Megyei Tükör, 1968. március (1. évfolyam, 2-6. szám)

1968-03-02 / 2. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I tnegyei Az BKP Kovászna megyei bizottsága és az ideiglenes megyei néptanács lapja I ÉVFOLYAM 2. SZÁM I ÁRA 50 BANI I 1968. MÁRCIUS 2., SZOMBAT A Román Kommunista Párt TÜKÖR PEZSGŐBB KISZ-ÉLETET Pár hónappal ezelőtt az Ifjú­munkás című lap nagyon ered­ményes vitát indított arról hogy mit is csinál tulajdonkép­pen a KISZ-aktivista mennyi­ben sikerül feladatainak eleget tennie, jelenléte előmozdítja-e^az ifjúsági szervezetek életének a megpezsdülését. Az akkori hozzászólók — köztük jómagam is — nem éppen a leghízelgőb­ben nyilatkoztak egyes KISZ- aktivisták tevékenységéről. Nemrég pedig, a Bályok köz­ségben folyó szervezeti életről közölt folytatásos cikk is arra hívta fel a figyelmünket hogy a régi megszokott formák már nem elégítik ki az ifjúság vá­gyait, nem eléggé ruganyosak nem tartanak lépést az élettel. Néhány KISZ-aktivista tény­leg megelégedett azzal hogy a tagdíjat összegyűjtötte, s na­gyon ritkán vállalkozott egy- egy nagyobb akciónak a meg­szervezésére. Az alapszervezeti titkárokban a tagokban sem volt elég kezdeményező szel­lem ők is mindent mástól vár­tak, s ezért következhetett be az a íonák helyzet, hogy az Péter Sándor (Folytatása a 2. oldalonf Központi Bizottsága rendkívüli plenáris ülésének A tavaszt nem elég várni KÖZLEMÉNYE Folyó év március 1-én rendkívüli ple­náris ülést tartott a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága. A Központi Bizottság az első napirendi pont keretében tájékoztatást vizsgált meg a román küldöttség tevékenységéről és a budapesti konzultatív találkozó munkála­tainak eddigi menetéről, s jóváhagyta a mellékelten közölt határozatot. A második napirendi pont keretében a plenáris ülés megvizsgálta a román kül­döttségnek a Varsói Szerződésben részt­vevő országok Konzultatív Politikai Bi­zottságának március 6-án Szófiában meg­tartandó ülésén való részvételével kapcso­latos kérdéseket, és megfelelő határozato­kat fogadott el. Befejezésül felszólalt a Román Kommu­nista Párt Központi Bizottságának főtitká­ra — Nicolae Ceauşescu elvtárs —, aki hangsúlyozta a Központi Bizottság — pár­tunk legfelsőbb szerve — elé megvitatás végett előterjesztett kérdések rendkívüli jelentőségét ; a kongresszusok között a Központi Bizottság vitatja meg és dönt a párt politikájának és tevékenységének alapvető kérdéseiről, a párt, a román nép, a szocialista nemzetünk érdekei szempont­jából létfontosságú intézkedésekről, a pártnak és a kormánynak az összes szo­cialista országokkal, az összes testvéri kommunista és munkáspártokkal és a nemzeti felszabadítási mozgalom osztagai­val, az összes államokkal való együttmű­ködési kapcsolatok fejlesztésére irányuló tevékenységéről, függetlenül az államok társadalmi rendszerétől, a béke megóvása és a népek közötti együttműködés érde­kében. A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának HATÁROZATA Tavaly márciusban Erdövidék egyik termelőszövetkezetében jártam. A frissen ébredt föld a tavasz melegét árasztotta, és hátán hordozta a magvetők százait : az árpával és burgo­nyával, a cukorrépával és ku­koricával együtt gazdálkodási bölcsességüket plántálták belé, megfontolt számvetés alapján. A mérnök és az elnök keveset volt közöttük, Csak „lopva" szakíthattak időt awa, hogy a vetés és ültetés tavaszi indu­A Román Kommunista Párt Kö/.pontj Bizottságának plenáris Ülése amely 1968. március 1-én ült össze, tájékoztatást hallga­tott meg a román küldöttség te­vékenységével és a budapesti konzultatív találkozó eddigi me­netének módjával kapcsolatban. A Román Kommunista Párt Központi Bizottsága folyó év február 14-i plenáris ülésén el­határozta hogy pártunk kül­döttsége vegyen részt a buda­pesti konzultatív találkozón, ab­ból a célból, hogy aktívan hoz­zájáruljon a kommunista moz­galom egységének és összeíor- rottságának erősítéséhez, hogy a többi résztvevő párttal e- gyütt munkálkodjék egy olyan nemzetközi tanácskozás előké­szítésén amely hivatott reáli­san hozzájárulni a kommunista és munkáspártok kapcsolatai­nak normalizálásához, egységük helyreállításához. A konzultatív találkozó kere­tében még a vita megkezdése elölt pártunk küldöttsége elv­társi felhívást intézett az összes résztvevő küldöttségekhez, tar­tózkodjanak attól hogy bár­mely ioimában bírálják. vita tárgyává tegyék vagy elítéljék valamely, a munkálatokon je­len lévő vagy jelen nem lévő testvérpárt bel- vagy külpoliti­káját. Ennek ellenére már ele­ve megszegték az előző megál­lapodásokat. a dokumentumok­ban leszögezett álláspontokat, valamint egyes pártok képvise­lőinek nyilvános nyilatkozatok­ban adott olyan értelmi, bizto­sítékait hogy szabad és demok­ratikus eszmecserére kerül sor a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásának e- lőkészítéséröl s hogy egyetlen testvérpártot sem támadnak ítélnek el vagy bíráskodnak fö­lötte. Egyes felszólalók kommu­nista testvérpárokat bírállak és lámadtak. így a konzultatív találkozó február 28-i ülésén a Szíriái Kommunista Párt kül­döttsége megengedte magának hogy vita tárgyává tegye a Román Kommunista Párt és Ro­mánia Szocialista Köztársaság nemzetközi politikáját, támadá­sokra és sértő kifejezésekre ve­temedett pártunk és ennek a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozására vo­natkozó álláspontját illetően. A Román Kommunista Párt küldöttsége ezzel kapcsolatban erélyes tiltakozó nyilatkozatot tett. A szíriai küldöttség vála­szában kitért a pártunk ellen intézett támadások visszavoná­sa elől, és noha számos küldött megtagadta a közösséget ezek­kel a támadásokkal a találko­zó nem foglalt állást hogy hely­telenítse a szíriai küldött ma­gatartását. Küldöttségünk tu­domásul véve a szíriai küldött­ség válaszát erre a tiltakozásra, és iigyelembe véve a pártunk ellen intézett támadás súlyos­ságát. és azt a szellemet, a- melyben a munkálatok folytak tájékoztatta a Román Kommu­nista Párt Központi Bizottságát. Elemezve az egyes kommu­nista pártok, köztük a pártunk ellen is intézett támadások folytán előállott helyzetet, a Központi Bizottság Végrehajtó Bizottsága szükségesnek tartot­ta. hogy nyomban a találkozón résztvevő egyes kommunista és munkáspártok vezetőségei­hez forduljon, rámutatva, hogy „Ilyen feltételek között meg­sértik e találkozó összehívá­sára vonatkozólag létrejött megállapodást, hogy nem biztosítják a szabad és de­mokratikus véleménycserét a kommunista és munkás­pártok világtanácskozása összehívásának kérdésével kapcsolatban. Ügy véljük, (folytatása a 1-4. oldalon) Köszöntlek, ÚJ LAP Első számod a kezemben. Olvaslak. Szombat délelőtt van, és egyik bátyád, a bru- sói Új Idő szerkesztőségi szo­bájában ülök, az ablak 'köze­lében. Igen, egyik bátyád-a/ mondtam. mert sok idősebb testvéred van neked: például a kolozsvári Igazság, a maros­vásárhelyi Vörös Zászló, a temesvári Szabad Szó. Ügy képzelem el, hogy gondolatban ezek most mind ott vannak Sepsiszentgyör- gyön, és kíváncsian ügyelik, vajon milyen is az a kisgye­rek. Én persze csak a magam nevében beszélhetek. Vélemé­nyem pedig egyetlen mondat­ba sűríthető : első számoddal azonnal helyei biztosítottál magadnak szivem (és gondo­lom : szívünk) egyik vendég- iogadó rekeszében. Mert már­iását személyesen irányítsák, ellenőrizzék. Másszóval arra, hogy ott legyenek közvetlen munkahelyükön ! Pedig ... E sűrű távolmaradás miatt bosszankodott mérnök-barátom, amikor aznap — már nem em­lékszem pontosan, tíz vagy ti­zenegyediknek — betoppantam hozzájuk. Fazekas U< via (Folytatása a 2. oldalon} is úgy érzem, hogy — miként a népmesékben — nagy erő lakozik benned, « legkisebb íiútestvérben. Kötelezően nagy erő és hivatástudat. Neked kell telelned azokra a három (vagy talán inkább háromezerhá- rorn !) kérdésekre, amelyeket majd az élet naponta telte.*/ ; te kell hogy bemutassad az utadba eső arany alma-termő tündéri tájakat ; neked kell megküzdened a Közügyi Gon­dola/ Gyermekeit hatalmukba kerítő boszorkákkal; a te fe­ladatod megmászni a Bürok­rácia üveghegyét s pennáddal legyőzni a tetejében trónoló kiskirályt ; a te roppant erőd­re van szükség ahhoz, hogy a Visszatekintő Sárkányok hél és kilenc és tizenhárom ieje porba hulljon. Te vagy a leg­kisebb fiú, végezd hát jól a dolgodat. Hogy megkaphasd jutalmul a világszép király- kisasszony kezét. ami a le esetedben egyenlő olvasóid hü ragaszkodásával, szeretetével. Hogy 'azok, akik rendszeresen kézbe vesznek Sepsiszent- györgy határain innen és túl, elmondhassák rólad : — Kicsi a TÜKÖR, de erős !... Miess János Téli kéij>eslap

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék