Hajdú-Bihari Napló, 1993. március (50. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-13 / 61. szám

1993. MÁRCIUS 13., SZOMBAT MEGYÉNKBŐL HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ 11 nMpHHM .■ mm _ SZÍNHÁZ Csokonai, 19 óra: A sevillai borbély - Kos- suth-bérlet. Stúdió, 20 óra: Ibusár - bérletszünet. MOZI Drakula. Víg: ma, vas, hétfő f. 11, 1, f. 4, 6, f. 9. Fracassa kapitány. Híradó: ma, vas, hétfő, hn. 4, 8. Állj, vagy lő a mamám! Agrár: hétfő 7. Egerek és emberek. Művész: ma, vas., hétfő 5,7. Férfias játékok. Híradó: ma, vas., hétfő 10,12, 2. Apolló: ma, vas., hétfő 6, 8. A játékos. Hungária: ma, vas. 6, 8. Reszkessetek, betörők, 2. Apolló: ma, vas., hétfő 4. Híradó: ma, vas., hétfő 6. PROGRAMOK Március 13., szombat Debrecen 10-18 óra: népművészeti kiállítás a Hotel Cívis különtermében (Kálvin tér 4.). 15 óra: általános iskolások farsangi bálja a Gyermek- és Ifjúsági Házban (Kossuth utca 1. szám). 19 óra: Bonanza Banzai-, illetve Depeche Mode-klub a Simonyi út 14. szám alatt. 20 óra: King Bee-koncert a Hard Rock Café- ban (Bajcsy-Zsilinszky utca 1.). 20 óra: Szerelmi komédiák Karinthy- és Tabarin-inúvekből a Kálvin téri borozóban (Kálvin tér 4 ). Balmazújváros 16 óra: Itt vagyunk! címmel bemutatkozik a 3. Számú Általános Iskola a művelődési központban. Hajdúböszörmény 10 óra: az egyesületek és alapítványok ve­zetői és tagjai számára képzés és konzultá­ció a művelődési központban. Hajdúnánás 14 óra: az Egy, két, há... Tűz! című vetélkedő harmadik fordulója a művelődési központ­ban. 18 óra: táncház a művelődési központban. Püspökladány 17 óra: Csete Ildikó textiltervező iparművész kiállításának megnyitója a művelődési köz­pontban. Március 14., vasárnap Debrecen 10 óra: Szellemi bukfenc - játékos vetélkedő fiataloknak az ÚÁMK közösségi házában (Jerikó utca 17-21.). 10 óra: vidám, zenés gyermekműsor Kakaó matiné címmel a Gyermek- és Ifjúsági Ház­ban. 18 óra: Létezik-e valódi boldogság? címmel előadás a Biblia világa sorozatban a Kossuth utca 1. szám alatt. Hajdúböszörmény 14 óra: természetgyógyászati tanácsadás a művelődési központban. Március 15., hétfő Hajdúszoboszló 17 óra: Makláry Kálmán festőművész kiál­lításának megnyitója a szoboszlói Kisgalériá- ban. HÍREK • ÁRVERÉS. A debreceni földrendező bi­zottság a Kossuth Szövetkezet kijelölt föld­területeinek árverésével kapcsolatban egyez­tetéseket végez március 17-én és 24-én 9 órától. Kérik az érdeklődőket, hogy ebben az időpontban Debrecenben, a Monti ezre­des utca 3. szám alatt a polgármesteri hi­vatalban jelenjenek meg és a kárpótlási igényjogosultságra vonatkozó okmányaikat vigyék magúkkal. • EMLÉKTÁBLA. Dede Kálmán volt igaz­gató-tanító emléktábláját avatják lakóházán március 14-én - vasárnap - 10.30 órakor Kábán, a Rákóczi út 110. szám alatt. • SZOMBATON IS. A Kossuth Lajos Tu­dományegyetem könyvtára március 13-tól szombati napokon ismét fogadja látogatóit. Kölcsönzés 10-től 13 óráig, az olvasóterem 9-től 17 óráig tart nyitva. Ügyfélszolgálati telefonszámunk: 10-700. Súlyadó: kedden még kamatmentesen Egyéves elmaradás után intézkednek a rendszámok bevonásáról A súlyadó minden megkezdett 100 kilogramm után 200 forint Fotó: Horváth Katalin Debrecen (HBN - Sz. K.) - A gépjárművek első félévi súlyadó­ját legkésőbb március 15-ig kell befizetni, ám az ünnepi munka­szünet miatt a késlekedők még március 16-án is kamatmentesen róhatják le kötelezettségüket. Információink szerint megyénk­ben a súlyadó befizetésére szol­gáló csekkeket a hivatalok időben postázták az érintett állampol­gároknak és jogi személyeknek. Debrecenben például a helyi-, és a gépjármű-súlyadó lerovására szol­gáló csekkeket együtt postázta az illetékhivatal. Mint Laskay Sándortól, a hiva­tal vezetőjétől megtudtuk, az el­múlt évben Debrecenben 35 ezer 805 adózónak 111 millió 100 ezer forint gépjárműadót vetettek ki. (A gépjárművek száma ennek mintegy kétszeresére tehető.) Az év lezárása után 16 millió forint hátralékot tartanak nyilván. A hivatalvezető elmondta, hogy év közben az eladásból-vételből származó változás aránya 30-37 százalék között mozog, s körül­belül 7 ezren állították le autóikat a téli hónapokra, amit a rendszám leadásával jeleztek. A forgalomból kivont járművek után ugyanis - mint ismeretes - nem kell sem kö­telező biztosítást, sem súlyadót fizetni. Mindent összevetve: 1993- ra az előző évihez hasonló számú és nagyságú súlyadó kivetésével számol a hivatal. Laskay Sándor megítésélése szerint e területen az adózási morál elfogadhatónak tekinthető. A befizetések mértéké­ben nyilván szerepe van annak is, hogy a késve fizetőknek a min­denkori jegybanki alapkamat két­szeresének megfelelő - jelenleg 40 százalékos - évi késedelmi pótlé­kot számolnak fel, illetve egyéves elmaradás után intézkednek a rendszámok bevonásáról. Tavaly több mint 250 járművet vontak ki a forgalomból ilyen ok miatt. E végső lépést azonban a hivatal a tartozások behajtásával próbál­ja megelőzni. A Debrecen megyei jogú váro­si adó- és megyei illetékhivatal augusztusban az adóívekkel együtt postázza a második félévi adókötelezettség lerovására szol­gáló csekkeket az állampolgá­roknak és a jogi személyeknek. Az adót azt követően szeptem­ber 15-ig lehet befizetni kamat­mentesen. Ünnepi megemlékezések, koszorúzások Az Universitas várja a város polgárait a tanácsülésre Hajdú-Bihar (HBN) - Katonai tisz­teletadás mellett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 145. évfordulója alkalmából felvonják az országzászlót Debrecenben, március 15-én 8 órakor a Bem téren, majd 9.45 órakor a Petőfi téren lesz koszorúzási ünnepség. A Kossuth téren 11 órakor, a Himnusz elhangzása után Hevessy József polgármester mond ünnepi köszöntőt, majd Játsszuk el a forradalmat...! 1848 címmel ünnepi műsor következik. Fellépnek a Vénkerti Általános Iskola néptánc tagozatos osztályai és a Hajdú táncegyüttes ifjúsági csoportja. Ezután koszorúkat és virág­csokrokat helyeznek el Kossuth Lajos szobrának talapzatán. 12 órától ünnepi megemlékezés lesz a debreceni református Nagy­templomban. A város több pont­ján is rendeznek koszorúzási ün­nepségeket. 17 órától a Kölcsey művelődési központ színházter­mében megtartandó ünnepségen többek között fellép a Hajdú tánc- együttes és a Morotva népzenei együttes. 9 órától a nyugdíjas­egyesület képviselői a Piac utca 31. szám alatti Medgyessy-szalon falán elhelyezett Kossuth-emlék- táblát koszorúzzák meg. A debreceni Universitas tagin- tézniényei március 14-én 10.30 urakor a Kossuth Lajos Tudo­mányegyetem aulajaban közös ün­nepi tanácsülés keretében emlé­keznek az évfordulóra. Az ün­nepségen Pálinkás József, az MTA Atommagkutató Intézet igazgató­ja mond emlékbeszédet. Közremű­ködik Duffek Mihály zongora- és Kun János előadóművész. A program keretében hirdetnek eredményt az alapítványi pá­lyázatokról, majd az egyetem díszudvarán részt vesznek a Hungária 24 című képzőművé­szeti kiállítás megnyitóján.Bal­mazújvároson, a Kossuth téren 9 órakor tartják a koszorúzási ün­nepséget, emlékbeszédet mond Matolcsi Lajos, a megyei önkor­mányzat közgyűlésének alelnöke. Berettyóújfaluban március 15-én, 15 órakor megemlékezést tartanak a népligeti kopjafánál. Beszédet mond Sápi József országgyűlési képviselő. Az ünnepi műsorban fellép a Csűrdöngölő együttes és a helyi pávakör. Biharkeresztesen március 15-én, 9.30 órakor Kozma Sándor pol­gármester mond ünnepi beszédet a művelődési házban. Az egy­házak ünnepi istentiszteleten em­lékeznek, 15 órától pedig sport­délután lesz. Ünnep a népligeti kopjafánál Bojton 10 órakor felavatják Petőfi Sándor mellszobrát, mely Juhász Gyula alkotása. A költő születésének 170. évfordulója tisz­teletére rendeznek szavalóver­senyt és vetélkedőt is az általános iskolások számára. Hajdúböszörményben, a Bocs­kai téren, az országzászlónál 10 órakor Kosa Lajos, a Fidesz or­szággyűlési képviselője emlékezik az 1848-49-es forradalomra és sza­badságharcra, majd koszorúzásra kerül sor. Az ünnepi műsorban közreműködik Kun János előadó- művész és a városi ifjúsági fúvó­szenekar. 1^ órától Nemzeti ünne­pünk, március 15. címmel gyer- mekrajzkiállítás nyílik a művelő­dési központban. 17 órától Petőfi koszorúi címmel Szentgyörgyi Rozália irodalmi műsora lesz. Ökumenikus istentisztelet Hajdúdorogon nemzeti ünne­pünk tiszteletére 14 órakor a város főterén, a magyar hősök emlék­művénél Szekeres Antal, a megyei közgyűlés elnöke mond ünnepi beszédet. Közreműködik Dánielfy Zsolt színművész, a Görög Kato­likus Gimnázium és Általános Iskola, valamint a Tokaji Úti Álta­lános Iskola és a Hajdúböször­ményi fúvószenekar. Hajdúnánáson 11 órakor - im­már hagyományosan - a város főterén lévő Petőfi-szobor előtti téren gyűlnek össze az ünneplők. Éles András alpolgármester mond ünnepi beszédet, majd megko­szorúzzák a Petőfi- és Kossuth- szobrot. Hajdúszoboszlón 9 órától amó- babajnokság (a művelődési köz­pontban), játszóház és rajzverseny lesz a Gyermek- és Ifjúsági Ház­ban. 10 órától ünnepi istentisztelet tartanak a református templom­ban, majd 11 órától koszorúzási ünnepséget tartanak a Harsáriyi Bálint-emlékműnél, a Petőfi- és Kossuth-emléktábláknál. A művelődési központ előtti téren Barócsi Péter lesz az ünnepi megemlékezés szónoka 11.30 órakor. A program délután népi já­tékokkal, városi vetélkedővel, kiál­lításmegnyitóval folytatódik. Püspökladányban 14 órától a városháza falán elhelyezett 1848-as emléktáblát koszorúzzák meg, majd 15 órától Tavaszidéző címmel ünnepi műsort rendez­nek a forradalom és szabadság- harc évfordulójára emlékezve. Közreműködnek: a Csimpolya, valamint a Kiscsimpolya néptánc­együttesek. Tégláson ökumenikus isten­tiszteletet tartanak a görög ka­tolikus templomban 9.30 órától, majd a városi moziban emlé­keznek meg az 1848-as forrada­lomról. Ünnepi beszédet mond Csobán József polgármester. Zsáka (HBN) - Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére Nemes Sándor népművész, fafaragó által készített em­lékfát avattak pénteken a községben: az iskola előtt kialakított kis parkban állították fel, beszédet Gulyás András polgármester mondott Fotó: F. Szilágyi Imre Debreceni városháza ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉS. Eb­ben az évben mintegy 35 kilométer hosszúságú úthá­lózatot építenek Debrecen­ben. A szilárd burkolatú üt­és járdaépítésekhez az önko­rmányzat csaknem 400 mil­lió, míg a lakosság 90 millió forinttal járul hozzá. Az ön- kormányzat megbízása alap­ján több tervezőcsoport már megkezdte az utak terveinek elkészítését. SZELEKTÍV HULLADÉK- GYŰJTÉS. Sikeresnek minő­sítette az AKS Debrecen Vá­rosgazdálkodási Kft. szelek- tívhulladék-gyűjtési akcióját az önkormányzat környezet­védelmi bizottsága. A testü­let szerint a lakosság is ked­vezően fogadta ezt a fajta hulladékgyűjtési akciót. A környezetvédelmi bizottság állásfoglalása szerint a sze- lektívhulladék-gyűjtési prog­ramot tovább kell folytatni Debrecenben. FÖLDÁRVERÉS. A Kossuth Szakszövetkezet földjeinek árverésével kapcsolatban egyeztető megbeszélést ren­dez a földrendező bizottság március 17-én és 24-én, reg­gel 9 órától a Monti ezredes utca 3. szám alatt. Á bizott­ság kéri az érdeklődőket, hogy a kárpótlási jogosult­ságra vonatkozó irataikat vi­gyék magukkal. NAGYBANI PIAC. Debre­cen pallagi városrészében nagybani piac létesítését tá­mogatja az önkormányzat kereskedelmi, ipari és mező- gazdasági bizottsága. A „mezőgazdasági bevásár­lóközpont" a bizottság sze­rint csak akkor épülhet meg, ha nem sérti Debrecen vá­sártartási jogát. FÖLDKIADÓ BIZOTTSÁG. Megkezdte működését a debreceni Kossuth Mezőgaz­dasági Szövetkezet rész- arányföld-tulajdonosainak földkiadó bizottsága, ame­lyik március 23-ig várja az érintettek földkiadási kérel­mét. Ezen időpontig hétfőn és szerdai napokon 8-tól 12 óráig az Apafa 30. szám alatti telepen, kedden és csütörtöki napokon 8-tól 12 óráig a Mikepércsi útfélen lévő I. üzemegység telepén tartanak fogadónapot. A földkiadási kérelmeket le­vélben a 4002 Debrecen, Apafa 30. szám alá lehet elküldeni. ZÖLD TELEFON. A Tiszán­túli Zöldek Szövetségének kezdeményezését támogatja az önkormányzat környezet­védelmi bizottsága s létre­hozza a városházán a „zöld telefont". A környezetvéde­lemmel kapcsolatos észre­vételeit a jövőben ilyenfor­mán is jelezheti a lakosság. A VÁROSHÁZI HÍRSZER­KESZTŐSÉG telefonszáma: 68-551, illetve 11-400/132. Levélcím: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Hírszerkesz- tósége, 4024 Debrecen, Piac utca 20. szám. Kedden: Megyeháza és Hajdúnánási városháza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék