Hajdú-Bihari Napló, 1993. március (50. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-12 / 60. szám

1993. MÁRCIUS 12., PÉNTEK MEGYÉNKBŐL HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ 13 MOZI Drakula. Víg: 1, f. 4, 6, f. 9. Fracassa kapitány. Híradó: hn. 4, 8. Egerek és emberek. Művész: 5, 7. Férfias játékok. Apolló: 6, 8. Híradó: 10, 12, 2. A játékos. Hungária: 6, 8. Reszkessetek, betörők!, 2. Apolló: 4. Híradó: 6. Zártkörű előadás: Víg: f. 11. SZÍNHÁZ Csokonai, 18 óra: Sirály - Hevesi-bérlet. Kölcsey, 19 óra: Oscar - Téri-bérlet. PROGRAMOK Debrecen 9 óra: a megyei Ilco-klub ügyeletet és ta­nácsadást tart a TESZ-székházban, a 110-es szobában. 9 óra: a volt hadifoglyok klubfoglalkozása a TESZ-székház tanácstermében. 16 óra: szövőkor az ÚÁMK közösségi házá­ban (Jerikó utca 17...21. szám). 17 óra: a minikönyv-kiállítás megnyitója a Biogal Művelődési Ház könyvtárában (Monti ezredes utca 3. szám). 17 óra: a Rizikó klub foglalkozása a Petőfi- emlékkönyvtár nagy előadótermében (Víz­torony utca 15-17. szám). 18 óra: a Güné Pügasztolosz Színház hap­pening bemutatója a Kölcsey művelődési központ konferenciatermében. 20 óra: Szerelmi komédiák Karinthy- és Tabarin-művekből a Kálvin téri borozóban (Kálvin tér 4. szám). 20 óra: a Wei Wu Wei koncertje a Hard Rock Caféban (Bajcsy-Zsilinszky u. 1.). Berettyóújfalu 10 óra: Kossuth Lajos azt üzente címmel városi vetélkedő általános iskolások részére a művelődési központban. 15.30 óra: Palotás Erzsébet festőművész kiál­lításának megnyitója a 3. számú általános iskola galériájában. Hajdúböszörmény 17 óra: pszichológiai, életvezetési tanácsadás a Sillye Gábor Művelődési Központban. Hajdúszovát 14 és 15.30 óra: Feltűnt az égen egy üstökös címmel filmvetítéssel egybekötött előadás Petőfi Sándor születésének 170. évfordulója alkalmából a Kodály művelődési házban. KÖZÉLET VERS ÉS PRÓZA. A Csengey Dénes orszá­gos vers- és prózamondó versenyt rendezik meg március 13-án - szombaton - délelőtt 10 órától Debrecenben, a Füredi út 44. szám alatti MDF-székházban. KÁRPÓTLÁS. Nádudvaron, a művelődési központban Szabó Lukács országgyűlési képviselő tart fórumot a mezőgazdaságról, a kárpótlásról március 14-én - vasárnap - 16 órától. FÓRUM. A Független Kisgazdapárt ma, pén­teken, 17 órakor nyílt fórumot tart Debre­cenben, a Bem tér 10. szám alatt. MEGEMLÉKEZÉS. A Független Kisgazda- párt megyei szervezete március 15-én 15 órakor megkoszorúzza a magyar szabad­sághősök kopjafáját a debreceni Közteme­tőben. LAKOSSÁGI FÓRUM. Mi váltotta fel a volt abortusztörvényt? Szigorítások vagy enged­mények címmel lakossági fórumot rendeznek ma, pénteken, 17 órakor az MSZDP-szék- házban (Széchenyi u. 63. szám). KOSZORÚZÁS. A Magyarországi Szociál­demokrata Párt március 15-én 11 órakor együtt koszorúz a Létminimum Alatt Élők Tár­saságának aktivistáival a honvédtemetőben. KEDVEZMÉNYES. Puma gyermek- és fel­nőttsport- és utcai cipőt, olasz női velúr fél­cipőt, szabadidőruhát, külön alsó és felső melegítőt, fényes és bélelt futóruhát, pólót, 2oknit, valamint tisztító- és mosószereket kínálnak ma, pénteken és 16-án 9-től 17 óráig Debrecenben, a szakszervezeti székházban (Péterfia utca 2.) és a Piac utca 14. szám alatt. MSZP-VÁSÁR. Mosó- és tisztítószerek ked­vezményes vásárát rendezik meg Debrecen­ben, az MSZP Perényi utca 1. szám alatti székházában ma, pénteken, 8-tól 17 óráig. Ügyfélszolgálati telefonszámunk: 10-700 Előkészületek a választások idejére Fodor Gábor a fiatal demokraták debreceni kongresszusáról Fodor Gábor és Kosa Lajos a parlamentben Fotó: Nagy Gábor Dombrovszky ÁDÁM Budapest (ISB) - A Fidesz idei kongresszusának Debrecen lesz a helyszíne április 16. és 18. kö­zött. Az eló'készületekró'l, a hely­szín kiválasztásáról Fodor Gábort, a Fidesz parlamenti képviselőjét kérdeztük.- Azért esett a választásunk Debrecenre - hallhattuk első kér­désünkre a választ -, mert az már hagyomány a Fidesz életében, hogy igyekszünk vidéki városok­ban szervezni a kongresszusunkat. Az a tapasztalatunk, hogy nagy segítségére van egy ilyen rendez­vény a vidéki szervezeteinknek. Másfelől kicsit oldani szeretnénk a Budapest-centrikus gondolko­dásmódot, hiszen az ország nem csak Budapestből áll. Ezért '91-ben Szegeden, '92-ben Pécsett tartot­tuk, és most Debrecenben szeret­nénk kongresszust tartani. Az már csak hozzájárult a Debrecen mel­letti érvekhez, hogy ebben az évben ünnepli szabad királyi vá­rossá válásának 300. évfordulóját, így a magunk módján szeretnénk mi is valamit nyújtani a városnak, hogy kifejezzük a tiszteletünket. Az is hagyomány a Fidesz éle­tében - már tavaly Pécsett is így volt -, hogy a kongresszus mellett még valamit adni is akarunk a város polgárainak. Ezért szerve­zünk idén is április 13-tól a kon­gresszus záró napjáig egy egyhe­tes, nagyon színvonalas, kulturális programokkal teli Narancs-fesz­tivált, amelyet az egész térségre - még Nyíregyházára is - ki szeret­nénk terjeszteni. Színháztörténeti szenzáció- Tud-e már konkrét programokat is mondani?- Hogyne. A fesztivál több szá­lon fut. Lesznek színházi ren­dezvények, képzőművészeti kiál­lítások, komoly- és rockzenei ren­dezvények. Ki fogunk bérelni egy mozit, amelyben népszerű, de színvonalas filmeket vetítenek majd. Lesznek irodalmi estek, szeret­nénk Debrecenbe vinni egy-egy komolyabb folyóiratot, hozzá tar­tozó írókkal. Hogy egy kicsit cse­megézzek: a Katona József Szín­ház a „Kínait" adja majd elő, a Radnóti Színpad is fellép Deb­recenben, a Komédium pedig például Mrozek Sztriptízével ven­dégszerepei. Színháztörténeti or­szágos szenzáció, hogy a kong­resszus utolsó napján, vasárnap a kolozsvári színház egy Márton László magyarországi ősbemu­tatóval rukkol elő.- Ahogy szavaiból kiveszem, itt nem a kultúra egy bizonyos rétege mutatkozik be. Szó sincs arról, hogy politikailag bárhová is elkötelezett művészeket kértek volna fel.- Valóban így van. A kultúra széles körét szeretnénk felölelni. És ezt mi tényleg arra szánjuk, hogy adjunk valamit Debrecen város polgárainak.- Rászolgált-e a debreceni, hajdú­bihari Fidesz arra, hogy megrendezze a kongresszust. Vagy éppen most akarnak egy lökést adni az ottani helyi szervezeteknek?- Én bízom benne, hogy rászol­gáltak. Nyilván mindenütt lehet kritikát mondani a Fidesszel kap­csolatban. Biztos, Debrecenben is lehet. Amennyire én őket isme­rem, jó véleménnyel vagyok róluk, de természetesen sehol sem árt egy kis erősítés, egy lökés.- Sokan úgy értelmezik, hogy a városban, a térségben az SZDSZ jelentősen vesztett népszerűségéből, és a másik liberális párt - a kong­resszus megrendezésével - ebbe az űrbe szeretne „benyomulni". Van-e egy ilyen értelmezésnek valamilyen alapja?- Én reménykedem benne, hogy ez bekövetkezik. Nemcsak azért, hogy a szabaddemokraták ezál­tal egy kisebb párt helyzetébe len­nének szorítva, hanem azért, mert szükség van a liberális felfogásra szerte az országban, így Debre­cenben is. Természetesen ezt a polgárok maguk döntik el, hogy számukra a Fidesz megfelel-e.- Nem gondolja, hogy a térség szellemiségét jelzi - hogy ezúttal csak politikai, sót parlamenti példát mond­jak miszerint Hajdú-Bihar mind­két szocialista képviselője ott völt a Számadás-konferencián Kisújszállá­son, hogy Debrecennek már nincs sza­baddemokrata képviselője, mert mind­ketten kiléptek az SZDSZ-böl, s hogy a Fidesz is csak az országos listán par­lamentbe került Kása Lajos révén képviselteti a megyét... A taglétszám növekedését várják- Majd meglátjuk... ahogy én ismerem a debreceni önkormány­zat munkáját, s az ottani fidesze- sek tevékenységét, ők azért elég je­lentős szerepet töltenek be a vá­rosban. A '94-es választásokon majd kiderül, hogy miként gon­dolkodnak erről a debreceni pol­f árok. Én úgy hiszem, hogy van eresnivalója Debrecenben a Fidesznek. Nincs eleve elrendelt város, vagy térség ebben az or­szágban. Az úgynevezett liberális felfogásnak, amely nyitott minden irányban és a központi centralizá­ciónak a visszaszorítását hirdeti meg gazdaság- és társadalompoli­tikában egyaránt - van „keresni­valója" Debrecenben is.- A kongresszus helyszíne a Kos­suth Lajos Tudományegyetem lesz. A „nagyközönség" milyen változá­sokra számíthat ettől az eseménytől?- Mindenekelőtt a felső korha­tár, a 35 év eltörlése várható. Nem hiszem, hogy ezt egy árhullám­szerű belépési sorozat követné, de valószínű, hogy jelentősen nő azért a taglétszámunk. Változik a név is. A Fidesz ezentúl másnak lesz a rövidítése, én a legvaló­színűbbnek a Fiatal Demokrácia Szövetséget tartom. Elnöki rend­szert vezetünk be, megyei elnöki szisztémával. Programot foga­dunk el, amit a választásokra már csak aktualizálni kell. Tehát Deb­recenben alakítjuk ki a választási programunk alapjait. Hajdúhadházi városháza PÁLYÁZAT. A város önkor­mányzata és az Ybl Miklós Műszaki Főiskola közösen pályázatot nyújtott be a köz­ponti környezetvédelmi alapból nyújtható támogatás megszerzésére. Az igényelt támogatás összege mintegy 29,2 millió forint, melynek elnyerése esetén Hajdúhad- ház város bel- és külterüle­tére környezetvédelmi tervet dolgoznak ki. A beruházás célja: a város bel- és külterü­letén elvégzett tényleges fel­mérés, feltárás alapján olyan környezetvédelmi irányel­vek kidolgozása, melyek al­kalmasak a 20 ezer fő alatti kistelepülésen az önkor­mányzati környezetvédelmi feladatok segítésére. ÜNNEPSÉG. Ünnepi rendez­vényeket tartanak 1848-49. március 15-e emlékére a te­lepülésen. A rendezvényso­rozat március 15-én 9.15 órakor ünnepi istentisztelet­tel kezdődik a főtéren lévő református templomban. Tíz órától Béres László polgár- mester mond beszédet a Bocskai téren, majd koszo­rúzás következik. A Csoko­nai művelődési házban 11 órától a Földi János Általá­nos Iskola és az 1. számú óvoda gyermekei adnak az alkalomhoz kapcsolódó mű­sort. LÁTSZERÉSZETI ELLÁTÁS április 5-én 13 órától lesz a településen. Hetenként egy alkalommal jönnek Hajdú- hadházra az Okula cég szak­emberei. Szolgáltatásaik: szemüvegkészítés, SZTK-vé- nyek beváltása, speciális szemüvegek készítése, len­cseszínezés, szemüvegjavítás és -tisztítás. Április első he­tétől a Hunyadi utca 1. szám alatt lencse- és keretválasz­tékkal is állnak a lakosság rendelkezésére. HELYI ADÓKRÓL. Az el­múlt évhez hasonló adófaj­ták és -összegek fizetése az idén is időszerű. Az első félévi adókra március 16. a pótlékmentes adófizetési ha­tárnap. Adóbevallást csak abban az esetben kell tenni, ha az építmény, illetve a la­kóház tulajdona vagy jellege változik. Az iparűzési adóról minden évben bevallást kell adni február 28-ig. FÖLDKIADÓ BIZOTTSÁ­GOK. A Bocskai szövetke­zetben a február 15-i rész- közgyűlésen tizenhét tagú földkiadó bizottságot válasz­tottak, melynek elnöke Szabó Gyula. Mindennap 13-tól 15 óráig tartanak ügyfélfogadást a városháza kistanácstermében. Az Új Barázda Agrárszövetkezet bizottságának tagjai tovább­ra is hetente egy alkalom­mal, csütörtökön délután 14 és 16 óra között fogadják az érdeklődőket. Felhívják a részarány-tulajdonosok fi­gyelmét, hogy kérelmüket március 23-ig adják be a földkiadó bizottságokhoz, vagy a polgármesteri hivatal 7. számú szobájába. Holnap: Debreceni városháza Debrecen H.-böszörmény H.-nánás H.-szoboszló Alma 20-50 15-20 25-30 25-45 Banán 60-80 100 90-100 80-100 Burgonya 16-25 18-20 18-20 16-20 Cékla 40-50 60 - ­Citrom 70-90 100 100 100 Dióbei 320-400 350 300-320 320-400 Dughagyma 70-80 60 - 60-90 Fejes saláta 20-50 - 35 30 Fokhagyma 110-150 150 200-220 160 Gomba 160-240 220 220 Karalábé 60-100 80 80 80 Karfiol 130-180 170 130 100-130 Káposzta 70-80 90 70 70-80 Kelkáposzta 80-100 90 100 ' 120 Körte 50-60 60 - ­Leveszöldség 35-60 60 200 30-40 Mandarin 90-120 80-120 110 120-160 Mák 120-140 140 120 120-140 Méz 160-300 200 250 160-350 Narancs 50-80 60-90 55-75 58-70 Paprika 250-360 300 230 250 Paradicsom 200-260 200 250 200 Petrezselyem 140-200 110 - 140-160 Savanyú káposzta 70-90 90 100 100 Sárgarépa 50-90 80 80 40-80 Sütőtök 40 40 20 Szárazbab 100-140 140 140 100-160 Tojás 3,80-6 5-6 5 5-6 Torma 120-140 60 - ­Uborka 170-200 200 250 200 Újhagyma 30-35 30 - 25-30 Vöröshagyma 18-35 20-25 25-30 25-40 Vörös káposzta 60-70 70 - ­Zeller 60-100 90 80 80-100

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék