Megyei Tükör, 1968. május (1. évfolyam, 12-16. szám)

1968-05-04 / 12. szám

VILÁG PROLIIT Á KI AI. BGYUSÜUBTGK I S2& I megyei a KW TŰKOR Az RKP Kovászna megye* bizottsága és az ideiglenes megyei néptanács lapja I ÉVFOLYAM. 12. SZÁM Ara so bani I ioob május t szombat Lelkes hangulatban, a párt körüli szoros egység jegyében ünnepelt az ország Május elsejei ünnepségek A fővárosban Ünnepi dts/.t öltött a főváros és a nagy ünnepek színhelye, az Aviatorilor tér. A főtribün fölötti nagy földgömböt övező vörös zászlón május 1 hagyo­mányos felhívása i „Világ pro­letárjai, egyesüljetek !“, alat­ta pedig i „Éljen május 1, a dolgozók nemzetközi szolidari­tásának nap^a. az összes dolgo­zok testvériségének napja !“. A tribünök fölött feliratok : „Éljen a Komán Kommunista Kart, a nép kipróbált vezetője, győzelmeink kezdeményezője és' szervezője !“ j „Éljen és vi­rágozzék szeretett hazánk — Románia Szocialista Köztársa­ság !“. Szemben, a tér másik ol­dalán. a tribünök fölött a pro­letariátus nagy tanítómesterei­nek, Marxnak, Engelsnek és Leninnek a képe, alatta a jel­szó : „Éljen a szocialista orszá­gok. a nemzetközi kommunista es’munkásmozgalom egysége!-; jobb- és baloldalon pociig a kö­vetkező feliratok láthatók: ..Kl­jén a román nép, a szocializ­mus építője !“ I „Éljen a né­pek közötti béke és barátság!“. A téren álló sokezernyi em­ber hatalmas éljenzéssel, taps­viharral fogadja pártunk és ál­lamunk vezetőinek érkezését. A központi tribünön a követ- k<vö elvtársak foglalnak he­lvet : Nicolae Geauşescu, Ion Cheorghe Maurer, Chcorghe Apostol. Emil Bodnaraş, Paul Nrcuiescu-Mizil, Virgil Trolin, lile Verdét, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin Drágán, Fazekas János, Gheor- ghe Kádulescu, Leónk' Rautu, Vasile Vîlcu, Ştefan Voitec, az KKP KB Végrehajtó Bi­zottságának póttagjai és a KB titkárai, az Államtanács és a Minisztertanács alelnökei. A tribünön úgyszintén jelen van­nak az KKP KB tagjai, az Ál­lamtanács és a kormány tagjai. Jelen vannak a központi intéz­mények és társadalmi szerve­zetek egyes vezetői, bukaresti vállalatok és intézmények kép­viselői, élmunkások, akadémi­kusok. más tudósok és a kul­túra képviselői, tábornokok és törzstisztek, újságírók. Jelen van az országunkban akkreditált diplomáciai képvi­seletek számos vezetője és a diplomáciai testület más tag­jai. A tribünökön számos külföl­di vendég tartózkodik. Dumitru Popa elv társ. az KKP KB Végrehajtó Bizottsá­gának póttagja, az KKP Buka­rest municipiumi bizottságának első titkára, a főváros főpol­gármestere megnyitja a fővá­rosi dolgozók nagygyűlését. Beszédet mondott Emil Bod: naraş elvlárs, az RKP KB Végrehajtó Bizottságának és Állandó Elnökségének tagja, Románia Szocialista Köztársa­ság Államtanácsának alel nő­ké. beszédét több ízben hurrá­zás és ováció kísérte. A gyűlés nagy lelkesedés kö­zepette ért véget. A részve­vők éltetik a párt bölcs poli­tikáját, amelynek célja az e- gész nép boldogsága. Jelsza­vak hangzanak föl, a kommu­nista és munkáspártok egysé­géjiek megerősítéséért, a mun­kásosztály szolidaritásáért, min­den olyan demokratikus erő szolidaritásáért, amelyek a bé­kéért, a demokráciáért, nemze­ti függetlenségért és társadal­mi haladásért küzdenek. Egész népünk a jövőbe ve­tett mélységes hittel, optimiz­mussal köszöntötte a nagy ün­nepet, a dolgozók testvériségé­nek, a szabadságért, a békéért, a társadalmi haladásért vívott harcnak ezt az örök szimbólu­mát. Az idei május 1 újabb élő bizonyítéka volt a párt kö­ré szorosan felzárkózó népünk egységének, a párt bölcs poli­tikájába vetett bizalomnak, a hazánk, Románia Szocialista Köztársaság iránti forró szere­tetnek. ★ A Roman Kommunista Párt Központi Bizottsága a fővárosi dolgozók május elsejei nagy felvonulása után ebédel adott a Snagov-palota parkjában. Készt vettek a következő elv- társak : Nicolae Geauşescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraş Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilié Verdeţ, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin Drágán, Fazekas János, Gheor­ghe Rădulescu, Leonte Káutu, Vasile Vilcu, Ştefan Voitec, az RKP KB Végrehajtó Bi/oti sú­gónak póttagjai, a/ RKP KB titkárai, az Államtanács és a Minisztertanács több alelnöko. Úgyszintén részt vett az RKP KB, az Államtanács és a kor­mány vámos tagja, központi intézmények és társadalmi szer­vezetek vezetői, sok illegalitás­ból i párttag és a hazai munkás­mozgalom más régi harcosai, párlaktivisták, tábornokok és törzstisztek, bukaresti nagyvál­lalatok vezetői, tudományos, kulturális és művészeti dol­gozok. Az ebéden, amely meleg, elv­társi légkörben folyt le, erős és hosszas taps közepette beszédet mondott Nicolae Geauşescu elvtárs, az RKP KB főtitkára. Zasziodiszben a sepsiszentgyörgyi (ijfér Kovászna megyében Az ünnepben olyanná lenni, amilyenné a munkanapok alakí­tottak. s olyanokká lenni a munkanapoknak, amilyennek mi formáltuk őket — ünneppé —, ezt megérezni, megtisztelni — tiszta ruhával, az ünnepen is korai felébredéssel, a mun­kanapok eredményével ; ma­gunkat tisztelni virággal, szó­val, beszélgetéssel és hall<*a- tással, tánccal, a hozzánk ha­sonlókat tisztelni, ünnepelni a mi örömünkkel, eredményünk­kel, velük egy sorba állni, egy szót hallani, egyetérteni, egy­máshoz igazítani a lépést, a vágyat, az álmot, látni egymást olyannak ezen az ünnepen, a- inilyenné a munkanapok alakí­tottak minket — erre alkalom május 1 1 Sepsiszemgyörgyön Szürke felhők próbálták eső­vel távoltartani az ünneplőket egymástól. De mikor ismerősök és idegenek, városiak és falu­siak találkoznak egy májusi reggelen, hogy kézszoritással tegyenek tanúságot idén vs a dolgozók világméretű összefo­gásáról —, akkor még ez sem lehet akadály. Nincs nemesebb és tisztább öröm alkotó ember számára, mint saját munkája gyümölcsé­ben gyönyörködni. A szocia­lizmus emberének az ünnepei is sajátosak ; a mi ünnepeink ki­csit mindig felmérések : hogy ünnepi mosolyunk legnemesebb erényünkből, a munkából ered­hessen, eredményeinkre tekin­tünk néhánv percig az ünnep reggelén. KIRÁLY KÁROLY elvtárs, Kovászna megye párt­bizottságának első titkára mondta ünnepi beszédében : ,,E dicsőséges ünnep alkal­mával hős munkásosztályunk, szorgalmas földműveseink, ér­telmiségünk, az összes dolgo­zók, románok, magyarok, né­metek és más nemzetiségűek büszkén számolnak be az eddi­gi megvalósításokról. Nagysze­rű eredményeink eléréséhez je­lentősen hozzájárultak Kováaz- na megye dolgozói is. örömmel jelentjük, hogy az első évne­gyedre előirányzott globális termelési tervet 102 százalék­ban teljesítettük, ami azt je­lent i, hogy több mint 4,3 millió lej értékű terméket adtunk nem­zetgazdaságunknak terven fe­lül“. Eddigi eredményeink biztosí­tékai annak, hogy a Román Kommunista Párt IX. Kongresz- szusa és az Országos Konfe­rencia által kijelölt feladatokat népünk a termelés, a művelő­dési élet minden ágában valóra váltsa —. ezze| magyarázható a derű, az öröm, mely megvilá­gítja nemcsak az arcokat, ha­nem a felhősen induló május 1 reggelét is. KIRÁLY KÁROLY elvtárs ünnepi beszéde után szé­les oszlopokban vonultak ej a díszemelvény előtt az ünnep­lők ezrei. És mert ünnepkor mindig a szépséget tartjuk ma­gasra, az önmagukat és a mun­kát ünneplő dolgozók először a piros nyakkendós pionírok szá­zainak nyílegyenes oszlopait helyezték pohárliszta városunk tenyerére. Csokros orgonákkal lobognak fel a kis karok. Százhúsz kis­dobos pergeti a dobot, ráfelel­nek a kürtök. — Mintha soha nem szóltak volna ilyen erő­sen —, mondja valaki. Vala­hogy minden ünnepivé, na­gyobbá no. 220 pionirlány ke­zében villannak fel ismét a vi­rágok, mint lila lángok. Az e- melvényre futnak sokan, s át­adják a jelenlevőknek a ta­vasz ajándékait. A fiúk cso­portja vonuj el. Egyszerre lep­nek, s egy kicsit büszkén is. Nincs igazolatlan hiányzás, saj­nálhatja, aki mégsincs itt. Piros kendös lánykák cso­portja jön, követi őket a sárga szin, és rárimei a kék. Meg­lobogtatják kis kendőiket, — felcsattan a taps. Pántlikás bo­tokkal integetnek a fiúk, A kis előőrsök után a neve­lők jönnek. Eredményeiket nem táblákon hozzák : előre küld­(Folytatása a 2. oldalonl • Itt a növényápolás (4. oldal) • Irodalom (6—7. oldal) # Sárga nap (9. oldal) • Milyennek látják a kökösiek Kököst ? (to. oldal) • Sport (12. oldal)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék