébet u. kereszteződésé­ben forgalomkorlátozás lesz. Kérjük az arra közlekedőket, hogy a Jelzett helyeket óvatosan közelítsék meg és tartsák be a forgalmat Irányító táblák elő­írásait. Előre is megértésüket és türelmüket kéri a Vízmű és Gyógyfürdő Vállalat, (x) Megnyitottam kozmetikai sza­lonomat. Besenszkyné (Kati), Borz u. 25. (Mester u.-ból, Tar­fodrászat.) Telefon: 10-879. A Debreceni Közlekedési Vál­lalat értesíti a lakosságot, hogy az Üttörővasút május 1-én meg­kezdi az üzemelését. A vonatok Debrecen állomásról 8.00, 13.00 és 17.00 órakor, Hármashegyaljá- ról 9.00, 14.00 és 18.00 órakor in­dulnak. (x) „Ezermester és Cttörő Bolt Vállalat 4024 Debrecen. Csapó u. 4—«. T: 12-835 MNB 215-10 418 63” bélyegző elveszett, érvénytelen, (x) Áramszünet. 1981. május 6-án 7.30—13.00 óráig a Kossuth u. pá­ratlan oldalán a Kossuth Gya­korló Iskolától a Batthyány u.­ig- (x) Készülődés ű majálissá Javában folyik a május elsejei ünnepre való készülődés a debreceni Nagyerdőn. A majálisra több debreceni üzem, vál­lalat és intézmény települ ki a zöldbe. A felvonulás résztve­vőinek és a majálisozó debrecenieknek ellátásáról több ven­déglátó vállalat és ÁFÉSZ gondoskodik. Képünkön az Alföldi Vendéglátó Vállalat elárusítópavilon­ját építik az Ady Endre úton. Beiratkozás a dolgozók gimnáziumába A dolgozók debreceni gim- 1981. május 18-tól augusztus náziuma értesíti mindazokat, 31-ig szombat kivételével na- akik gimnáziumi tanulmá- ponta 13—17 óráig iratkoz- nyaikat (esti vagy levelező hatnak be. A jelentkezők vi- tagozaton) az 1981—82-es tan- gyék magukkal általános is- évben meg kívánják kezde- kólái bizonyítványukat. Je­ni, hogy az iskola irodájában lentkezési lapot az iskola iro- (Debrecen, Hatvan u. 44.) dájában lehet kérni. A boltok űonepi nyitva tartása Április 30. (csütörtök*: teljes munkanap. Az egy műszakos élelmiszerboltok hosszabbított nyitvatartással üzemelnek. Az ABC-áruházak és községenként legalább két-két élelmiszerbolt 19 óráig árusít. Az ennél egyéb­ként később záró élelmiszerüzle­tek a szokásos csütörtöki nyit­vatartási rendjük szerint üze­melnek. A vásárcsarnok Debre­cenben csütörtökön 18 óráig tart nyitva. Az Iparcikk- és ruházati üzletek, áruházak a csütörtöki nyitvatartási rendnek megfelelő­en várják a vásárlókat. A ven­déglátó üzletek a szombati nyit­va tartásnak megfelelően üze­melitek. Május 1-én valamennyi élel­miszer-, Iparcikk- és ruházati üz­let, valamint áruház zárva lesz. E napon zárva tartanak a piacok Is. Május 2-án (szombaton) szabad szombat. Valamennyi élelmiszer-, Iparcikk- és ruházati üzlet, va­lamint áruház zárva lesz. A ki­jelölt vendéglátó üzletek május l-én és 2-án tejet, kenyeret és péksüteményt árusítanak. Május 3-án (vasárnap) heti pi­henőnap. A másfél és két mű­szakos élelmiszerüzletek, vala­mint ABC-áruházak (kivéve az ABC vonzáskörzetébe tartozó boltokat) vidéken 7—12-ig, Deb­recenben 7—13 óráig lesznek nyitva. Az önálló települések élelmiszer-ellátásáról a helybeli vegyesboltok gondoskodnak. Vasárnap az áruházak, vegyes- iparcikk- és ruházati üzletek zárva lesznek. A piacok a vasár­napi nyitva tartásnak megfelelő­en üzemelnek. Ideiglenes forgalomkorlátozás Debrecenben A május elsejei rendezvények zavartalan lebonyolítása érdeké­ben április 28-án 6 órától május 5-én 16 óráig a Vörös Hadsereg útja és Bajcsy-Zslllnszky utca kereszteződésében minden jár­mű forgalma tilos. Április 30-án 16 órától május l-én 14 óráig minden jármű vá­rakozása tilos a Petőfi téren, a Vörös Hadsereg útján, a Kossuth utcán, a Széchenyi utcán a Kül­ső vásártérig, a Béke útján, a Dimitrov utcán, a Hatvan utcán a Pásti utcáig, a Bethlen utcán a Tanácsköztársaság útján, a Hu­nyadi és Mester utcán, a Sl- monyi úton, a Bem téren és a Csapó utcán. Április 30-án 20 órától május l-én 14 óráig a járművek vára­kozása, május l-én reggel 07 órától 14 óráig a Járművek for­galma is tilos a Tóthfalusi té­ren, a Zamenhoff utcán, a Ró­zsa utcán és a Sas utcán. Május l-én 09 órától 11 óráig terjedő Időszakban minden jár­mű forgalma tilos a Petőfi té­ren, a Vörös Hadsereg útján, a Kossuth utcán, a Széchenyi ut­cán a Külső vásártérig, a Béke útján és a Dimitrov utcán. Ugyancsak minden jármű for­galma tilos május l-én 10 órától 13 óráig a Hatvan, a Bethlen, a Péterfia, a Tanácsköztársaság, a Hunyadi, a Slmonyl, a Mester, a Csapó utcákon és a Bem téren. Április 30-án 16 órától május l-én 24 óráig megállási tilalom lesz a Nagyerdei körúton és a Pallagi úton a Vigadó tértől a Nagyerdei körútig. Május l-én 08 órától 24 óráig minden Jármű forgalma tilos a Nagyerdei kör­út által határolt utakon. (Ady Endre sugárút, Pallagi út, Oláh Gábor utca). A tiltott helyeken szabálytala­nul otthagyott járműveket az üzembentartók felelősségére és költségére elszállítják — tájékoz­tatta szerkesztőségünket a Deb­recen városi és járási Rendőr­kapitányság. Tnr TT Tp) In! I JcLi > ^ 1981. április 29., szerda Péter napja A Nap kél 5.31 — nyugszik 19.53 órakor VARHATÓ IDŐJÁRÁS: időnként erősen megnövekvő felhőzet, szórványos eső, zá­por, magasabb hegyeken hó­zápor. Megélénkülő, főként a Dunántúlon gyakran megerő­södő, nyugatira, északnyuga­tira forduló szél. A várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet: általában plusz 1, és plusz 6 fok között, szélvé­dett helyen gyenge fagy. Leg­magasabb nappali hőmérsék­let szerdán 11 és 16 fok kö­zött. (MTI) ÉPÍTŐTÁBOROK 24. ÉVADJA. A negyedszázados jubileumához közelgő önkén­tes ifjúsági mozgalom idei évadjában, június 28. és au­gusztus 22. között, négy tur­nusban 101 központi szerve­zésű építőtábor nyitja meg kapuit. Az ország különböző vidékein 54 ezer középisko­lás, szakmunkástanuló, egye­temista é.s főiskolás segít a népgazdaságnak. MODERN VILÁG. Éle­tünk, életmódunk megválto­zása a témája annak az elő­adásnak, amellyel ma. április 29-én IS órakor a püspökla­dányi művelődési központ­ban a járási egészségügyi hónap rendezvénysorozatát zárja be Matolcsi Lajos, a nagyközség tanácselnöke. FOTÓK A FŐVÁROSBAN. Vadász György fotográfiái­nak budapesti tárlata május 3-ig a Fészek művészklub (VII., Kertész u. 36.) Herman termében tekinthető meg délutánonként hallomás — Hiába vagy már ti­zenöt éve feleség és csa­ládanya, én a házasság minden nyűge ellenére ugyanúgy szeretlek most is, mint régen — mondja Kovács a pásztorórán Kissnének. — nos FILATÉLISTÁK FIGYEL­MÉBE! Egyszerre két új bé­lyeget, illetve bélyegsorozatot hoz forgalomba ma, április 29-én a Magyar Posta. A Ma­gyar Vadászszövetség cente­náriumára kibocsátott kétfo­rintos újdonság erdőrészletet és egy bőgő szarvasbikát áb­rázol, a hat értékből álló so­rozaton pedig történelmi ma­gyar zászlók láthatók. ÉVFORDULÓNAPTÁR Száznegyvenöt évvel ezelőtt, 1836. április 29-én született Baján Munkácsy Flóra színésznő, a ne­ves színész, Feleky Miklós fele­sége. o maga is vándorszínészek gyermeke volt, de már 18 éves korában a Nemzeti Színházhoz került. Nagy sikerrel Játszott ka­rakterszerepeket. Rendkívüli szépsége annyira elbűvölte Jó­kait, hogy róla mintázta az Egy magyar nábobban Mayer Fannyt. Klasszikus és társadalmi színmű­vek hősnőit egyaránt sikerrel alakította. Főbb szerepei közül kiemelkednek a Júlia-. Desde- mona- és Opbelia-alakítások Shakespeare Rómeó és Júlia, Othello és Hamlet című darabjai­ban, Schiller Stuart Máriájának alakítása, valamint Katona Bánk bánjában Melinda szlnrevitele. Művészetéről nagy elismeréssel irt a korabeli színikritika. Mun­kácsy Flóra élete utolsó éveiben írással is foglalkozott; sok érde­kes újságcikkben számolt be pá­lyájáról, valamint külföldi uta­zásairól. AZ ÜGYELETES HÍRSZERKESZTŐ Juhani Nagy János Telefon: 12-144 A KORSZERŰ TÁPLÁL­KOZÁS. Dr. Varga Gabriella belgyógyász főorvos április 29-én 18 órakor kezdődő fel- világosító előadásával zárul ma az egészségügyi hét Sár­rétudvariban. AZ ÚJSÁGÍRÁS A TÉMA a megyei művelődési köz­pont sajtóklubjának foglalko­zásain. A szerdánként 18 órá­tól kezdődő foglalkozásokra az írás, a sajtó iránt érdek­lődő tizenéveseket várják a „Tollkoptató” címmel önálló lapot is megjelentető klub tagjai. HETEK KLUBJA. Debre­cen kiemelt hét ifjúsági klubjának tagsága ad rande­vút egymásnak ma, szerdán este a MÁV debreceni Jár­műjavító Üzemének művelő^ dési házában. MOSTOHÁK..,? Ezzel a kérdéssel sugározza Merza Jenő riportját ma, szerdán 17 óra 7 perces kezdettel a Kossuth adó. A műsor arra a közismert jelenségre keres választ és magyarázatot, hogy miért alacsonyabbak a bérek jónéhány vállalat vi­déki gyáregységeiben, mint a budapesti központban. TELEFONTÁRLAT. Ter­mékbemutatóval egybekötött jubileumi kiállításon emlé­keznék meg a BHG Híradás- technikai Vállalat debreceni gyárában az első magyar távbeszélőközpont üzembe helyezésének 100. évforduló­járól. A bemutatót április 29-én, szerdán délelőtt 10 órakor nyitják meg. A MŰVELŐDÉSTÖRTÉ­NET HELYE ÉS IRÁNYZA­TAI címmel dr. Havas Lász­ló egyetemi docens tart elő­adást szerdán fél hatkor a Kossuth egyetem X-es tan­termében a Művelődéstörté­neti szabadegyetem elnevezé­sű sorozat zárásaként. LOBOGŐZÁS. A Debrecen városi Tanács Végrehajtó Bi­zottság felhívja a vállalatok, üzemek, intézmények vezető­it és a háztulajdonosokat, hogy május 1. alkalmából a használatukban levő épülete­ket vörös, valamint nemzeti színű zászlóval díszítsék fel. A zászlódíszt 1981. április 30- án reggel 8 órától május 4- én reggel 8 óráig kell fenn­tartani. VERSMONDÓ ÚTTÖRŐK. A zsákai művelődési házban az idén tizedik alkalommal rendeztek költészet napi sza­valóversenyt a környék álta­lános iskolásainak. Az úttö­rőcsapatok legjobb versmon­dói oklevél- és könyvjuta­lomban részesültek. TÁRSADALMI MUNKA. Egy év alatt több mint egy­millió forint értékű társadal­mi munkát végzett a megye­székhely fejlesztéséért a Debreceni Ruhagyár. Az ak­cióban elért kiemelkedő eredményeiért a vállalat Hu­nyadi János Szocialista Bri­gádja a megyei tanács elis­merő oklevelét és kitünteté­sét érdemelte ki. MOZI . SZÍNHÁZ • TV AZ EMBEREVÖ MEDVE (szovjet kaland). Meteor 3. PIEDONE EGYIPTOMBAN (olasz). Apolló V.io, V.12, %2, Víg 3/t4, 6, YiS, Meteor V46. BOSSZÚVÁGY (amerikai, 16). Meteor */48. 1 A FEKETE KUTYA (Jugo­szláv). Víg mese 3/t4, 6. HÖLGYEM, ISTEN ÁLDJA! (amerikai vígjáték). Apolló 6, 8, Víg 1410, >/,12. A KEK MADÁR (szovjet— amerikai). Meteor mese 3, y,6. NEM ER A NEVEM (ma­gyar). Híradó V210, Vj12, 3/t4, 3/<6, %8. VÁMMENTES HÁZASSÁG (magyar). Apolló 4. Zártkörű előadás: Víg A PIEDONE EGYIPTOMBAN c. nagysikerű olasz filmet má­jus 1—2—3-án az alábbi mozik Is játszák: Víg de 3/t2, Meteor 3. Jegyelővétel a mai naptól. SZÍNHÁZ Műv. központ: Ma fél 8-kor Repülési kísér­let, Weszprémy-b. TV BUDAPEST, 1. MŰSOR 7.59 Műsorismertetés. 8.00 Idő­sebbek is elkezdhetik ... 8.05— 9.20 Iskolatévé. 9.20 Delta. 9.45 A hazudós lány. Francia film. 11.25—11.55 Lehet egy kérdéssel több? 14.55—15.55 Iskolatévé. 15.58 Műsorismertetés. 16.00 Hí­rek. 16.05 Gólyavári esték. 16.50 Reklám. 16.55 „Eletet az évek­nek” Nyugdíjasok műsora. 17.25 Tízen Túliak Társasága. 18.05 Staféta. 18.15 Világ, poli­tika, ifjúság. Riportműsor. 18.55 A Közönségszolgálat tájé­koztatója. 19.00 Reklám. 19.10 Idősebbek Is elkezlhetik ... 19.15 Esti mese. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Játék három percben. 20.05 Madame Bovary. Angol tévéfilmsorozat. 21.00 Hatvan­hat. Vendég: dr. Rá ez Albert, munkaügyi államtitkár. 22.00 Bűn. Dokumentum-játékfilm- sorozat. 23.05 Tv-híradó 3. 23.25 —23.35 Tv-tükör. BUDAPEST, í. MŰSOR 20.00 Műsorismertetés. 20.01 Az ifjú bajnokok. 20.30 Rek­lám. 20.35—22.35 Anglia—Romá­nia. VB-selejtező labdarúgó- mérkőzés. Kb. 21.30 Tv-híradó 2. POZSONY, I. MŰSOR t «.55 Hírek. 9.00 Iskolatévé. 9.30 Orosz nyelvtanfolyam. 9.50 Tévéjáték. 11.05 Könyvek. 11.10 Zenés műsor. 11.30 Iskolatévé. 16.30 Német nyelvtanfolyam. 16.55 Portréfilm. 17.25 Ipari ta­nulók műsora. 17.55 Autósok, motorosok magazinja. 18.25 Könyvek. 18.30 Esti mese. 18.40 Rlportműsor. 18.55 Ki a bűnös? 19.30 Tv-híradó. 20.00 Szovjet film. 21.35 Egy kis muzsika. 21.45 Huszonnégy óra a világ­ban. 22.00 KI a bűnös? 22.40 Hírek. POZSONY, 2. MŰSOR 17.40 Híradó. 17.55 Tévétorna. 18.00 Zenés műsor. 18.35 Vetél­kedő. 19.25 A rendőrség napló­jából. 19.35 Dokumentumfil­mek. 20.30 Zenés műsor. 20.50 Holland dokumentumfilm. 21.15 Aktualitások. 21.45 Kilenc hó­nap. Magyar film. BUKAREST 15.05 Iskolatévé. 16.15 Fórum. 16.50 Népzene. 17.30 Irodalmi összeálltfás. 17.50 A legkiseb­beknek. 18.00 Tv-híradó. 18.25 Mezőgazdasági hírek. 19.10 A következő év. Amerikai film, főszerepben: Spencer Tracy. 20.40 Anglia—Románia labdarú­gó-mérkőzés. A szünetben: Tv- híradó. A NYÍREGYHÁZI RÁDIÓ MŰSORA 17.00 Hírek, Időjárás, lap­szemle. 17.05 Elvis Presley film­dalokat énekel. 17.10 Veress József levele a Piedone Egyip­tomban című olasz filmről. 17.15 öt perc dzsessz. A Panta Rhei együttes játszik, 17.20 Közélett kaleidoszkóp. ‘ Szer­kesztő: Ágoston István. 17.50 Operettkedvelőknek. 18.00 Észak-tiszántúli krónika. 18.15 Bartók-művek. 18.25—18.30 Hír­összefoglaló, müsorelözetes. HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ — A Magyar Szocialista Munkáspárt Hajdű-Bthar megyei Bizottságának lapja — Főszerkesztő: dr. Bényei József — Főszerkesztő-helvettes: Boda István. Szerkesztőség: Debrecen. Tóthfalusi tér 10. 4014 — Telefon: 12-144. nyomdai ügyelet: :«-€» — Kiadja a Hajdú megyei Lapkiadó Vállalat, Debrecen, Tóthfalusi tér 10. Postacím: Debrecen, Postafiók 72. 400i — Telefon: 12-144 — Felelős kiadó: de. Szabó imréné — Terjeszti a Magyar Posta — Előfizethető a hirlopkézbesítő postanivataioknái és kézbesítőknél — Előfizetési díj egy hónapra 34 forint, negyedévre 102 forint egy évre 400 forint — •oda* 33 027 — ISSN MSI—UH — Alföldi Nyomda, Debrecen — Felelős vezető: Bankó István. Ankét a Kölcsey Ferenc Művelődési Központban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék