Hajdú-Bihari Napló, 1992. június (49. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-01 / 128. szám

2 HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ 1992. JÚNIUS 1., HÉTFŐ SZÉLRÓZSA 1992. május 25-31. HÉTFŐ:- Antall József az Alkotmánybírósághoz fordult kérdéseivel a rádió elnökének visszahívását illető köztársasági elnöki magatartással kapcsolatban.- Az Országos Munkaerő-piaci Központ jelentése szerint április 30-án hazánkban 502 ezer volt a munkanélküliek száma. KEDD:- A parlament napirendre tűzte a Göncz Árpád hatáskörével kapcsolatban benyúj­tott koalíciós indítványt.- Milliós károk keletkeztek a sevillai ma­gyar pavilonban, amely a rendkívüli eső­zések miatt ázott be. SZERDA:- Gyilkos gránáttűz zúdult Szarajevóra, a városban több mint százhetvenen estek áldozatul a lövéseknek.- A MÓL Rt. bejelentette: július elsejétől 1,40 forinttal drágul a benzin és 3 forint­tal a gázolaj. CSÜTÖRTÖK:- Kétnapos hivatalos látogatásra hazánk­ba érkezett John Major, Nagy-Britannia miniszterelnöke.- A parlament kulturális bizottsága foly­tatta Hankiss Elemér meghallgatását, de ismét elnapolták a döntést a tévé-elnök alkalma ssagáról. PÉNTEK:- A szakszervezetek megegyeztek, hogy a javasolt november 3-i választás után a vagyont a támogatottság, illetve a megál­lapodás arányában osztják el.- Meghalt a narmadik magyar újszíves. SZOMBAT:- Surján László népjóléti miniszter avat­ta fel Hajdúböszörményben az új városi szakorvosi rendelőintézetet. VASÁRNAP:- Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határoza­ta értelmében átfogó embargó sújtja Szer­biát és Montenegrót. Lottónyeremények Budapest ( MTI) - A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 22. játékhétén ötta- láíatos nem volt. A nyeremények a jöve­delemadó levonása után a következők: 4 találat: nyeremény egyenként 267 511 forint; 3 találat: nyeremény 2021; 2 találat: nye­remény 77 forint. Ausztria-lottó Budapest (MTI) - A nyertes számok: 17, 21, 22, 30, 39, 45. a pótszám: 3. A Joker­szám: 828 100. Azok a 21., illetve 22. já­tékhéten Magyarországon leadott Auszt- ria-lottó-szelvények között, amelyeken a Joker „IGEN" mezőjét jelölték be, külön 1 millió schillinget sorsoltak ki. A követ­kező szelvényszam tulajdonosa az új schil- lingmilliomos: 6 450 105 567. "NflPLÖ Főszerkesztő: Bakó Endre. Főszerkesztő-helyettes: Gulyás Imre. Szerkesztők: Magyari Vilmos, Sípos Ferenc, T. Szűcs József. Tervezőszerkesztő: Bődé Gábor. Rovatvezetők: Porcsin Zsolt (társadalom). Szakács Tamás (gazdaság), Erdei Sándor (kultúra), Csubák Zoltán (sport), Iklódy János (fotó). Szerkesztőség: Debrecen, Dósa nádor tér 10. Telefon: 12-144, sportrovat: 17-152, telefax: 12-326. Budapesti szerkesztőség: Inform Stúdió, Budapest. (ISB) 1054 Budapest V., Báthory u. 7. ül. em. 8. Telefon: 111-4475. Szerkesztőségvezető: Görömbölyi László. Kiadja a Napló Lapkiadó Kft., Debrecen, Dósa nádor tér 10. Postacím: Debrecen, Postafiók 72.4001. Telefon: 12-144, telefax: 17-985. Felelős kiadók: Thomas Koch és Bakó Endre Ügyvezető igazgatók: Thomas Koch és Szabó Imréné Nyomás: Alföldi Nyomda, Debrecen. Felelős vezető: György Géza vállalati biztos Terjeszti a Debreceni Postaigazgatóság, Debrecen 4046, Bethlen u. 1. Telefon: 06-52-12-111. Igazgató: Kovács József. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivatalokban, hírlapüzletekben, hírlapkézbesítőknél és a Hírlap- előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest XHL, Lehe! u. 11/A közvetlenül, postautalványon vagy átutalással a Postabank Rt. 219-98636021.02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési -díj egy hónapra 249,- Ft, negyedévre 747,- Ft, fél évre 1494,- Ft, egy évre: 2988,- Ft. Árus- példányok ára 9,90 Ft. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeket és javasla­tokat a postaigazgatóság és a postahivatalok intézik, j Megrendelés száma: 0716. Index: 25627. 1 ISSN 0133-1051 Vállalkozók Pártja: ismét Zwack Péter az elnök Budapest (MTI) - A Legfőbb Ügyészség nem indít keresetet a Vállalkozók Pártja ellen, mi­vel tájékozódó vizsgálata alap­ján úgy döntött, hogy a mű­ködés kapcsán felmerült hiá­nyosságok párton belül rendez­hetők - mondta Kupcsok Lajos, a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja alelnöke, a párt szombati kongresszusán. A támadások ellenére a Vál­lalkozók Pártja maga mögött tudja a kis-, közép- és nagyvál­lalkozók több százezres tömegét. Ez a réteg kiábrándult és csaló­dott, hiszen sem a koalíciós, sem az ellenzéki pártok nem kép­viselnek vállalkozásbarát poli­tikát - hangsúlyozta Zwack Péter pártelnök. Ismertette pártja prog­ramját, mely szerint kétkamarás országgyűlésre, gazdasági csúcs­minisztériumra és a kormány mellett működő független gaz­dasági szakértői bizottságra van szükség. Nem vállalkozásbarát, hanem a vállalkozók által létre­hozott kormányra van szükség - jelentette ki Petrenkó János független parlamenti képviselő a kongresszuson. Közölte: belépett a Liberális Polgári Szövetség Vál­lalkozók Pártjába. Ezzel szemben Zwack Péter többször hangsúlyozta: a Vállal­kozók Pártja nem kormány- és nem MDF-ellenes. Több párt­tal is folytatnak tárgyalásokat, készülve az 1994-es választá­sokra. Az elnöki és az alelnöki be számolókat a kongresszus nagj többséggel elfogadta és ezze elismerte a pártvezetés politikai gazdasági és szervezési területér végzett munkáját. A kongresszus Polgárrá válni címet viselő prog ramtervezetét egyhangúlag emel te programmá. A párt elnökév< Zwack Pétert ismét megválasz tották, míg Oláh Imrét és Kőhal mi Rezső Sándort egyhangú ha tározattal törölték a tagok sorá ból. Játék, tánc, muzsika az apróságoknak Debrecen (HBN) - A hét vége a megye legtöbb településén a gyermeknap jegyében telt el. Szombaton nem volt túl kegyes az időjárás az apróságokhoz, az esó időnként meg-megszakította a gyerekek mulatságát. Egyes városrészek külön mű­sorral csalogatták a szórakozni vágyókat. Debrecenben a Tóci gyermeknapi bulin homokvár­építés, aszfaltrajzverseny, sár- kányeregetés, kispályás foci, táncház és ügyességi verseny is szerepelt a programokban. Fel­lépett a Forgórózsa néptánc­együttes, a Walcer táncstúdió majorette-csoportja, volt karate- és kutyabemutató is. A csapó­kerti nagycsaládosok gyermekeit a Dino bábcsoport szórakoz­tatta. Vasárnap megrendezték Deb­recenben a hagyományos gyer­meknapi repülónapot, amely lé­gi-, hőlégballon-, ejtőernyős-, sárkányrepülő-bemutatóval vette kezdetét. A Vigadó téren is gazdag program várta a gye­rekeket, a művelődési központ melletti színpadon a Paprika Jancsi bábegyüttes, az Alföldi gyermek- és a Főnix diákszínpad adott műsort. Ízelítőt kapott a közönség gyermeknéptánc-talál- kozóra érkező csoportok pro­dukcióiból is. Volt játékos ügyes­ségi verseny és művészeti vásár. Nem csupán a megyeszékhely kínált szombaton és vasárnap gazdag programot a gyerekek­nek, a kis- és nagytelepülések egyaránt gondoskodtak a kicsi­nyek szórakoztatásáról. Gyermeknéptánc-gála Fotó: Horváth Katalir Fönn ragyogtatni a költő emlékét Fazekas Valéria Hajdúböszörmény (HBN) - A magyar szívnek oly kedves település - Arany János egyko­ri szülőfaluja -, Nagyszalonta mutatkozott be Hajdúböször­ményben május 30-an és 31-én. Böszörmény és Szalonta két éve elkezdődött és egyre mé­lyülő barátsága fontos állo­másához érkezett e rendezvény- sorozattal - fogalmazta meg Lázár Imre, Hajdúböszörmény polgármestere - azon a kiállítás- megnyitón, amelyet a Sillye Gá­bor Művelődési Központban ren­deztek szombaton 9 órakor. Szi- ládi György, Nagyszalonta alpol­gármestere a köszöntő szavak után elmondta, jelképes értékű­nek is tekinthető, hogy a két te­lepülés címerében hasonló ele­mek fedezhetők fel. Közel 23 ezer ember él ma Szalontán, nagyobb részük magyar, kisebb részük román anyanyelvű. Az emberek többségének az ipar és a mező- gazdaság biztosítja a megélhe­tést. Jelentős a fém-, a fafeldol­gozó és a húsipar, autóalkatré­szektől kezdve lakókocsiig sok­féle terméket állítanak elő. Szilá- di György kifejezte azt a remé­nyét, hogy a város kereskedői és vállalkozói között is kialakulhat a - mindkét fél számára előnyös - kapcsolat. A Sillye Gábor Mű­velődési Központban rendezett árubemutatóval is a magyar ér­deklődők figyelmét kívánták felkelteni. A rendezvénysorozat megnyi­tóünnepségén Szalonta kultu­rális hagyományaival is megis­merkedhettünk. Az 1882-ben alakult művelődési egyesület hosszú évtizedeken keresztül őrködött az Arany-kultusz fönn­tartásán, de 1945-ben betiltották. Az irodalomszerető szalontaiak azonban az elmúlt évben újra megalakították az Arany műve­lődési egyesületet, amely igyek­szik méltón ápolni a költő emlé­két. „Te a meleg szív vagy ne­kem" - írta Arany Nagyszalon­táról, amelynek népe ismét össze­fogott, hogy szülöttének emlé­két fönn ragyogtassa. Hajdú böszörmény százezer forinto adományozott Nagyszalontánál egy Arany-szobor elkészítésé hez. A Nagyszalonta bemutatkozil Hajdúböszörményben című ren dezvénysorozat keretében Dom ján Sándor grafikusművész kiál lítását is megrendezték, szom baton este 19 órától pedig barát ságesten mutatkoztak be tánc együttesek, ének- és zenekarok Irodalmi összeállítást is megte kinthettek a nézők. Május 31-ér 9 órától a Bocskai téri reformá tus templomban pedig Mikit Ferenc nagyszalontai lelkés; hirdetett igét. Tollas Tibor Debrecenben Debrecen (HBN) - Tollas Tibor Münchenben élő költő,a Nem­zetőr című lap kiadója és szer­kesztője szombaton délelőtt Deb­recenben, a Pofosz Arany János utcai székházának nagytermében rendezett irodalmi matiné és politikai fórum vendége volt. Medvigy Endre irodalomtörté­nész méltatta a költő munkás­ságát Tollas Tibor beszélt börtön­éveiről és arról, hogyan alapítot­ta meg barátaival 1956 decem­berében a Nemzetőr című lapot. Szólt arról is, gyakran előfordul, hogy Magyarországról bizonyos politikai tényezők valótlan, az országot rossz színben feltüntető véleményeket juttatnak ki kül­földre a különböző lapokhoz, s ezek az álhírek később a magyar- országi újságokban is viszont­láthatok. A költő ezt követően szá­mos versét mondta el és válaszolt a résztvevők kérdéseire. ss5S«i3»£a SCOTT szükséges gyengédség A SCOTT 100 ÉVES MÚLTRA VISSZATEKINTŐ AMERIKAI MULTINACIONÁLIS TÁRSASÁG A LEGIGÉNYESEBB EGÉSZSÉGÜGYI PAPÍRTERMÉKEKET KÍNÁLJA A TISZTELT VÁSÁRLÓKNAK TOALETTPAPÍR LÁGY, MÉGIS ERŐS PAPÍRZSEBKENDŐ ÉS SZALVÉTA ESZTÉTIKUS, PUHA TÖKÉLETESEN FINOM ...ÉRINTSE MEG! PAPÍRTÖRÜLKÖZŐ ^^^MARADÉKTAJ^NUUGÉNYESEKNEI^^^ T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék