Hajdú-Bihari Napló, 1993. március (50. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-12 / 60. szám

1993. MÁRCIUS 12., PÉNTEK MEGYÉNKBŐL HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ 11 Szabó Katalin Piruló rendőr Épp itt kellene bekanyarodnom, és akkor a boltajtótól csak pár lépésre lennék, csakhogy záróvonal van. Igazából persze nem ez zavar, hanem a rendőrautó, amelyik mellettem halad a másik sávban. Több jármű nincs is az úton, ketten gurulunk itt e csöndes estén, szép komó­tosan. Nem kockáztatok, távolabb állok meg. Azért sóvárogva pillantok a záróvonal felé, s nocsak! Hát a rendőrautó nem bekanyarodik? Meg sem „döccen” a folyamatos fehér csíkon. Az egyenruhás úr is az üzlet előtt száll ki, s minthogy utunk egyfelé vezet, kedvesen figyel­meztetem a szabálytalankodásra. Ő kissé elpi­rul, hátrafordul, „nem szaggatott vonal van ott?” - kérdezi inkább magától, de semmi kétség, én vagyok a nyerő. „Valóban, úgy emlékeztem, itt be lehet for­dulni balra" - magyarázkodik mosolyogva, aztán rámhunyorít cinkosan: „egy alkalommal magá­nak is megengedem”. Tetszik ez a hang, tetszik, hogy zavarba jött a rendőr, s jó kedvre derít a válasza. Róla akár elhiszem, hogy fordított - veszélytelen - hely­zetben ő is elintézte volna a dolgot egy finom figyelmeztetéssel. S ha mégsem, akkor téved­tem... Az egység érdekében Debrecen (MTI) - Hajdú-Bihar megye és Debrecen város egységre törekvő kisgazdái a párt 36-os frakcióját, továbbá az FKGP országos nagygyűlésén és nagyválasztmá­nyán elfogadott határozatait támogatják. E határozatot szerdán az éjszakai órákba nyúló tanácskozásukon hozta a nem Torgyán József mellett álló kisgazdák hajdú-bihari és deb­receni szervezeteinek elnöksége. A testület felszólította az országos ügyvivőtestületet és kérte a frakció vezetését, hogy a múlt év no­vember 21-i határozat értelmében még már­ciusban hívják össze a párt országos nagy­gyűlését, azzal a szándékkal, hogy alkossa meg a párt alkotmányát és demokratikusan válassza meg a párt vezetését. Az egységre törekvő hajdú-bihari és deb­receni kisgazdák - amint azt Cseh Sándor, az országos ügyvivőtestület tagja, megyei elnök elmondta - elleneznek minden, a párt továb­bi feldarabolására irányuló megnyilvánulást és törekvést, ezért a megyék vezetőit is arra kérik, hogy kezdeményezésüket támogassák. A 07 JELENTI • A Tímár utcán családi vita során egy asz- szonyt megvert az élettársa Debrecenben csütörtökön. A nő sérülései nyolc napon túl gyógyulnak. • A Domb utcában egy Opel típusú személy- gépkocsi ablakát betörték, s kiemelték a ben­ne hagyott retikült 150 ezer forint készpénz­zel. • A Dombostanyán lakókocsit törtek fel, konyhaszekrényt és gáztűzhelyet vittek el. Kilencezer forint a kár. • Három országosan körözött személyt fog­tak el a rendőrök. A bíróság, a büntetés-vég­rehajtási intézet, illetve a városi rendőrkapi­tányság kereste őket. • Debrecenben, a Pallagi úton egy Trabant fának ütközött. A gépjárművezető ittas volt, könnyebb sérülést szenvedett. Petőfi Sándor mellszobrát avatják Bojton Ünnepi megemlékezések az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján Hajdú-Bihar (HBN) - Katonai tiszteletadás mellett az 1848-49- es forradalom és szabadságharc 145. évfordulója alkalmából fel­vonják az országzászlót Debre­cenben, a Bem téren március 15- én 8 órakor, majd 9.45 órakor a Petó'fi téren lesz koszorúzási ün­nepség. A Kossuth téren 11 órakor a Himnusz elhangzása után Heves- sy József polgármester mond ün­nepi köszöntőt, majd Játsszuk el a forradalmat...! 1848 címmel ün­nepi műsor következik. Fellépnek a Vénkerti Általános Iskola nép­tánctagozatos osztályai és a Hajdú táncegyüttes ifjúsági csoportja. Ezután koszorúkat és virágcsok­rokat helyeznek el Kossuth Lajos szobrának talapzatán. 12 órától ünnepi megemlékezés lesz a deb­receni református Nagytemplom­ban. A város több pontján is ren­deznek koszorúzási ünnepségeket. 17 órától a Kölcsey művelődési központ színháztermében megtar­tandó ünnepségen többek között fellép a Hajdú táncegyüttes és a Morotva népzenei együttes. Ünnep a népligeti kopjafánál A debreceni Universitas tagin­tézményei március 14-én 10.30 órakor a Kossuth Lajos Tudo­mányegyetem aulájában közös ün­nepi tanácsülés keretében emlé­keznek az évfordulóra. Az ün­nepségen Pálinkás József, az MTA Atommagkutató Intézet igazgató­ja mond emlékbeszédet. Közremű­A nemzeti színű kokárda Fotó: Karap Kornélia ködik Duffek Mihály zongora- és Kun János előadóművész. A prog­ram keretében hirdetnek ered­ményt az alapítványi pályázatok­ról, majd az egyetem díszudvarán részt vesznek a Hungária 24 című képzőművészeti kiállítás megnyi­tóján. Balmazújvároson, a Kossuth téren 9 órakor tartják a koszorú­zási ünnepséget, emlékbeszédet mond Matolcsi Lajos, a megyei önkormányzat közgyűlésének al- elnöke. Berettyóújfaluban március 15- én 15 órakor megemlékezést tarta­nak a népligeti kopjafánál. Beszé­det mond Sápi József országgyű­lési képviselő. Áz ünnepi műsor­ban fellép a Csürdöngölő együt­tes, a helyi pávakör. Biharkeresztesen március 12-én az általános iskola alsó tagozatos osztályainak műsoros délutánját rendezik meg. Március 15-én 9.30 órakor Kozma Sándor polgármes­ter mond ünnepi beszédet a mű­velődési házban. Az egyházak ün­nepi istentiszteleten emlékeznek, 15 órától pedig sportdélután lesz. Bojton 10 órakor felavatják Pe­tőfi Sándor mellszobrát, mely Ju­hász Gyula alkotása. A költő szü­letésének 170. évfordulója tisztele­tére rendeznek szavalóversenyt és vetélkedőt is az általános iskolá­sok számára. Hajdúböszörményben, a Bocs­kai téren, az országzászlónál 10 órakor Kosa Lajos, a Fidesz or­szággyűlési képviselője emlékezik az 1848-49-es forradalomra és sza­badságharcra, majd koszorúzásra kerül sor. Az ünnepi műsorban közreműködik Kun János előadó- művész és a városi Ifjúsági fúvós- zenekar. 16 órától Nemzeti ün­nepünk, március 15-e címmel gyermekrajz-kiállítás nyílik a mű­velődési központban. 17 órától Petőfi koszorúi címmel Szentgyör- gyi Rozália irodalmi műsora lesz. Tavaszidéző műsorok Hajdúdorogon nemzeti ünne­pünk tiszteletére március 15-én 14 órakor a város főterén a magyar hősök emlékművénél Szekeres Antal, a megyei közgyűlés elnöke mond ünnepi beszédet. Közre­működik Dánielfy Zsolt színmű­vész, a görög katolikus gimnázi­um és általános iskola, valamint a Tokaji Úti Általános Iskola és a hajdúböszörményi fúvószenekar. Hajdúnánáson 11 órakor - im­már hagyományosan - a város fő­terén lévő Petőfi-szobor előtti té­ren gyűlnek össze az ünneplők. Éles András alpolgármester mond ünnepi beszédet, majd megkoszo­rúzzák a Petőfi- és á Kossuth- szobrot. Hajdúszoboszlón 9 órától amő­babajnokság (a művelődési köz­pontban), játszóház és rajzverseny lesz a gyermek- és ifjúsági házban. 10 órától ünnepi istentisztelet tar­tanak a református templomban, majd 11 órától koszorúzási ün­nepséget rendeznek a Harsányi Bálint-emlékműnél, a Petőfi- és Kossuth-emléktábláknál. A műve­lődési központ előtti téren Barócsi Péter lesz az ünnepi megemlé­kezés szónoka 11.30 órakor. A program délután népi játékokkal, városi vetélkedővel, kiállításmeg­nyitóval folytatódik. Polgáron március 12-én 16.30 órától a művelődési központban emlékeznek meg a forradalom és szabadságharc 145. évfordulójáról. Az ünnepi műsorban a Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Speciális Szakiskola tanulói lépnek fel. Püspökladányban 14 órától a városháza falán elhelyezett 1848- as emléktáblát koszorúzzák meg, majd 15 órától Tavaszidéző cím­mel ünnepi műsort rendeznek a forradalom és szabadságharc év­fordulójára emlékezve. Közremű­ködnek a Csimpolya, valamint a Kiscsimpolya néptáncegyüttesek. Tégláson ökumenikus istentisz­teletet tartanak a görög katolikus templomban 9.30 órától, majd a városi moziban emlékeznek meg az 1848-as forradalomról. Ünnepi beszédet mond Csobán József pol­gármester. Forgalomkorlátozás, terelőút Debrecen (HBN) - A március 15- i ünnepi rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében ideigle­nes forgalomkorlátozást rendel el a rendőrség. Március 15-én 9.30 órától elő­reláthatóan 11 óráig Debrecenben, a Piac utcán, az Erzsébet utcai cso­móponttól a Miklós utca kereszte­ződéséig, illetve a Petőfi téren minden jármű forgalma tilos, kivé­ve a villamosjáratot, melynek for­galma 9.40 órától 11 óráig szüne­tel. Március 15-én 10.45 órától elő­reláthatóan 12 óráig Debrecenben, a Piac utcán a Széchenyi utca - Kossuth utca kereszteződésétől a Hatvan utcáig, a Hatvan utcán a Piac utcától a Bethlen utcáig, vala­mint a Kálvin téren minden jármű forgalma tilos. Ebben az időben az érintett he­lyi autóbuszjáratok az alábbi tere­lő útvonalon közlekednek: 10-es, 14-es, 31-es járatok:Nagyállo- más-Erzsébet utca-Nyugati utca- Hatvan utca- Bethlen utca. 28-as járatok: 10.30 órától előreláthatóan 12 óráig a Hatvan utca-Pásti ut- ca-Bajcsy-Zsilinszky utca. Állatorvosi ügyelet a hét végén Debrecen (HBN) - Március 13-án- szombaton - reggel 6 órától va­sárnap reggel 6 óráig Nagy László (Debrecen, Huszár G. utca 15., te­lefonszám: 11-397), március 14-én- vasárnap - reggel 6 órától hét­főn reggel 6 óráig Nagy Zoltán (Debrecen, Széchenyi utca 72., te­lefonszám: 14-712) és március 15- én - hétfőn - reggel 6 órától ked­den reggel 6 óráig Nagy Zsig- mond (Debrecen, Laktanya utca 35., telefonszám: 24-402) lesz az ügyeletes állatorvos. Debrecen (HBN) - Amiről a kövek mesélnek címmel csütörtökön délután Lovas Márton muzeológus nyitotta meg a Szőnyi Pál ásványgyűjtőkör kiállítását a.Kölcsey művelődési központ első emeletén. A tárlat a kör névadójának életét, gyűjtőmunkáját mu­tatja be fotók, dokumentumok és ásványok segítségével. Megtekinthető április 6-ig, naponta 10 és 20 óra között Fotó: Horváth Katalin I Megzsarolta az egykori munkaadóját Farkas János Debrecen (HBN) - A kft. vezető- je egy levelet tett a rendőrtiszt elé az asztalra. Olvassa el! - mond­ta, majd csendesen várakozott. A rendőr eleget tett a felszólításnak, hozzákezdett az írás tanulmányo­zásához. Rutinos rendőr volt, má­sodperceken belül felmérte a helyzetet. Megértette, hogy egy zsarolási kísérletnek lett a tanú­ja. A sorok írója - igaz, elváltozta­tott írással - arról igyekezett meg­győzni a kft. vezetőjét, hogy ké­szítsen elő százezer forintot és két nercbundát, s a megadott időben vigye a levélben megjelölt helyre. Figyelmeztette a főnököt, ha eset­leg meggondolná magát, és a ké­résnek nem tenne eleget, akkor an­nak a néhány számlának és egyéb bizonylatnak a fénymásolatát el­juttatja a rendőrségre, amely a kft. „piszkos" ügyeire fényt derítene. A kft. vezetője elmondta, be­szélt a közvetlen munkatársaival, s valamennyiüknek az a vélemé­nye, hogy a levél szerzője a 47 éves K. Ágnes lehet, aki korábban náluk dolgozott mindenesként az irodában. Igaz, hogy K. Ágnes máskép­pen képzelte el a kft.-nél való munkálkodását, s mivel nem úgy történt, ahogy ő szerette volna, hangot adott sértődöttségének. Ez viszont a főnöknek nem tetszett, s így rövid időn belül éreztették vele, nem a vállalattól fog nyugdíj­ba menni. A gyanú azonban ön­magában kevés volt. A rendőrség­nek bizonyosságra volt szüksége,- ezért azt ajánlották a kft. vezető­jének, tegyen úgy, mint aki bele­megy a zsarolásba, s helyezze el a megadott helyszínen a kért ösz- szeget és a nercbundákat. Indult volna a csomaggal A „randevúra" elmentek a nyo­mozók is. Nem kellett sokat vára­kozni, mert a megadott időpont­ban megjelent egy nő. Körülné­zett, s amikor úgy gondolta, tisz­ta a terep, odalépett a rejtekhelyre, és már indult volna a csomaggal... Az elfogott nő valóban azonos volt K. Ágnessel. Meghallgatása­kor elmondta, hogy amikor a kft.- hez került, ő úgy értelmezte, tit­kárnői állást kínáltak neki. A va­lóságban azonban mindent neki kellett elvégezni. Boltba járt és mosogatott Boltba járt, mosogatott, postára ment, és egyéb apróságokat is rábíztak. Rövid időn belül észre­vette, hogy nincsenek munkájával megelégedve. Ezt abból is tudta, hogy időközben látta a kft. hirde­tését az újságban, amely az ő ál­lását kínálta ismét. Ekkor úgy döntött, hogy megzsarolja mun­kaadóját. Áttanulmányozott né­hány számlát, bevételi bizonyla­tot, és amelyikről úgy gondolta, valami turpisságot takar, azokat lefénymásolta és eltette. A rendőrség lefoglalta a fény­másolatokat, és megkezdte az ügyben a vizsgálatot, ám nemcsak a zsarolót vizsgálták, hanem azt is, hogy a kft.-nél történt-e visszaélés vagy sem. Véradó napok Március 16.: Budaábrány, orvosi rendelő; március 17.; Berettyóúj­falu, tejporgyár; Debrecen, BHG; március 18.: Balmazújváros, köz­ponti egészségügyi intézmény. Traffipaxfigyelő Hajdú-Bihar (HBN) - Március 12- én 15-től 21 óráig: Püspökladány területe, 42-es számú út 5-20 km között. Március 13-án 8-tól 12 óráig: Balmazújváros területe. Március 14-én 13-tól 20 óráig: Haj­dúnánás területe. HIRDETÉS-------------------------------------­úioro divatstúdió mode Után folyamára felvéteti megtekintést tart. Debrecen, Kölcsey művelődési központ, Hunyadi u. 1., március 14-én, 17 óra. *245064/1H*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék